رساله کارشناسی ارشد معماری

رساله معماری دی کلینیک

رساله معماری دی کلینیک

کد محصول :T142

مطالعات طراحی دی کلینیک

وجود دی کلینیک  در کشور ما در  جهت تضمین سلامت است که به نوعی خود را در مسیر این شناخت قرار داده،از سوی دیگر نیاز به آموزش سلامت وبهداشت در عصر امروز، که از آن به عنوان عصر ارتباطات وسلامت جسمی وروحی یاد می شود نیازی است برای پاسخگویی در رسیدن به کیفیت برتر برای سلامت  انسانها در طول دوران زندگی. با مطالعه تاریخ جوامع مختلف مشاهده می کنیم که انسانها در دوران های مختلف همواره متوجه ساخت بناهایی به منظور مداوای بیماران بوده اند و از سالها قبل در شهرها و مراکز جمعیتی ساختمانهایی باعنوان درمانگاه احداث می شده است .

پروژه طراحی دی کلینیک

امروزه با پیشرفت علم پزشکی نیاز به فضاهای درمانی به مراتب بیشتر شده و در همه شهرها ساختمانهایی تحت عنوان بیمارستان ساخته می شوند که به فعالیتهای پزشکی می پردازند. .فضاهای درمانی  نیز باید بتوانند جوابگوی نیازهای مردم باشند و به این دلیل باید مطالعات آماری صورت گرفته و سرانه نیاز به تخت بیمارستانی در شهر ها و جوامع انسانی مشخص شود که البته چنین مطالعاتی انجام پذیرفته است.

پایان نامه دی کلینیک

علیرغم این مسئله پیشرفت تکنولوژی پزشکی مسبب آن است که فضاهای بیمارستانی باید خود را با این پیشرفتها هماهنگ کنند بنابراین هر زمانی که تصمیمی برای طراحی وساخت یک دی کلینیک اتخاذ میشود ومیبایستی که مطالعاتی راجع به نیازمندی های فضایی آن دی کلینیک انجام گیرد.

فهرست مطالب :

فصل اول

شناخت ومبانی نظری خاص طرح….

۱-۱- اهداف طراحی دی کلینیک ۱

۱-۲-تعریف درمان ۱

۱-۳-تاریخچه پزشکی درایران ۱

۱-۴-دی کلینیک ۵

۱-۵- :تاسیس اولین فضای درمانی درایران ۶

۱-۶- :آموزش در درمان ۷

۱-۷-رشته های درمانی ۷

۱-۸-نورمصنوعی دراتاق های درمان ۷

۱-۸-۱- چراغ مطالعه ۸

۱-۸-۲- چراغ عمومی اتاق ۸

۱-۸-۳- چراغ راهروها ۸

۱-۹- بهداشت محیط و کنترل عفونت ۸

۱-۱۰- ایمنی ۹

۱-۱۱- صدای مطلوب و نامطلوب ۹

۱-۱۱-۱- تعریف صدای مطلوب ۹

۱-۱۱-۲-صدای نامطلوب ۱۰

۱-۱۲- تسهیلات آسایش و ایمنی بیماران ۱۰

۱-۱۳- رنگ و فضای معماری ۱۰

۱-۱۴-رنگ ۱۰

۱-۱۵- کیفیت طراحی فضاهای بخش ۱۱

۱-۱۶- فوائد تعالی و تکامل ۱۱

 

فصل دوم(بررسی نمونه های موردی)

۲-۱- تحلیل بیمارستان لاله ۱۲

۲-۱-۱-تاریخچه کلی ۱۲

۲-۱-۲-تصاویرمجموعه ۱۳

۲-۱-۳-راهنمای طبقات ۱۳

۲-۱-۴-نما ومقطع بیمارستان ۱۴

۲-۱-۵- مسیرهای ارتباطی طبقه همکف ۱۵

۲-۱-۶- بخش ها و قسمت ها درطبقه همکف ۱۶

۲-۱-۷-مسیرهای ارتباطی طبقه اول ۱۷

۲-۱-۸-مسیر های ارتباطی طبقه اول به تفکیک رنگ ۱۸

۲-۱-۹-بخش اداری ۱۸

۲-۱-۱۰-بخش درمانی ۱۹

۲-۱-۱۱-بخش تاسیسات ۱۹

۲-۲-بیمارستان بقیه ا…العظم ۲۰

۲-۲-۱-ورودی های اصلی بنا ۲۰

۲-۲-۲-پلان طبقه همکف ودیاگرام ارتباطی فضای همکف ۲۱

 

فصل سوم(برنامه فیزیکی طرح)

۳-۱- تعداد تخت‌های اتاق‌های بستری در بخش‌ بستری جراحی ۲۲

۳-۲-۱- فاصله تخت‌های بستری ۲۲

۳-۲-۲- امکانات تخت‌‌های بستری ۲۲

۳-۳- سیستم احضار پرستار و اینترکام ۲۳

۳-۳-۱- سیستم احضار ساده و اینترکام ۲۳

۳-۴- امکان گوش دادن به رادیو، انتخاب کانال تلویزیون ۲۴

۳-۵- دستگیره‌های حفاظتی در حمام‌ها و سرویس‌های بهداشتی ۲۴

۳-۵-۱- سرویس بهداشتی معلولان ۲۴

۳-۵-۲- دستشویی ۲۴

۳-۶- گازهای طبی ۲۵

۳-۷- تسهیلات و فضاهای مورد نیاز پزشکان و پرستاران در بخش‌های بستری ۲۵

۳-۷-۱- تسهیلات و فضاهای مورد نیاز پرستاران ۲۵

۳-۷-۱-۱- ایستگاه پرستاری ۲۵

۳-۷-۱-۲- مکان ایستگاه پرستاری ۲۵

۳-۷-۱-۳- عناصر تشکیل دهنده ایستگاه پرستاری ۲۶

۳-۸- ارتباط بخش‌های بستری جراحی و بیمارستان ۲۸

۳-۸-۱- ترکیب بندی بخش‌های بستری جراحی ۲۸

۳-۸-۲- همجواری حداقل دو بخش بستری ۲۸

۳-۸-۳- ظرفیت یک بخش بستری داخلی/ جراحی ۲۹

۳-۹- جهت نورگیری بخش‌های بستری ۲۹

۳-۱۰- فضاهای بیمار خواب ۲۹

۳-۱۰-۱- اتاق بستری چهار تختخوابی ۳۰

۳-۱۰-۲- حمام و سرویس بهداشتی اتاق ۳۰

۳-۱۰-۳- اتاق بستری یک تختخوابی ۳۱

۳-۱۰-۳-۱- ابعاد اتاق بستری یک تختخوابی ۳۲

۳-۱۱- مشخصات درهای اتاق بستری ۳۲

۳-۱۲-مشخصات اتاق نظافت ۳۲

۳-۱۳-خصوصیات ایستگاه پرستاری ۳۳

۳-۱۴- اسکراپ و اتاق استریل ۳۴

۳-۱۵-اورژانس ۳۵

۳-۱۵-۱-ورودی اورژانس ۳۵

۳-۱۶-درمانگاه ۳۷

۳-۱۶-۱- تقسیم‌بندی فضاهای درمانگاه ۳۸

۳-۱۷-اتاق معاینه ۳۹

۳-۱۸-اتاق رادیولوژی ۴۰

۳-۱۹-انواع درمانگاه ۴۰

۳-۲۰-تزریقات ۴۱

۳-۲۱-پانسمان ۴۱

۳-۲۲-داروخانه ۴۱

۳-۲۳-رختکن ۴۲

۳-۲۴-بایگانی عمومی ۴۲

۳-۲۵-بخش خدمات وتدارکات ۴۳

۳-۲۶-بخش تخمین غذا ۴۳

۳-۲۷-رخشویخانه ۴۴

۳-۲۸-تسهیلات کارکنان ۴۴

۳-۲۸-انبارها ۴۵

۳-۲۹-برنامه فیزیکی درقالب جداول ۴۶

 

فصل چهارم(شناخت بستر وگستره ی طرح)

۴-۱-پیشینه ونام استان چهارمحال وبختیاری ۴۹

۴-۲-بررسی موقعیت استان وسطح سواد ۵۰

۴-۳-آب وهوا ۵۰

۴-۴-پوشش گیاهی ۵۲

۴-۵-جمعیت استان ۵۲

۴-۶-ویژگی های فرهنگی ۵۳

۴-۷-مرکزاستان(شهرکرد) ۵۴

۴-۸-صنایع دستی ۵۵

۴-۹-نوع اقلیم ۵۶

۴-۱۰-باد ۵۵

۴-۱۱-دما ۵۵

۴-۱۲-رطوبت ۵۶

۴-۱۳-بارش ۵۶

۴-۱۴-جریانهای جوی موثر(جریان های زمستانی وتابستانی) ۵۷

۴-۱۵-شیوه معماری وشکل ساختمانها ۵۹

۴-۱۶-مشخصات جغرافیایی ۵۹

۴-۱۷-مصالح ساختمانی ۶۰

۴-۱۸-نورپردازی طبیعی ۶۰

 

فصل پنجم(فرآیند طراحی)

۵-۱-توضیحات فنی پروژه ۶۳

۵-۲-سایت پلان ۶۴

۵-۳-تحلیل سایت ۶۵

۵-۴-پلان طبقه همکف ۶۶

۵-۴-۱-پلان طبقه اول ۶۷

۵-۵-نماهای مجموعه ۶۷

۵-۵-۱-تمای شمالی ۶۷

۵-۵-۲-نمای جنوبی ۶۸

۵-۵-۳-نمای غربی ۶۸

۵-۵-۴-نمای شرقی ۶۸

۵-۶-برش های مجموعه ۶۹

۵-۶-۱-برش a-a 69

۵-۶-۲-برشb-b 69

۵-۷-تصاویر ورندرهای مجموعه ۷۰

۵-۸-منابع ۷۵

 

فهرست جداول

جدول (۳-۱): ابعاد واستانداردهای فضاها ۴۶

جدول (۳-۱): ابعاد ونوع وتعداد فضاها ۴۶

 

فهرست اشکال

تصویر (۲-۱): ساختمان بیمارستان لاله ۱۳

تصویر(۲-۲):نمای بیمارستان لاله ۱۴

تصویر(۲-۳):نمای اصلی بیمارستان لاله ۱۴

تصویر (۲-۴):مقطع بیمارستان لاله ۱۵

تصویر (-۲۵) :پلان طبقه همکف بیمارستان لاله ۱۵

تصویر (۲-۶):دیاگرام پلان بیمارستان لاله ۱۶

تصویر (۲-۷): مسیرهای ارتباطی طبقه اول ۱۷

تصویر (۲-۱۰): بیمارستان بقیه الله اعظم ۲۰

تصویر (۲-۱۱): پلان طبقه همکف ودیاگرام ارتباطی فضای همکف ۲۰

تصویر (۳-۱): پلان ایستگاه پرستاری ۳۴

تصویر (۳-۲): دیاگرام عملکردی اورژانس ۳۶

تصویر (۳-۳): ورودی اورژانس ۳۶

تصویر (۴-۱):نقشه استان ۵۰

تصویر(۴-۲): لباس محلی بختیاری ۵۵

تصویر(۵-۱):سایت پلان ۶۴

تصویر(۵-۲):تحلیل سایت ۶۵

تصویر(۵-۳):پلان طبقه همکف ۶۶

تصویر(۵-۴)پلان طبقه اول ۶۷

تصویر(۵-۵):نمای شمالی ۶۷

تصویر(۵-۶):نمای جنوبی ۶۸

تصویر(۵-۷):نمای غربی ۶۸

تصویر(۵-۸):نمای شرقی ۶۸

تصویر(۵-۹):برش a-a 69

تصویر(۵-۱۰):برش b-b 69

تصویر(۵-۱۱):ایزومتریک ساختمان ۷۰

تصویر(۵-۱۲):لابی ۷۰

تصویر(۵-۱۳):دیدکلی سایت ۷۱

تصویر(۵-۱۴):دیدپرنده سایت ۷۱

تصویر(۵-۱۵): رندر مجموعه ۷۲

تصویر(۵-۱۶):رندر مجموعه ۷۲

تصویر(۵-۱۷):رندرورودی سختمان ۷۳

تصویر(۵-۱۸):دید هوایی ۷۳

تصویر(۵-۱۹):رندرداخلی درمانگاه ۷۴

تصویر(۵-۲۰):رندر داخلی درمانگاه ۷۴

 

فهرست منابع وماخذ ۷۵

————————————————————————————————————————————————————————————————————

مشخصات محصول:

  • نام محصول: رساله معماری دی کلینیک
  • فرمت فایل:wordواتوکد
  • تعداد صفحات:275
  • حجم فایل:35 مگابایت
قیمت قبل از تخفیف 40000 تومان

نحوه خرید :

 ۱- کلیک روی دکمه خرید و پرداخت ۲- ثبت ایمیل و مشخصات ۳- پرداخت مبلغ با کلیه کارتهای بانکی ۴-  نمایش لینک دانلود فایل  و ارسال یک نسخه به ایمیل شما

دوستان عزیز در صورت هرگونه مشکل در خرید یا دانلود فایل و همچنین سوال در مورد محصول لطفا با شماره ۰۹۱۰۰۸۹۴۹۰۶ از طریق تلفن و تلگرام باما در ارتباط باشید.

تحلیل و بررسی مجتمع تجاری تیراژه و ایرانیان

رساله معماری دی کلینیک ، پروژه طراحی دی کلینیک ، ریزفضاهای طراحی دی کلینیک ، رساله طراحی دی کلینیک ، پروژه طراحی دی کلینیک

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن