رساله کارشناسی ارشد معماری

مطالعات و پایان نامه مجموعه گردشگری به همراه نقشه های اتوکدی

مطالعات و پایان نامه مجموعه گردشگری به همراه نقشه های اتوکدی

کد محصول :T170

مجموعه گردشگری سوران خراسان رضوی

این پایان نامه شامل :

نقشه های اتوکدی

رندر

حجم

و همچنین رساله و یا مطالعات در قالب فایل Word 270 صفحه

هنر معنویتی است جاری در مقاطع زمان که منشاء ابداع و خلق آثار هنری است . معماری آمیخته و فرآیندی است از علم و هنر ، ذوق و سلیقه ، اعتقاد و ایمان و مهارت های خاص که متاثر از تمدن و فرهنگ خویش در گذر تاریخ ، زبان گویای زمانه خودش است که با اتکا به تجارب پیشینیان به وجود آمده است . در حال حاضر به دلیل وجود ارتباطات در سطح گسترده و وسیع شاهد سبک های بین المللی در هنر و معماری و علوم و صنعت جهان ، امروز قریب به یک میلیارد خانه و سرپناه وجود دارد . از کاخ گرفته تا کوخ ، از کوشک گرفته تا کاشانه ، سقف سفالی ، آپارتمان ، مسجد ، کلیسا و … می باشیم.

فهرست مطالب :

فصل اول : طرح مسئله

 

۱-۱-‌ ضرورت طرح پروژه……………………………………………………………………………………………………….۱

 

۱-۲- روش مطالعه و تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۲

 

۱-۳- تجزیه و تحلیل امکان‌سنجی پروژه…………………………………………………………………………………..۲

 

۱-۴- تعریف پروژه………………………………………………………………………………………………………………….۲

 

فصل دوم : شناخت

 

-۱-۲مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..۴

 

-۱-۱-۲ نگاهی نو به طراحی و سامان‌دهی طبیعت اطراف در عصر حاضر…………………………………….۴

 

-۲-۱-۲نگرش‌های اساسی در مورد رابطه انسان و طبیعت در مورد منظر…………………………………….۴

 

-۲-۲اقامت……………………………………………………………………………………………………………………………..۵

 

-۱-۲-۲بررسی تاریخ اقامت…………………………………………………………………………………………………….۵

 

-۲-۲-۲تعریف اماکن اقامتی (موقت) ……………………………………………………………………………………..۶

 

-۳-۲-۲بررسی در سطح ایران………………………………………………………………………………………………….۶

 

-۳-۲ نمونه هایی از بناهای قدیمی اقامتی…………………………………………………………………………………..۶

 

-۱-۳-۲ ساباط…………………………………………………………………………………………………………………………۶

 

-۲-۳-۲کاربات……………………………………………………………………………………………………………………….۶

 

-۳-۳-۲کاروانسرا……………………………………………………………………………………………………………………۷

 

۲-۳-۴- دسکره یا مهمانخانه…………………………………………………………………………………………………..۷

 

-۵-۳-۲ نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………۷

 

-۴-۲فضای باز………………………………………………………………………………………………………………………..۷

 

-۱-۴-۲تعریف فضای باز………………………………………………………………………………………………………..۷

 

-۲-۴-۲تقسیم بندی فضاهای باز شهری……………………………………………………………………………………۸

 

-۵-۲فضای سبز………………………………………………………………………………………………………………………۹

 

-۱-۵-۲تعاریف فضای سبز شهری…………………………………………………………………………………………..۹

 

-۲-۵-۲تقسیم بندی فضای سبز شهری…………………………………………………………………………………..۱۰

 

-۳-۵-۲نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………..۱۰

 

-۶-۲انواع طبقه بندی فضای باز و سبز شهری…………………………………………………………………………۱۰

 

-۷-۲طبقه بندی منابع تفرجگاهی……………………………………………………………………………………………۱۱

 

-۱-۷-۲طبقه بندی کلاوسون…………………………………………………………………………………………………۱۱

 

-۱-۱-۷-۲مناطقی که اساساً روی منابع طبیعی اتکاء دارند………………………………………………………۱۱

 

-۲-۱-۷-۲مناطقی که بر پایه دسترسی شکل گرفته اند…………………………………………………………….۱۱

 

-۳-۱-۷-۲خصوصیات مناطق سه گانه تفرجگاهی در طبقه بندی کلاوسون………………………………۱۲

 

-۸-۲تعریف پارک………………………………………………………………………………………………………………..۱۴

 

-۱-۸-۲انواع پارکها……………………………………………………………………………………………………………..۱۴

 

-۲-۸-۲طبقه بندی پارکها بر حسب اندازه ها………………………………………………………………………….۱۵

 

-۳-۸-۲طبقه بندی پارکهای شهری………………………………………………………………………………………….۱۶

 

-۱-۳-۸-۲پارکهای شهر در مقیاس همسایگی…………………………………………………………………………۱۶

 

-۲-۳-۸-۲پارک شهری در مقیاس محله…………………………………………………………………………………۱۶

 

-۳-۳-۸-۲ پارک شهری در مقیاس ناحیه…………………………………………………………………………………۱۶

 

-۴-۳-۸-۲پارک شهری در مقیاس منطقه………………………………………………………………………………..۱۷

 

-۴-۸-۲طبقه بندی گروه مطالعات برنامه ریزی شهری وزارت کشور………………………………………..۱۷

 

-۱-۴-۸-۲پارک محله ای……………………………………………………………………………………………………..۱۷

 

-۲-۴-۸-۲پارک های منطقه ای شهری…………………………………………………………………………………..۱۸

 

-۳-۴-۸-۲پارکهای حاشیه ای (پارکهای خارج شهر) …………………………………………………………….۱۸

 

-۴-۴-۸-۲باغچه ها ، نوارهای سبز، کرتها و باغچه های جلو منازل…………………………………………۱۸

 

-۵-۴-۸-۲کمربندهای سبز……………………………………………………………………………………………………۱۸

 

-۹-۲سیر تحول معماری منظر………………………………………………………………………………………………..۱۹

 

-۱-۹-۲باغ‌های دوران باستان………………………………………………………………………………………………..۱۹

 

-۲-۹-۲باغ‌سازی در قرون میانی (قرن ۵ تا ۱۵) …………………………………………………………………….۲۰

 

-۳-۹-۲ باغ‌های رنسانسی: (در ایتالیا و فرانسه- قرن ۱۵ تا قرن ۱۷) ……………………………………….۲۱

 

-۴-۹-۲باغ و پارک در قرن ۱۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۲۲

 

-۵-۹-۲پارک در قرن ۱۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۲۳

 

-۶-۹-۲پارک در قرن ۲۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۲۴

 

-۷-۹-۲نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………………………..۲۴

 

-۱۰-۲باغسازی…………………………………………………………………………………………………………………….۲۴

 

-۱-۱۰-۲تعریف باغ……………………………………………………………………………………………………………..۲۴

 

-۲-۱۰-۲انواع باغ و ویژگیهای آن…………………………………………………………………………………………۲۵

 

-۳-۱۰-۲ باغ ایرانی تاثیر آن بر دیگر هنرها……………………………………………………………………………..۲۶

 

-۴-۱۰-۲معرفی باغهایی با ارزش معماری……………………………………………………………………………..۲۷

 

-۱۱-۲خاور دور…………………………………………………………………………………………………………………..۳۱

 

-۱۲-۲معرفی باغسازی در ایران…………………………………………………………………………………………….۳۴

 

-۱-۱۲-۲ باغسازی دوره صفویه…………………………………………………………………………………………….۳۴

 

-۲-۱۲-۲نمونه های باغهای ایران………………………………………………………………………………………….۳۴

 

-۱۳-۲خصوصیات باغ ایرانی……………………………………………………………………………………………….۴۵

 

-۱-۱۳-۲هندسه باغ ایرانی……………………………………………………………………………………………………۴۷

 

-۲-۱۳-۲ابعاد تمثیلی گردش آب و تقسیم هندسی باغ ایرانی………………………………………………….۴۷

 

-۳-۱۳-۲سایر خصوصیات باغ ایرانی…………………………………………………………………………………..۴۸

 

-۴-۱۳-۲آب در باغ……………………………………………………………………………………………………………..۴۹

 

-۵-۱۳-۲گیاهان در باغ ایرانی……………………………………………………………………………………………….۵۲

 

-۶-۱۳-۲پوشش گیاهی باغهای ایرانی…………………………………………………………………………………….۵۳

 

-۱۴-۲مباحث نظری……………………………………………………………………………………………………..۵۴

 

-۱-۱۴-۲اوقات فراغت…………………………………………………………………………………………………۵۴

 

-۲-۱۴-۲تعاریف ارائه شده از اوقات فراغت……………………………………………………………………….۵۴

 

-۳-۱۴-۲ مقایسه مفهوم « اوقات فراغت » با چند واژه دیگر………………………………………………..۵۵

 

-۴-۱۴-۲نقش و کارکرد اوقات فراغت……………………………………………………………………………۵۶

 

-۵-۱۴-۲آثار و نتایج اوقات فراغت……………………………………………………………………………….۵۶

 

-۱۵-۲تفریح و تفرج…………………………………………………………………………………………………….۵۷

 

-۱-۱۵-۲تعریف واژه تفریح………………………………………………………………………………………………….۵۷

 

-۲-۱۵-۲تعریف تفرج………………………………………………………………………………………………………….۵۸

 

-۳-۱۵-۲منابع تفرجگاهی……………………………………………………………………………………………………..۵۸

 

-۴-۱۵-۲پیش بینی تقاضای تفرجگاهی……………………………………………………………………………۵۸

 

-۵-۱۵-۲رابطه جمعیت و تفرج…………………………………………………………………………………………….۵۹

 

-۶-۱۵-۲الگوی بهینه بررسی مسائل تفرجگاهی……………………………………………………………………..۶۰

 

-۱۶-۲توریسم و جهانگرد……………………………………………………………………………………………..۶۱

 

-۱-۱۶-۲تعاریف و مفاهیم واژه ها واصطلاحات جهانگردی (گردشگری) ………………………………۶۲

 

-۲-۱۶-۲توسعه فرهنگ گردشگری و گذران اوقات فراغت…………………………………………………….۶۳

 

-۱-۲-۱۶-۲تئوریهای جهانگردی…………………………………………………………………………………….۶۳

 

-۴-۱۶-۲اهمیت جهانگردی و توریسم در جهان…………………………………………………………………….۶۴

 

-۵-۱۶-۲ارزشهای فرهنگی و جهانگردی……………………………………………………………………………….۶۵

 

-۶-۱۶-۲ارزشهای اقتصادی و جهانگردی……………………………………………………………………………..۶۵

 

-۷-۱۶-۲بررسی تاثیر جهانگردی بر عوامل مختلف…………………………………………………………..۶۶

 

-۸-۱۶-۲اهداف توسعه جهانگردی………………………………………………………………………………………..۶۷

 

-۹-۱۶-۲موانع توسعه جهانگردی………………………………………………………………………………………….۶۷

 

-۱۰-۱۶-۲جهانگردی پایداری و توسعه آن…………………………………………………………………………..۶۸

 

-۱۱-۱۶-۲نتایج…………………………………………………………………………………………………………………..۶۹

 

فصل سوم : مطالعات پایه

 

بررسی استان خراسان……………………………………………………………………………………………………۷۰ -۱-۳

 

-۱-۱-۳پیشینه تاریخی………………………………………………………………………………………………………….۷۰

 

-۲-۳ جغرافیای طبیعی خراسان……………………………………………………………………………………………….۷۱

 

-۱-۲-۳ موقعیت……………………………………………………………………………………………………………………۷۱

 

-۲-۲-۳ پستی وبلندیها………………………………………………………………………………………………………. ۷۲

 

-۳-۳ آب و هوای استان خراسان……………………………………………………………………………………………۷۲

 

بادها………………………………………………………………………………………………………………………….۷۳-۱-۳-۳

 

-۲-۳-۳ تنوع آب و هوایی استان خراسان………………………………………………………………………………..۷۴

 

-۴-۳تقسیمات کشوری…………………………………………………………………………………………………………۷۴

 

-۵-۳جمعیت استان………………………………………………………………………………………………………………۷۵

 

-۱-۵-۳جمعیت و اهمیت آن ………………………………………………………………………………………………۷۵

 

-۲-۵-۳رشد جمعیت…………………………………………………………………………………………………………….۷۶

 

-۳-۵-۳تراکم جمعیت………………………………………………………………………………………………………….۷۷

 

-۴-۵-۳سواد………………………………………………………………………………………………………………………..۷۷

 

-۵-۵-۳زمینه های اشتغال……………………………………………………………………………………………………..۷۷

 

-۶-۵-۳مسکن…………………………………………………………………………………………………………………….۷۸

 

صنایع دستی…………………………………………………………………………………………………………….۷۸ -۷-۵-۳

 

…………………۸۰ جاذبه های تاریخی و معماری استان خراسان رضوی -۶-۳

 

بناهای یادبود تاریخی……………………………………………………………………………………………………۸۲ -۷-۳

 

بناهای یادبود مذهبی……………………………………………………………………………………………………..۸۲ -۸-۳

 

فرهنگ و هنر………………………………………………………………………………………………………………..۸۳ -۹-۳

 

معرفی چند بنای تاریخی مشهد……………………………………………………………………………………۸۴ -۱۰-۳

 

بررسی کلان شهر مشهد………………………………………………………………………………………………۸۶ -۱۱-۳

 

……………………………………………………………………………………. ۸۶ تاریخچه شکل گیری شهر -۱-۱۱-۳

 

موقعیت جغرافیایی …………………………………………………………………………………………………..۸۸ -۱۲-۳

 

جهت و نوع توسعه شهر………………………………………………………………………………………۸۸ -۱-۱۲-۳

 

……………………………………………………………….۸۹ عوامل موثر در تعیین جهات گسترش -۲-۱۲-۳

 

مطالعات زمین‌شناسی و زلزله‌شناسی…………………………………………………………………………۹۲ -۱۳-۳

 

اقلیم………………………………………………………………………………………………………………………۹۳ -۱۴-۳

 

دمای هوا ……………………………………………………………………………………………………………۹۳-۱-۱۴-۳

 

تابش آفتاب…………………………………………………………………………………………………………۹۴ -۲-۱۴-۳

 

میزان بارندگی………………………………………………………………………………………………………۹۵-۳-۱۴-۳

 

رطوبت نسبی………………………………………………………………………………………………………..۹۵-۴-۱۴-۳

 

وزش باد……………………………………………………………………………………………………………….۹۵-۵-۱۴-۳

 

توصیه های اقلیمی………………………………………………………………………………………………..۹۶ -۶-۱۴-۳

 

نقش شهر مشهد در استان خراسان…………………………………………………………………………….۹۶ -۱۵-۳

 

وضعیت فرهنگی ………………………………………………………………………………………………………۹۷-۱۶-۳

 

پوشش گیاهی……………………………………………………………………………………………………………۹۸-۱۷-۳

 

بررسی‌های جمعیت شهر مشهد…………………………………………………………………………………۹۹ -۱۸-۳

 

تعداد جمعیت و میزات رشدآن…………………………………………………………………………….۹۹ -۱-۱۸-۳

 

ترکیب جنسی و سنی جمعیت……………………………………………………………………………..۱۰۰ -۲-۱۸-۳

 

توسعه کالبدی شهر و آثار جمعیتی آن………………………………………………………………………۱۰۰ -۱۹-۳

 

تعداد زائر و مسافر و آثار جمعیتی آن……………………………………………………………………۱۰۱-۱-۱۹-۳

 

عوامل افزایش زائر و مسافر…………………………………………………………………………………۱۰۲ -۲-۱۹-۳

 

بررسی روند توریسم در مشهد…………………………………………………………………………………۱۰۲-۲۰-۳

 

۱۰۲ توریسم در مشهد و نقش اقتصادی آن…………………………………………………………………. -۱-۲۰-۳

 

بررسی خصوصیات توریسم در مشهد………………………………………………………………….۱۰۳ -۲-۲۰-۳

 

نوسان تعداد مسافران و زائران……………………………………………………………………………..۱۰۵ -۳-۲۰-۳

 

پیش‌بینی توریسم شهر مشهد تا سال۱۳۹۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۰۶-۴-۲۰-۳

 

پیش‌بینی توریسم ویژه مناطق تفریحی و گردشگری………………………………………………..۱۰۷-۵-۲۰-۳

 

بررسی خطوط کلی توسعه آینده شهر مشهد………………………………………………………………۱۰۷ -۲۱-۳

 

کانون‌های مهم توریستی تفریح اطراف مشهد……………………………………………………………..۱۰۸-۲۲-۳

 

معرفی جاذبه‌های طبیعی واقع در منطقه ییلاقات مشهد………………………………………………۱۰۸ -۲۳-۳

 

جاذبه های توریستی شهر مشهد………………………………………………………………………………..۱۰۸-۲۴-۳

 

نام و آدرس تعدادی از پارکهای شهر مشهد……………………………………………………………..۱۰۹ -۲۵-۳

 

نگاهی به تاریخ شاندیز……………………………………………………………………………………………..۱۱۱-۲۶-۳

 

ساختار شهری شهر شاندیز……………………………………………………………………………………۱۱۲-۱-۲۶-۳

 

-۲-۲۶-۳منظر و ارتباط فضایی…………………………………………………………………………………………۱۱۳

 

-۳-۲۶-۳ارگان‌ها و نهادهای دولتی تاثیرگذار………………………………………………………………………۱۱۴

 

سایر ارگان‌ها و نهادهای دولتی تاثیرگذار……………………………………………………………..۱۱۶ -۴-۲۶-۳

 

تنگناها و محدودیت‌ها………………………………………………………………………………………….۱۱۷-۵-۲۶-۳

 

فقدان تعریف حقوقی و تشکیلاتی…………………………………………………………………………۱۱۷-۶-۲۶-۳

 

فقدان برنامه کالبدی و فضایی شهری…………………………………………………………………….۱۱۷-۷-۲۶-۳

 

فقدان معرفی، تبلیغ و ترویج…………………………………………………………………………………۱۱۸-۸-۲۶-۳

 

امکانات و قابلیت‌ها……………………………………………………………………………………………..۱۱۹-۹-۲۶-۳

 

تهیه طرح‌های ویژه گردشگری……………………………………………………………………………۱۱۹-۱۰-۲۶-۳

 

مشکلات و محدودیت‌ها……………………………………………………………………………………۱۱۹ -۱۱-۲۶-۳

 

توان‌ها و قابلیت‌‌ها……………………………………………………………………………………………..۱۲۰-۱۲-۲۶-۳

 

الگوها، فعالیت‌ها و روندهای گردشگری سوران…………..۱۲۱ منابع و جاذبه‌های گردشگری : -۲۷-۳

 

ترکیب گردشگران…………………………………………………………………………………………………….۱۲۲-۲۸-۳

 

الگوها و رفتارهای گردشگری…………………………………………………………………………………..۱۲۳-۲۹-۳

 

طرح‌های توسعه……………………………………………………………………………………………………….۱۲۴-۳۰-۳

 

فصل چهارم : مطالعات تکمیلی

 

گردشگری به عنوان یک سیستم……………………………………………………………………………………۱۲۷-۱-۴

 

عناصر اصلی سیستم گردشگری………………………………………………………………………………….۱۲۸-۲-۴

 

اصول بین المللی گردشگری……………………………………………………………………………………….۱۳۰ -۳-۴

 

بررسی ونقد طرح برنامه ملی توسعه گردشگری ایران……………………………………………………۱۳۴ -۴-۴

 

طرح توسعه ملی گردشگری ایران………………………………………………………………………………..۱۳۵-۵-۴

 

انواع گردشگری…………………………………………………………………………………………………………۱۳۵-۶-۴

 

گردشگری روستایی……………………………………………………………………………………………………۱۳۷-۷-۴

 

گردشگری شهری……………………………………………………………………………………………………….۱۳۸-۸-۴

 

گردشگری درطبیعت (طبیعت گردی) ………………………………………………………………………..۱۴۰ -۹-۴

 

گردشگری پایدار……………………………………………………………………………………………………..۱۴۳-۱۰-۴

 

اصول گردشگری پایدار……………………………………………………………………………………………۱۴۴-۱۱-۴

 

گردشگری فرهنگی…………………………………………………………………………………………………..۱۴۵-۱۱-۴

 

اکوتوریسم………………………………………………………………………………………………………………۱۴۷-۱۲-۴

 

گردشگری و تکنولوژی…………………………………………………………………………………………….۱۴۸-۱۳-۴

 

انواع جاذبه ها گردشگری…………………………………………………………………………………………۱۵۲-۱۴-۴

 

شاخصهای کیفی طراحی منظر…………………………………………………………………………………..۱۵۴-۱۵-۴

 

طراحی محیط و منظر…………………………………………………………………………………………..۱۵۴ -۱-۱۵-۴

 

-۲-۱۵-۴برنامه‌ریزی تفرجی……………………………………………………………………………………………….۱۵۵

 

-۳-۱۵-۴بستر طراحی و امکان سنجی و محدودیتها…………………………………………………………….۱۵۶

 

-۴-۱۵-۴پوشش گیاهی………………………………………………………………………………………………………۱۵۶

 

-۵-۱۵-۴پوشش گیاهی منطقه……………………………………………………………………………………………۱۵۸

 

-۶-۱۵-۴انتخاب گیاهان برای استقرار در طراحی( الف)……………………………………………………..۱۵۸

 

-۷-۱۵-۴انتخاب گیاهان برای استقرار در طراحی(ب)………………………………………………………….۱۶۰

 

-۸-۱۵-۴بافت…………………………………………………………………………………………………………………..۱۶۱

 

-۹-۱۵-۴معرفی و انتخاب گیاهان قابل رشد در سایت…………………………………………………………۱۶۱

 

-۱۰-۱۵-۴ترکیب عملکردی درختان………………………………………………………………………………….۱۶۲

 

-۱۶-۴گذرها در طراحی سایت…………………………………………………………………………………………..۱۶۲

 

-۱۷-۴ آب در طراحی سایت……………………………………………………………………………………………….۱۶۴

 

-۱۸-۴«آب» در طراحی فضای سبز……………………………………………………………………………………..۱۶۴

 

-۱۹-۴اشکال استفاده از آب در معماری و شهرسازی…………………………………………………………..۱۶۵

 

-۲۰-۴نگرش‌های گوناگون انسان نسبت به آب……………………………………………………………………۱۶۶

 

ویژگی‌های خاص خط، فرم، رنگ و بافتی…………………………………………………………………۱۶۷-۲۱-۴

 

تکنیک‌‌های استفاده از آب…………………………………………………………………………………………۱۶۸-۲۲-۴

 

مبلمان و المان‌های سایت……………………………………………………………………………………….. ۱۷۰-۲۳-۴

 

نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………….۱۷۲ -۲۴-۴

 

فصل پنجم : ضوابط طراحی منظر

 

-۱-۵ضوابط طراحی پارک و فضای سبز…………………………………………………………………………….۱۷۳

 

-۱-۱-۵ضوابط شهرسازی……………………………………………………………………………………………….. ۱۷۳

 

-۲-۱-۵ضوابط اجرایی……………………………………………………………………………………………………..۱۷۳

 

-۳-۱-۵ ضوابط مربوط به شهرسازی……………………………………………………………………………………۱۷۳

 

-۲-۵تعیین ابعاد و اندازه فضاها…………………………………………………………………………………………۱۷۴

 

-۳-۵ضوابط گذرها…………………………………………………………………………………………………………..۱۷۴

 

-۴-۵ضوابط کف سازی …………………………………………………………………………………………………….۱۷۵

 

-۵-۵ضوابط تجهیزات ………………………………………………………………………………………………………۱۸۱

 

-۶-۵بخش خدماتی ………………………………………………………………………………………………………….۱۸۶

 

-۱-۶-۵رستوران مجموعه…………………………………………………………………………………………………..۱۸۶

 

-۲-۶-۵ اغذیه …………………………………………………………………………………………………………………..۱۸۷

 

-۳-۶-۵تریا ………………………………………………………………………………………………………………………۱۸۷

 

-۴-۶-۵چایخانه ………………………………………………………………………………………………………………..۱۸۷

 

-۵-۶-۵فضاهای لازم چایخانه‌ سنتی…………………………………………………………………………………..۱۸۸

 

-۶-۶-۵ رستوران سنتی ………………………………………………………………………………………………………۱۸۸

 

-۷-۶-۵ کیوسکهای فروش تنقلات ……………………………………………………………………………………..۱۸۹

 

-۸-۶-۵نگهبانی و اطلاعات ………………………………………………………………………………………………..۱۹۰

 

-۹-۶-۵سرویسها ……………………………………………………………………………………………………………..۱۹۰

 

-۱۰-۶-۵ پارکینگ ……………………………………………………………………………………………………………۱۹۰

 

-۱۱-۶-۵اداری…………………………………………………………………………………………………………………۱۹۱

 

-۷-۵ بخش فرهنگی …………………………………………………………………………………………………………..۱۹۲

 

-۱-۷-۵ حداقل مساحت مورد نیاز فضاهای رفاهی خدماتی …………………………………………………۱۹۲

 

-۲-۷-۵ حداقل مساحت مورد نیاز فضاهای تجاری ……………………………………………………………..۱۹۴

 

-۳-۷-۵ حداقل مساحت مورد نیاز فضاهای اداری………………………………………………………………..۱۹۴

 

-۸-۵ درک ارزشهای بصری مناظر………………………………………………………………………………………۱۹۵

 

-۱-۸-۵پوشش گیاهی مجموعه…………………………………………………………………………………………. ۱۹۵

 

-۲-۸-۵ارزیابی پوشش گیاهی ……………………………………………………………………………………………۱۹۶

 

-۳-۸-۵طراحی مبلمان در فضای سبز………………………………………………………………………………….۱۹۸

 

-۴-۸-۵سکوهای نشیمن در فضای سبز……………………………………………………………………………….۱۹۹

 

-۵-۸-۵ تدوین برنامه فیزیکی …………………………………………………………………………………………….۲۰۰

 

فصل ششم : مطالعات تطببقی

 

نمونه‌ پارک‌های داخلی……………………………………………………………………………………………………۲۰۳ -۶

 

-۱-۶ باغ سنگی (پارک جمشیدیه، تهران) ……………………………………………………………………………۲۰۳

 

-۲-۶ طراحی فضاهای عمومی و بناها……………………………………………………………………………………۲۰۴

 

-۳-۶ حرکت آب………………………………………………………………………………………………………………..۲۰۷

 

-۴-۶ مصالح……………………………………………………………………………………………………………………….۲۰۸

 

-۵-۶ پارک گلدن گیت……………………………………………………………………………………………………….۲۱۰

 

-۶-۶ باغ‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………۲۱۲

 

-۷-۶ یادبودها…………………………………………………………………………………………………………………….۲۱۴

 

مجسمه ها و المانها ……………………………………………………………………………………………………۲۱۷ -۸-۶

 

فصل هفتم : مطالعات کالبدی

 

۷-۱- بررسی سایت و تجزیه و تحلیل آن ……………………………………………………………………………….۲۱۸

 

۷-۱-۱مشخصات سایت……………………………………………………………………………………………………….۲۱۸

 

۷-۱-۲- محل قرار گیری سایت…………………………………………………………………………………………….۲۱۸

 

۷-۱-۳- آنالیز سایت انتخابی…………………………………………………………………………………………………۲۱۸

 

۷-۱-۴- آنالیز سایت سوران(بررسی ساختاری) ………………………………………………………………………۲۱۹

 

فصل هشتم : فرآیند طراحی پروژه

 

-۱-۸چگونگی شکل گیری ساختار ( مبانی برنامه ریزی طرح )……………………………………………۲۲۹

 

اصول ساختار فضایی در طرح و برنامه‌ریزی پیش از طرح…………………………………………….۲۲۹-۲-۸

 

تعریف فضا و درک فضایی۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۲۹ -۱-۲-۸

 

زبان الگوهای رفتاری (دستیابی به الگوهای رفتاری برای طراحی) …………………………..۲۳۱ -۲-۲-۸

 

شناسایی تمایلات رفتاری مخاطبین سایت سوران………………………………………………………..۲۳۴ -۳-۸

 

شکل گیری ساختار و ایده ………………………………………………………………………………………..۲۳۶ -۴-۸

 

-۱-۴-۸ نقش ایده در طراحی ……………………………………………………………………………………………..۲۳۷

 

نقش ایده در طراحی تفرجگاه………………………………………………………………………………..۲۳۸ -۲-۴-۸

 

در جستجوی ایده…………………………………………………………………………………………………..۲۳۹-۳-۴-۸

 

شناسایی استفاده کنندگان از منبع تفرجگاه سوران…………………………………………………………۲۴۰-۵-۸

 

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………..۲۴۱-۶-۸

 

اصول و مبانی نظری پروژه……………………………………………………………………………………….۲۴۲-۱-۶-۸

 

آنالیز ایده اصلی……………………………………………………………………………………………………..۲۴۳-۲-۶-۸

 

منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………………………………………۲۴۴

 

فصل نهم : معرفی طرح

————————————————————————————————————————————————————————————————————

مشخصات محصول:

  • نام محصول:مطالعات و پایان نامه مجموعه گردشگری به همراه نقشه های اتوکدی
  • فرمت فایل:wordواتوکد
  • تعداد صفحات:105
  • حجم فایل:35 مگابایت
قیمت قبل از تخفیف 80000 تومان

نحوه خرید :

 ۱- کلیک روی دکمه خرید و پرداخت ۲- ثبت ایمیل و مشخصات ۳- پرداخت مبلغ با کلیه کارتهای بانکی ۴-  نمایش لینک دانلود فایل  و ارسال یک نسخه به ایمیل شما

دوستان عزیز در صورت هرگونه مشکل در خرید یا دانلود فایل و همچنین سوال در مورد محصول لطفا با شماره ۰۹۱۰۰۸۹۴۹۰۶ از طریق تلفن و تلگرام باما در ارتباط باشید.

تحلیل و بررسی مجتمع تجاری تیراژه و ایرانیان

مطالعات و پایان نامه مجموعه گردشگری به همراه نقشه های اتوکدی، پروژه مجموعه گردشگری ، رساله طراحی مجموعه گردشگری ، پروژه طراحی مجموعه گردشگری

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن