رساله کارشناسی ارشد معماری

مطالعات فرهنگسرای هنرهای نوین

مطالعات فرهنگسرای هنرهای نوین

کد محصول :T140

رساله فرهنگسرای هنرهای نوین | ۲۷۵ صفحه

تأسیس فرهنگسرای هنرهای نوین بعنوان یکی از  نهادهای فراگیر برای جوانان با هویت مستقل و با نمایندگی تمامی افکار و عقاید جوانان، اولین گام موثر برای مشارکت جوانان در امور صنفی، رفاهی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و حقوق مرتبطه آن مربوط می‌گردد. ایجاد بسترهای مناسب برای فعالیت‌های جمعی و شناخت توانمندیهای فردی و گروهی، ارائه نظرات و دیدگاهها در اهداف روند ارائه خدمات مناسب برنامه‌ریزی آینده شغلی، مشارکت در تدوین و تصویب قوانین، مقررات مناسب جوانان، ارتباط با طیفهای مختلف داخلی و خارجی به تبادل آرا و اندیشه‌ها و فرهنگها و … زمینه ‌ساز حضور موثر جوانان در عرصه‌های کشور و بین‌المللی خواهد بود.

پروژه معماری فرهنگسرای هنرهای نوین

در این تحقیق سعی در معرفی فرهنگسرای هنرهای نوین مینمایم که در آن جوان از یک سو به بیان و مطرح کردن خویش و احساسات و اندیشه­هایش می پردازد و از سوی دیگر بر ذخیره فرهنگ ملّی و مذهبی خود می افزاید. بنابراین این مرکز به گونه ای طراحی شده است که بطور همه جانبه در برانگیختن روحیه کشف و ابداع خلّاقّیت در جوانان موثّر بوده و نماد فرهنگ و حوزه نفوذ خود باشد.

با توجّه به اینکه پروژه یک فرهنگسرای است و بطور مستقیم با امور فرهنگی و اجتماعی سرو کار دارد و با توجّه به موقعّیت سایت که در شهرستان ملارد  قرار دارد و از آنجائیکه تهران خود یکی از قطب­های فرهنگی کشور است، از این­رو در این پایان­نامه سعی شده که که تهران ، فرهنگ حاکم بر آن و نیز مسائلی از این دست مورد توجّه قرار گیرد، از این جهت بخشی از پایان نامه بر شناخت عناوین مورد اشاره اختصاص داده شده است.

پروژه کامل فرهنگسرای هنر

در بخشی از این رساله به مبانی نظری پروژه­ها پرداخته شده است زیرا هدف ایجاد یک فرهنگسرا می باشد، بنابراین در مباحث این بخش عوامل گوناگونی نظیر جوانان و ویژگی­های آنها و نیا­زها و ارتباطات جوانان و غیره مورد بررسی قرار گرفته اند و همچنین فرهنگ که در ارتباط مستقیمی با پروژه قرار دارد و خود مقوله ای گسترده را دربر می گیرد که دارای مولّفه­ ها و زیر مجموعه­ های بسیاری است .

فهرست مطالب :

چکیده …………………………………………………………………………………………………………..۱

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………۲

 

فصل اول

مطالعات پایه و مبانی نظری

۱-۱) دلایل انتخاب موضوع……………………………………………………………………………………………………………۵

۱-۲) اهداف انتخاب موضوع………………………………………………………………………………………………………….۷

۱-۳) مبانی نظری………………………………………………………………………………………………..۸

۱-۳-۱) مطالعه وضع موجود،بیان آرا وافکار………………………………………………………………………………………۹

۱-۳-۱-۱) معضلات تعطیلی مدارس در فصل تابستان………………………………………………………………………..۹

۱-۳-۱-۲) اشنایی مختصربا فرهنگسرا……………………………………………………………………………………………۱۳

۱-۳-۲) تحلیل وضع موجود،آرا و افکار………………………………………………………………………………………….۱۵

۱-۳-۲-۱) اوقات فراغت……………………………………………………………………………………………………………..۱۵

۱-۳-۲-۲) مبانی نظری پیرامون جوانان و اوقات فراغت……………………………………………………………………۱۵

۱-۳-۲-۳) تعریف اوقات فراغت…………………………………………………………………………………………………..۱۵

۱-۳-۲-۴) مروری کلی بر تحول مفهوم اوقات فراغت………………………………………………………………………۱۸

۱-۳-۲-۵) اوقات فراغت در عصر باستان……………………………………………………………………………………….۲۰

۱-۳-۲-۶) تحول نظام های تولیدی و بازار کار………………………………………………………………………………..۲۳

۱-۳-۲-۷) تحول مفهوم اوقات فراغت در دوره مدرنیته متاخر……………………………………………………………۲۷

۱-۳-۲-۸) اوقات فراغت، مکمل نظام تعلیم و تربیتی………………………………………………………………………..۳۰

۱-۳-۲-۹) میزان تقاضای فراغت…………………………………………………………………………………………………..۳۲

۱-۳-۲-۱۰) دلایل افزایش میزان فراغت در فصل تابستان………………………………………………………………….۳۳

۱-۳-۲-۱۱) پیشینه ساماندهی اوقات فراغت جوانان…………………………………………………………………………۳۷

۱-۳-۲-۱۲) افزایش میزان فراغت به دلیل شهریتر شدن جمعیت جوان کشور……………………………………….۳۸

۱-۳-۲-۱۳) تغییر کیفیت برنامههای فراغتی به دلیل باسوادتر شدن جمعیت جوان کشور…………………………۳۹

۱-۳-۲-۱۴) تغییر کیفی و کمی برنامههای فراغتی به دلیل پیدایش دوره جوانی……………………………………..۳۹

۱-۳-۲-۱۵) موانع ساماندهی اوقات فراغت جوانان………………………………………………………………………….۳۹

۱-۳-۲-۱۶) ریشه فرهنگ…………………………………………………………………………………………………………….۴۳

۱-۳-۲-۱۷) مفهوم فرهنگ…………………………………………………………………………………………………………..۴۳

۱-۳-۲-۱۸) تعریف فرهنگ…………………………………………………………………………………………………………۴۴

۱-۳-۲-۱۹) ویژگیهای فرهنگ……………………………………………………………………………………………………..۴۴

۱-۳-۲-۲۰) سطوح فرهنگ………………………………………………………………………………………………………….۴۵

۱-۳-۲-۲۱) قدرت فرهنگ…………………………………………………………………………………………………………..۴۷

۱-۳-۲-۲۲)کاربرد فرهنگ……………………………………………………………………………………………………………۴۷

۱-۳-۲-۲۳) خرده فرهنگ……………………………………………………………………………………………………………۴۸

۱-۳-۲-۲۴) فرهنگی شدن……………………………………………………………………………………………………………۴۸

۱-۳-۲-۲۵) فرهنگ عام………………………………………………………………………………………………………………۴۹

۱-۳-۲-۲۶) فرهنگ خاص…………………………………………………………………………………………………………..۵۰

۱-۳-۲-۲۷) فرهنگی شدن جهان…………………………………………………………………………………………………..۵۱

۱-۳-۲-۲۸) مروری بر حال هوای فرهنیگی ایران در دوران معاصر……………………………………………………..۵۹

۱-۳-۲-۲۹) ساختار تشکلات فرهنگی در ایران امروز………………………………………………………………………۶۱

۱-۳-۲-۳۰)ساختار تشکلات فرهنگی جهان……………………………………………………………………………………۶۲

۱-۳-۲-۳۱)جهان اسلام……………………………………………………………………………………………………………….۶۲

۱-۳-۲-۳۲)عرصه تقاضای مراکز فرهنگی در سطح بین المللی……………………………………………………………۶۳

۱-۳-۳) نتیجه گیری و بیان راه کارهای کاربردی معماری…………………………………………………………………..۶۴

۱-۳-۳-۱) ماهیت فرهنگسرا…………………………………………………………………………………………………………۶۴

۱-۳-۳-۲) عملکرد فرهنگسرا……………………………………………………………………………………………………….۶۵

۱-۳-۳-۳) آشنایی با فرهنگسراها…………………………………………………………………………………………………..۶۷

۱-۳-۳-۴) کالا‌های فرهنگی و رفتارهای ایرانیان‌……………………………………………………………………………..۶۹

۱-۳-۳-۵) طرح پژوهش مصرف کالاهای فرهنگی…………………………………………………………………………..۷۰

۱-۳-۳-۶) مفاهیم اصلی و پایهای………………………………………………………………………………………………….۷۰

۱-۳-۳-۷) مقولات مورد بررسی……………………………………………………………………………………………………۷۲

۱-۳-۳-۸) سخن آخر………………………………………………………………………………………………………………….۷۷

۱-۴) مبانی و مطالعات طرح………………………………………………………………………………………………………….۷۸

۱-۴-۱) علت انتخاب موضوع……………………………………………………………………………………………………….۷۸

۱-۴-۲) پیش درآمدی به فضاهای فرهنگی و هنری…………………………………………………………………………..۸۱

 

فصل دوم

مطالعات تطبیقی فرهنگسرا

۲-۱) بررسی نمونه های موردی خارجی و داخلی…………………………………………………………………………….۸۶

۲-۱-۱) مصادیق خارجی……………………………………………………………………………………………………………..۸۶

۲-۱-۱-۱) مجموعه فرهنگی و هنری همپستد…………………………………………………………………………………۸۶

۲-۱-۱-۲) مرکز هنرهای نمایشی شوستر………………………………………………………………………………………..۸۹

۲-۱-۱-۳) تماشاخانه، هارلم، هلند………………………………………………………………………………………………..۹۳

۲-۱-۲) پیشینه ی مراکز فرهنگی در ایران………………………………………………………………………………………۹۸

۲-۱-۳) نمونه های داخلی………………………………………………………………………………………………………….۱۰۰

۲-۱-۳-۱) فرهنگسرای خاوران…………………………………………………………………………………………………..۱۰۰

۲-۱-۳-۲) فرهنگسرای نیاوران……………………………………………………………………………………………………۱۰۸

۲-۱-۴) جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………۱۱۶

 

فصل سوم

استانداردها و ضوابط فرهنگسرا

۳-۱) استانداردها و ضوابط موضوع طرح………………………………………………………………………………………۱۲۱

۳-۱-۱) مقدمه و تعاریف کلی……………………………………………………………………………………………………..۱۲۱

۳-۱-۲) فضاهای فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………..۱۲۲

۳-۱-۳) فضای آموزشی و هنری………………………………………………………………………………………………….۱۲۳

۳-۱-۴) فضاهای اداری………………………………………………………………………………………………………………۱۲۳

۳-۱-۵) فضاهای خدماتی و پشتیبانی……………………………………………………………………………………………۱۲۳

۳-۱-۶) فضاهای تأسیساتی…………………………………………………………………………………………………………۱۲۴

۳-۲) استانداردها و ضوبط طراحی سالن اجتماعات چند منظوره)آمفی تئاتر(………………………………………۱۲۴

۳-۲-۱) تناسبات انسانی……………………………………………………………………………………………………………..۱۲۵

۳-۲-۲) ضوابط مربوط به سالن های اجتماعات، نمایش و آمفی تئاتر…………………………………………………۱۲۵

۳-۲-۳) فضای انتظار تماشاچیان………………………………………………………………………………………………….۱۲۸

۳-۲-۴) شکل و موقعیت صحنه…………………………………………………………………………………………………..۱۲۸

۳-۲-۵) استانداردهای صحنه نمایش……………………………………………………………………………………………۱۲۹

۳-۲-۶) طراحی جایگاه تماشاگران………………………………………………………………………………………………۱۲۹

۳-۲-۷) بوفه…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۰

۳-۲-۸) نورپردازی صحنه…………………………………………………………………………………………………………..۱۳۱

۳-۲-۹) امور فنی نمایش تئاتر……………………………………………………………………………………………………..۱۳۲

۳-۲-۱۰) نورپردازی………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۲

۳-۲-۱۱) تنظیم شرایط محیطی……………………………………………………………………………………………………۱۳۲

۳-۲-۱۲) اکوستیک……………………………………………………………………………………………………………………۱۳۳

۳-۲-۱۳) ارتباط………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۴

۳-۳) استانداردها و ضوبط طراحی کتابخانه……………………………………………………………………………………۱۳۴

۳-۳-۱) نظام عملکردی کتابخانه………………………………………………………………………………………………….۱۳۶

۳-۳-۲) میزان فضای کتابخانه……………………………………………………………………………………………………..۱۳۷

۳-۳-۳) مساحت……………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۷

۳-۳-۴) حرکت و دسترسی…………………………………………………………………………………………………………۱۳۸

۳-۳-۵) استانداردهای فضایی کتابخانه………………………………………………………………………………………….۱۳۸

۳-۳-۶) ابعاد استانداردهای پیشخوان و برگه دان…………………………………………………………………………….۱۳۸

۳-۳-۷) وضعیت قفسه های استاندارد…………………………………………………………………………………………..۱۳۹

۳-۳-۸) ابعاد استاندارد میزها……………………………………………………………………………………………………….۱۴۰

۳-۳-۹) سیستم های ساختمانی……………………………………………………………………………………………………۱۴۱

۳-۳-۱۰) نور در کتابخانه……………………………………………………………………………………………………………۱۴۲

۳-۳-۱۱) آکوستیک…………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۲

۳-۳-۱۲) نازک کاری کتابخانه…………………………………………………………………………………………………….۱۴۳

۳-۳-۱۳) تهویه مطبوع……………………………………………………………………………………………………………….۱۴۳

۳-۳-۱۴) رطوبت……………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۳

۳-۴) ضوابط برنامه ریزی فضایی و طراحی نمایشگاه………………………………………………………………………۱۴۴

۳-۴-۱) ساختار عمومی نمایشگاه ها…………………………………………………………………………………………….۱۴۴

۳-۴-۲) ترتیب قرارگیری اشیاء……………………………………………………………………………………………………۱۴۵

۳-۴-۳) نورپردازی……………………………………………………………………………………………………………………۱۴۶

۳-۴-۴) نورپردازی طبیعی )نور روز(……………………………………………………………………………………………۱۴۶

۳-۴-۵) نورپردازی جانبی )افقی(…………………………………………………………………………………………………۱۴۷

۳-۴-۶) نورپردازی مصنوعی………………………………………………………………………………………………………۱۴۸

۳-۴-۷) حرکت و دسترسی…………………………………………………………………………………………………………۱۴۸

۳-۴-۸) نحوه نمایش آثار……………………………………………………………………………………………………………۱۴۹

۳-۴-۹) رعایت فواصل در نمایشگاه…………………………………………………………………………………………….۱۵۰

۳-۴-۱۰) استاندارهای فضایی انبار……………………………………………………………………………………………….۱۵۰

۳-۴-۱۱) سیستم های ساختمانی…………………………………………………………………………………………………۱۵۱

۳-۴-۱۲) تنظیم شرایط محیطی……………………………………………………………………………………………………۱۵۲

۳-۴-۱۳) تهویه مطبوع……………………………………………………………………………………………………………….۱۵۲

۳-۴-۱۴) تأسیسات فنی……………………………………………………………………………………………………………..۱۵۲

۳-۴-۱۵) آکوستیک…………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۳

۳-۵) ضوابط برنامه ریزی فضایی و طراحی کلاسهای آموزشی و هنری………………………………………………۱۵۴

۳-۵-۱) کلاس های آموزشی عملی )کارگاهی(………………………………………………………………………………۱۵۴

۳-۵-۲) کلاس های آموزشی تئوری )نظری(…………………………………………………………………………………۱۵۵

۳-۵-۳) فضای اداری…………………………………………………………………………………………………………………۱۵۶

۳-۵-۴) بررسی کلاس های آموزشی عملی……………………………………………………………………………………۱۵۷

۳-۵-۵) آموزش طراحی…………………………………………………………………………………………………………….۱۵۷

۳-۵-۶) نقاشی………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۸

۳-۵-۷) آموزش گرافیک…………………………………………………………………………………………………………….۱۵۹

۳-۵-۸) آموزش مینیاتور…………………………………………………………………………………………………………….۱۶۰

۳-۶) ضوابط برنامه ریزی فضایی و طراحی فضاهای خدماتی و پشتیبانی……………………………………………۱۶۱

۳-۶-۱) تریا……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶۱

۳-۷) ضوابط ساختمانهای عمومی ومعلولین………………………………………………………………………………….۱۶۲

۳-۷-۱) فضای ورودی) ضوابط و معیارها(……………………………………………………………………………………۱۶۲

۳-۷-۲) راهرو) ضوابط و معیارها(……………………………………………………………………………………………….۱۶۳

۳-۷-۳) بازشوها) ضوابط و معیارها(…………………………………………………………………………………………….۱۶۳

۳-۷-۴) پله) ضوابط و معیارها(……………………………………………………………………………………………………۱۶۴

۳-۷-۵) سطح شیبدار) ضوابط و معیارها(………………………………………………………………………………………۱۶۵

۳-۷-۶) آسانسور) ضوابط و معیارها(……………………………………………………………………………………………۱۶۶

 

فصل چهارم

مطالعات سایت

۴-۱) معرفی استان تهران ………………………………………………………………………………………………………….

۴-۲) وجه تسمیه………………………………………………………………………………………………………………………۱۷۰

۴-۳) ویژگیهای جغرافیایی شهر تهران………………………………………………………………………………………….۱۷۱

۴-۳-۱) موقعیت طبیعی شهر تهران……………………………………………………………………………………………..۱۷۱

۴-۳-۲) ویژگیهای اقلیمی شهر تهران…………………………………………………………………………………………..۱۷۲

۴-۳-۲-۱) دما و رطوبت…………………………………………………………………………………………………………..۱۷۲

۴-۳-۲-۲) بارندگی…………………………………………………………………………………………………………………..۱۷۳

۴-۳-۲-۳) وزش باد………………………………………………………………………………………………………………….۱۷۴

۴-۳-۲-۴) شرایط حرارتی در فضاهای آزاد…………………………………………………………………………………۱۷۷

۴-۳-۲-۵) شرایط حرارتی در فضاهای داخلی……………………………………………………………………………..۱۷۹

۴-۴) توپوگرافی………………………………………………………………………………………………………………………..۱۸۱

۴-۵) آب های سطحی……………………………………………………………………………………………………………….۱۸۲

۴-۶) آب های زیرزمینی…………………………………………………………………………………………………………….۱۸۳

۴-۷) مطالعات زمین شناسی……………………………………………………………………………………………………….۱۸۴

۴-۸) خطر زمین لرزه گسترده تهران…………………………………………………………………………………………….۱۸۷

۴-۹) معرفی شهرستان ملارد………………………………………………………………………………………………………۱۸۸

۴-۹-۱) جغرافیای ملارد…………………………………………………………………………………………………………….۱۸۹

۴-۹-۲) مراکز علمی و دانشگاهی درشهرستان ملارد……………………………………………………………………..۱۹۰

۴-۹-۳) کشاورزی ، دامپروری و صنایع وابسته…………………………………………………………………………….۱۹۱

۴-۹-۴) واحدهای تولیدی و صنعتی……………………………………………………………………………………………۱۹۱

۴-۹-۵) مراکز فرهنگی وعمومی…………………………………………………………………………………………………۱۹۲

۴-۹-۶) اماکن گردشگری عمومی……………………………………………………………………………………………….۱۹۲

۴-۹-۷) اماکن بهداشتی ودرمانی…………………………………………………………………………………………………۱۹۲

۴-۹-۸) اماکن ورزشی……………………………………………………………………………………………………………….۱۹۲

۴-۹-۹) آثار تاریخی شهرستان ملارد…………………………………………………………………………………………..۱۹۳

 

فصل چهارم

طرح نهایی ارائه شده

۵-۱) برنامه فیزیکی فرهنگسرا…………………………………………………………………………………………………….۱۹۷

۵-۲) تحلیل سایت…………………………………………………………………………………………………………………….۲۰۷

۵-۳) روند رسیدن به حجم نهایی……………………………………………………………………………………………….۲۰۸

۵-۴) نقشه ها……………………………………………………………………………………………………………………………۲۰۹

۵-۵) پرسپکتیوها ……………………………………………………………………………………………………………………..۲۱۶

۵-۶) سایت پلان………………………………………………………………………………………………………………………۲۲۱

منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………………………………………….۲۲۲

 

فهرست جداول

( ۱-۵ ) حوزه عبادی………………………………………………………………………………………………………………….۱۹۷

( ۵-۲ ) حوزه اداری…………………………………………………………………………………………………………………..۱۹۸

( ۵-۳ ) حوزه اطلاع رسانی…………………………………………………………………………………………………………۱۹۹

( ۵-۴ ) حوزه نمایشی( آمفی تئاتر ۴۷۰ نفره )……………………………………………………………………………….۲۰۰

( ۵-۵ ) حوزه نمایشی( آمفی تئاتر ۱۰۰ نفره )……………………………………………………………………………….۲۰۱

( ۵-۶ ) حوزه نمایشی ( نمایشگاه ۱ )………………………………………………………………………………………….۲۰۲

( ۵-۷ ) حوزه نمایشی ( نمایشگاه ۲ )………………………………………………………………………………………….۲۰۲

( ۵-۸ ) حوزه نمایشی ( نمایشگاه ۳ )………………………………………………………………………………………….۲۰۳

( ۵-۹ ) حوزه آموزشی ( کلاس ها )……………………………………………………………………………………………..۲۰۳

( ۵-۱۰ ) حوزه آموزشی ( کارگاه ها )………………………………………………………………………………………….۲۰۴

( ۵-۱۱ ) حوزه آموزشی ( آتلیه ها )…………………………………………………………………………………………….۲۰۵

( ۵-۱۲ ) حوزه خدمات و پشتیبانی ( رستوران )……………………………………………………………………………۲۰۵

( ۵-۱۳ ) حوزه خدمات و پشتیبانی ( کافی شاپ )…………………………………………………………………………۲۰۶

( ۵-۱۴ ) حوزه تجاری……………………………………………………………………………………………………………….۲۰۶

 

فهرست تصاویر

( ۲-۱ ) مجموعه فرهنگی و هنری همپستد……………………………………………………………………………………..۸۶

( ۲-۲ ) برش طولی از مجموعه که از سالن اصلی عبور کرده است……………………………………………………۸۷

( ۲-۳ ) نمای خارجی با پانلهای شیشه ای و کرکره های چوبی قابل تنظیم…………………………………………۸۷

( ۲-۴ ) تعدادی شیبراهه و پله، ارتباط بین طبقات را به وجود می آورند…………………………………………….۸۸

( ۲-۵ ) تعدادی شیبراهه و پله، ارتباط بین طبقات را به وجود می آورند…………………………………………….۸۸

( ۲-۶ ) بخشی از فضای داخلی آمفی تئاتر که با مصالح چوبی و به رنگ قرمز آکوستیک بندی شده است..۸۸

(۲-۷ ) سطوح شیشه ای ساختمان در کنار دیوارهای صلب و رنگین ساختمانهای مجاور……………………..۸۹

(۲-۸ ) سطوح شیشه ای ساختمان در کنار دیوارهای صلب و رنگین ساختمانهای مجاور……………………..۹۰

(۲-۹ ) سطوح شیشه ای ساختمان در کنار دیوارهای صلب و رنگین ساختمانهای مجاور……………………..۹۰

( ۲-۱۰ ) تالار اصلی……………………………………………………………………………………………………………………۹۱

( ۲-۱۱ ) سینما…………………………………………………………………………………………………………………………..۹۱

( ۲-۱۲ ) پلان…………………………………………………………………………………………………………………………….۹۲

( ۲-۱۳ ) برش……………………………………………………………………………………………………………………………۹۲

( ۲-۱۴ ) تماشاخانه، هارلم، هلند………………………………………………………………………………………………….۹۴

( ۲-۱۵ ) تماشاخانه، هارلم، هلند………………………………………………………………………………………………….۹۴

( ۲-۱۶ ) طرح پیشنهادی اولیه حجمها…………………………………………………………………………………………..۹۴

( ۲-۱۷ ) قاب حجمهای سینما بر فراز میدانگاه جدیدی برآمدگی یافته است………………………………………۹۴

( ۲-۱۸ ) فضای داخلی تماشاخانه…………………………………………………………………………………………………۹۶

( ۲-۱۹ ) کافه بار………………………………………………………………………………………………………………………..۹۶

( ۲-۲۰ ) برش طولی سرسرا و تماشاخانه بزرگ……………………………………………………………………………..۹۶

( ۲-۲۱ ) برش عرضی سالن نمایش کوچک، سرسرا و سینماها…………………………………………………………۹۷

( ۲-۲۲ ) پلان طبقه همکف………………………………………………………………………………………………………….۹۷

( ۲-۲۳ ) پلان طبقه اول……………………………………………………………………………………………………………….۹۷

( ۲-۲۴ ) پلان طبقه دوم………………………………………………………………………………………………………………۹۷

( ۲-۲۵ ) پلان طبقه سوم……………………………………………………………………………………………………………..۹۷

( ۲-۲۶ ) …………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۸

( ۲-۲۷ ) …………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۸

( ۲-۲۸ ) پلان طبقه همکف………………………………………………………………………………………………………..۱۰۱

( ۲-۲۹ ) پلان طبقه اول…………………………………………………………………………………………………………….۱۰۲

( ۲-۳۰ ) پلان طبقه دوم…………………………………………………………………………………………………………….۱۰۳

( ۲-۳۱ ) نمای شمالی……………………………………………………………………………………………………………….۱۰۴

(۲-۳۲ ) نمای جنوبی………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۴

( ۲-۳۳ ) مقطع طولی از مجموعه………………………………………………………………………………………………..۱۰۵

( ۲-۳۴ ) نمونه ای از مبلمان گالری و نمایشگاه مجموعه……………………………………………………………….۱۰۸

( ۲-۳۵ ) ورودی مجموعه………………………………………………………………………………………………………….۱۰۸

( ۲-۳۶ ) حیاط مرکزی مجموعه…………………………………………………………………………………………………۱۰۸

( ۲-۳۷ ) فضای داخلی نمایشگاه و نحوه نصب تابلو های در داخل سالن…………………………………………۱۰۸

( ۲-۳۸ ) سر در ورودی ……………………………………………………………………………………………………………۱۱۲

( ۲-۳۹ ) حیاط مرکزی………………………………………………………………………………………………………………۱۱۲

( ۲-۴۰ ) نحوه ترکیب امفی تئاتر با بقیه احجام مجموعه………………………………………………………………..۱۱۲

( ۲-۴۱ ) پلان امفی تئاتر……………………………………………………………………………………………………………۱۱۲

( ۲-۴۲ ) ورودی نگارخانه…………………………………………………………………………………………………………۱۱۳

( ۲-۴۳ ) بخش اداری………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۳

( ۲-۴۴ ) ورودی کتابخانه…………………………………………………………………………………………………………..۱۱۴

( ۲-۴۵ ) نمونه ای از المان های مدرن…………………………………………………………………………………………۱۱۴

( ۲-۴۶ ) نمونه ای از المان های مدرن…………………………………………………………………………………………۱۱۴

( ۲-۴۷ ) حیاط مرکزی………………………………………………………………………………………………………………۱۱۵

( ۲-۴۸ ) حیاط مرکزی………………………………………………………………………………………………………………۱۱۵

( ۲-۴۹ )………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۵

( ۲-۵۰ )………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۵

( ۳-۱ ) آدیتوریوم یا فضای تماشاچیان………………………………………………………………………………………..۱۲۷

( ۳-۲ ) صحنه چند عملکردی…………………………………………………………………………………………………….۱۲۹

( ۳-۳ ) نقشه و برش صحنه نمایش…………………………………………………………………………………………….۱۲۹

( ۳-۴ ) بررسی زاویه دید تماشاگران……………………………………………………………………………………………۱۳۰

( ۳-۵ ) چیدمان ردیفهای تماشاگران و نحوه دسترسی به آن……………………………………………………………۱۳۰

( ۳-۶ ) شیوه تعیین شیب جایگاه تماشاچیان………………………………………………………………………………..۱۳۰

( ۳-۷ ) نورپردازی صحنه…………………………………………………………………………………………………………..۱۳۱

( ۳-۸ ) طراحی آکوستیکی سقف برای ایجاد کیفیت شنیداری…………………………………………………………۱۳۳

( ۳-۹ ) ابعاد بهینه طبقه بندی کتابخانه برای بزرگسالان………………………………………………………………….۱۳۸

( ۳-۱۰ ) ابعاد بهینه طبقه بندی کتابخانه برای نوجوانان………………………………………………………………….۱۳۸

( ۳-۱۱ ) ابعاد بهینه طبقه بندی کتابخانه برای کودکان …………………………………………………………………..۱۳۹

( ۳-۱۲ ) ارتفاع مناسب برگه دان………………………………………………………………………………………………..۱۳۹

( ۳-۱۳ ) حداقل ابعاد برای میزهای مطالعه یک نفره………………………………………………………………………۱۴۱

( ۳-۱۴ ) ساختار عمومی نمایشگاه ها…………………………………………………………………………………………۱۴۴

( ۳-۱۵ ) الگوهای مختلف جهت طراحی فضاهای………………………………………………………………………..۱۴۵

( ۳-۱۶ ) پلان شماتیک یک نمایشگاه………………………………………………………………………………………….۱۴۵

( ۳-۱۷ ) نحوه مختلف تقسیم فضای نمایشگاهی………………………………………………………………………….۱۴۵

( ۳-۱۸ ) شیوه های متفاوت استفاده از نور طبیعی از سقف…………………………………………………………….۱۴۷

( ۳-۱۹ ) نحوه نمایش آثار…………………………………………………………………………………………………………۱۴۹

( ۴-۱ ) بررسی جهت قرار گیری ساختمان…………………………………………………………………………………..۱۷۶

( ۴-۲ ) نمودارهای جهت و سرعت وزش باد……………………………………………………………………………….۱۷۷

( ۴-۳ ) جدول بیوکلیماتیک ساختمانی تهران………………………………………………………………………………..۱۸۱

( ۴-۴ ) آبهای زیر زمینی دشت تهران…………………………………………………………………………………………..۱۸۴

( ۴-۵ ) طبقه بندی مقاومت خاک اراضی شهر تهران……………………………………………………………………..۱۸۸

( ۵-۱ ) تحلیل سایت…………………………………………………………………………………………………………………۲۰۷

( ۵-۲ ) پلان بازارچه…………………………………………………………………………………………………………………۲۰۹

( ۵-۳ ) سالن آمفی تئاتر…………………………………………………………………………………………………………….۲۱۰

( ۵-۴ ) پلان طبقه همکف………………………………………………………………………………………………………….۲۱۱

( ۵-۵ ) پلان طبقه اول……………………………………………………………………………………………………………….۲۱۲

( ۵-۶ ) پلان طبقه دوم………………………………………………………………………………………………………………۲۱۳

( ۵-۷ ) برش B-B…………………………………………………………………………………………………………………..214

( ۵-۸ ) برش A-A…………………………………………………………………………………………………………………..214

( ۵-۹ ) نمای غربی……………………………………………………………………………………………………………………۲۱۵

( ۵-۱۰ ) نمای شمالی……………………………………………………………………………………………………………….۲۱۵

( ۵-۱۱ ) نمای شرقی………………………………………………………………………………………………………………..۲۱۵

( ۵-۱۲ ) نمای جنوبی……………………………………………………………………………………………………………….۲۱۵

( ۵-۱۳ ) پرسپکتیو……………………………………………………………………………………………………………………۲۱۶

( ۵-۱۴ ) پرسپکتیو……………………………………………………………………………………………………………………۲۱۶

( ۵-۱۵ ) پرسپکتیو……………………………………………………………………………………………………………………۲۱۷

( ۵-۱۶ ) پرسپکتیو……………………………………………………………………………………………………………………۲۱۷

( ۵-۱۷ ) پرسپکتیو……………………………………………………………………………………………………………………۲۱۸

( ۵-۱۸ ) پرسپکتیو……………………………………………………………………………………………………………………۲۱۸

( ۵-۱۹ ) پرسپکتیو……………………………………………………………………………………………………………………۲۱۹

( ۵-۲۰ ) پرسپکتیو……………………………………………………………………………………………………………………۲۱۹

( ۵-۲۱ ) پرسپکتیو……………………………………………………………………………………………………………………۲۲۰

( ۵-۲۲ ) سایت پلان…………………………………………………………………………………………………………………۲۲۱

————————————————————————————————————————————————————————————————————

مشخصات محصول:

  • نام محصول: مطالعات فرهنگسرای هنرهای نوین
  • فرمت فایل:wordواتوکد
  • تعداد صفحات:275
  • حجم فایل:35 مگابایت
قیمت قبل از تخفیف 50000 تومان

نحوه خرید :

 ۱- کلیک روی دکمه خرید و پرداخت ۲- ثبت ایمیل و مشخصات ۳- پرداخت مبلغ با کلیه کارتهای بانکی ۴-  نمایش لینک دانلود فایل  و ارسال یک نسخه به ایمیل شما

دوستان عزیز در صورت هرگونه مشکل در خرید یا دانلود فایل و همچنین سوال در مورد محصول لطفا با شماره ۰۹۱۰۰۸۹۴۹۰۶ از طریق تلفن و تلگرام باما در ارتباط باشید.

تحلیل و بررسی مجتمع تجاری تیراژه و ایرانیان

مطالعات فرهنگسرای هنرهای نوین ، پروژه طراحی مجموعه سوارکاری و اسب دوانی ، ریزفضاهای طراحی مجموعه سوارکاری و اسب دوانی ، رساله طراحی مجموعه سوارکاری و اسب دوانی ، پروژه طراحی مجموعه سوارکاری و اسب دوانی

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن