رساله کارشناسی ارشد معماری

پروژه کامل طراحی خانه کودک با رویکرد ارتقا خلاقیت

پروژه کامل طراحی خانه کودک با رویکرد ارتقا خلاقیت

کد محصول :T129

پروژه معماری طراحی خانه کودک | فایل اتوکدی + رندر + رساله + پوستر + PSD

طراحی فضا های ویژه کودکان مانند مهد کودک ها از آن جهت اهمیت دارد که «در سنین ۴ تا ۷ سالگی سالگی تخیل کودک جنبه عملی پیدا میکند.» در طول این سالها کودک از محیط تاثیر میگیرد از این رو لازم است تا در مراحل آغازین رشد کودک پرورش خلاقیت او مورد توجه قرار گیرد.

در خدمت همراه هان عزیز سایت تاپ معمار هستیم با پایان نامه طراحی خانه کودک ( مهدکودک ) که شامل نقشه های اتوکدی , تصاویری سه بعدی از خانه کودک , رساله طراحی خانه کودک ( مطالعات مهدکودک ) و پوستر حرفه ای در قالب فایل PSD میباشد .

برای دستیابی به این هدف معمار باید از سویی کودک و فضا و خواستهای او را درک کند و نیازها و مشکلات او راشناخته و روشهای برطرف کردن آنها را بیابد و از سوی دیگر باید به محیطی که کودک امروز در آن به سر می برد آشنا باشند و آن را  به خوبی درک کند. معماران باید بر سرعت خود بیفزایند تا بتوانند به پای متخصصین تعلنیم و تربیت جامعه شناسان   پزشکان و روان شناسان که کم و بیا دنیای کودکی را بطور کامل شناخته اند برسند. حال آنکه این فضاهای مذکور در ایران مناسب کودکان طراحی نشده اند. اکثر آنها در فضاهای مسکونی و حتی آپارتمانها تأسیس شده و با نقاشی و رنگ آمیزی  ظاهراً به محیطی کودکانه تبدیل شده اند .

مطالعات خانه کودک با رویکرد ارتقا خلاقیت

در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ، ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﺮان، ﺳﺒﺐ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ آﻣﻮزش و ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در اﯾﺮان، اﮐﺜﺮ دﺑﺴﺘﺎنﻫﺎ و ﻣﻬﺪﮐﻮدکﻫﺎ در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻓﺎﻗﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﯾﺎ در ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮی ﻏﯿﺮ آﻣﻮزﺷﯽ (ﻣﺜﻞ خانه) تاسیس میگردند.

هدف از این کار دستیابی به اصول طراحی فضای ویژه کودکان برای کودکان ۳ تا ۶ ساله ایرانی با تاکید  ﺑﺮ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ذﻫﻦ و رﻓﺘﺎر ﮐﻮدﮐﺎن، و روﯾﮑﺮد ارﺗﻘﺎء ﺧﻼﻗﯿﺖ آﻧﺎن اﺳﺖ و نیز ﺗﻬﯿﻪ اﺻﻮﻟﯽ ﻣﻌﻤﺎراﻧﻪ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ۳تا ۶ ساله در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء اﻧﮕﯿﺰش و ﺧﻼﻗﯿﺖ آﻧﺎن اﺳﺖ. ﺗﻐﯿﯿﺮ- ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺬﯾﺮی ﻓﻀﺎ و اﺟﺰای آن، ﺗﺪاﺧﻞ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺤﺮک ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮر، آب و ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﯽﺷﻮد. می توان فضاهای مهدکودک ها را را به گونه ای طراحی کرد که انگیزش کودک ارتقاء یافته، قدرت تخیل و کنجکاوی او افزایش یابد و به پرورش خلاقیت کودک منجر شود.

پلان های ترسیم شده :

سایت پلان

پلان مبلمان طبقه زیرزمین

پلان آکس بندی طبقه زیرزمین

پلان اندازه‌گذاری طبقه زیرزمین

پلان مبلمان طبقه همکف

پلان آکس بندی طبقه همکف

پلان اندازه‌گذاری طبقه همکف

پلان مبلمان طبقه اول

پلان آکس بندی طبقه اول

پلان اندازه‌گذاری طبقه اول

برش A-A

برش B-B

نمای شمالی

نمای فنی شمالی

نمای غربی

نمای فنی غربی

نمای جنوبی

نمای شرقی

 

فهرست مطالب :

ﭼﮑﯿﺪه: ۱

 

فصل اول:کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه ۲

۱-۲ بیان مساله ۳

۱-۲- ۱خلاقیت ۴

۱-۲-۲ پرورش خلاقیت ۴

۱-۲-۳ عوامل محیطی موثر بر خلاقیت شامل: ۵

۱-۲-۴ نقش معمار ۶

۱-۳ اهداف طراحی پروژه: ۸

۱-۴ ضرورت واهمیت تحقیق ۸

۱-۵-نتیجه گیری ۹

۱-۶-معرفی سایت و متراژ طراحی: ۹

۱-۶-۱ موقعیت سایت در شهر: ۹

۱-۶-۲ محدوده سایت: ۱۰

۱-۶-۳هندسه و متراژ طراحی: ۱۰

۱-۷: علل انتخاب سایت ۱۰۱

۱-۷-۱ تعیین کاربری درطرح جامع: ۱۱

۱-۷-۲ موقعیت ویژه سایت از لحاظ دسترسی و ارتباط با شهر: ۱۱

 

فصل دوم:مرور ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- بررسی مبانی نظری تحقیق ۱۲

۲-۱-۱ کودک ۱۲

۲-۱-۲دوره نو نهالی ( ۳ تا ۶ سالگی ) ۱۳

۲-۱-۳روانشناسی رشد و دیدگاههای مختلف در روانشناسی رشد ۱۳

۲-۱-۴نظریه رشد و شناخت ۱۴

۲-۱-۵روانشناسی تربیتی ۱۵

۲-۱-۶کودک و خانواده ۱۶

۲-۱-۷ کودک و اجتماع ۱۶

۲-۱-۸ کودک و آموزش ۱۶

۲-۱-۹ پیشینه مهدکودک ۱۷

۲-۲ بررسی نمونه های خارجی ۱۸

۲-۲-۱ مهد کودک ککج ۱۸

۲-۲-۱-۱ موقعیت در سایت: ۱۸

۲-۲-۱-۲ ایده طراحی مهدکودک: ۱۹

۲-۲-۱-۳ سایت پلان و خطوط سازمان دهنده ۱۹

۲-۲-۱-۴ سیرکولاسیون و الگوی سازماندهی ۲۰

۲-۲-۱-۵ نماها ۲۱

۲-۲-۱-۶ ریتم ۲۳

۲-۲-۱-۷ مصالح ۲۳

۲-۲-۱-۸ نورگیری ۲۷

۲-۲-۱-۹ مقاطع ۲۹

۲-۲-۲ مهدکودک ال- کاراکول ۲۹

۲-۲-۲-۱: سایت پلان و همجواری ها ۳۰

۲-۲-۲-۲ورودی و بررسی پر وخالی در احجام: ۳۴

۲-۲-۲-۳سازماندهی پروژه ۳۴

۲-۲-۲-۴ نما ۳۵

۲-۲-۲-۵ تعادل در پلان ۳۶

۲-۲-۲-۶ اجزای تشکیل دهنده ۳۸

۲-۲-۲-۷ خط آسمان ۳۸

۲-۲-۲-۸ نور، رنگ، مصالح ۳۹

۲-۲-۲-۹مقاطع ۴۰

۲-۲-۳ مهد کودک بارباپاپا (ویگنورا، مودنا، ایتالیا) ۴۰

۲-۲-۳-۱ نحوه قرارگیری بنا و پوشش گیاهی ۴۲

۲-۲-۴ مهد کودک ترنتن (وال پاستریا ، تیرول جنوبی، ایتالیا) ۴۴

۲-۳- بررسی نمونه های داخلی ۵۰

۲-۳-۱ مهد کودک راهیان رشد ۵۰

۲-۳-۱-۱ معماری مهدکودک ۵۱

۲-۳-۱-۲ برنامه فیزیکی مهدکودک ۵۱

۲-۳-۱-۳ مبلمان مهد کودک ۵۲

۲-۳-۲ مهد کودک قصه من ۵۴

۲-۳-۲-۱ معماری مهدکودک ۵۵

۲-۳-۲-۲مبلمان کلاس ها ۵۶

۲-۴- نتیجه گیری ۵۹

 

فصل سوم:مطالعات طرح

۳-۱- مطالعات فیزیکی ۶۱

۳-۱-۱ برنامه ریزی فیزیکی ۶۱

۳-۱-۲ استاندارد فضاها ۶۴

۳-۱-۲-۱ اندازه های بدن کودکان ۶۴

۳-۱-۲-۲ فضاهای راهروها ۶۸

۳-۱-۲-۳ راه پله ۶۸

۳-۱-۲-۴ نرده های ایمن ۷۰

۳-۱-۲-۵ دستشویی و توالت کودکان ۷۲

۳-۱-۲-۶ گالری ها ۷۲

۳-۱-۲-۷ شرایط محیطی استاندارد ۷۲

۳-۱-۳ ایمنی ۷۳

۳-۱-۳-۱ ایمنی در محوطه ۷۳

۳-۱-۳-۲ ایمنی در مسیر های حرکت ۷۳

۳-۱-۳-۳ شرایط ایمنی پوشش کف ۷۳

۳-۱-۳-۴ شرایط ایمنی درها ۷۴

۳-۱-۳-۵ شرایط ایمنی پنجره ها ۷۵

۳-۱-۳-۶ شرایط ایمنی در فضای بهداشتی ۷۶

۳-۱-۳-۷شرایط ایمنی تجهیزات ۷۶

 

فصل چهارم:شناخت و تحلیل مکان و بستر طراحی

۴-۱- تحلیل سایت ۷۸

۴-۱-۱ موقعیت سایت ۷۸

۴-۱-۲ دسترسی های سایت ۷۸

۴-۱-۳ همجواری های سایت (کاربری زمین های اطراف) ۸۰

۴-۱-۴ بررسی عوامل اقلیمی ۸۱

۴-۱-۴-۱جهت تابش خورشید ۸۱

۴-۱-۴-۲ جهت وزش بادهای مناسب و نامناسب ۸۱

۴-۱-۵ دید و منظر ۸۲

۴-۱- ۶ بررسی عوامل توپو گرافیک سایت (هندسه،شیب و عوارض طبیعی زمین) ۸۳

۴-۲- بررسی اقلیم ۸۴

۴-۲-۱ موقعیت جغرافیایی استان کرمان: ۸۴

۴-۳- اقلیم و معماری ۸۴

۴-۳-۱ ویژگیهای معماری بومی مناطق گرم و خشک : ۸۴

۴-۳-۲ فرم ساختمان در اقلیم گرم و خشک : ۸۵

۴-۳-۲-۱ سایبان های مناسب ۸۶

۴-۳-۲-۲ سایبان های طبیعی ۸۶

۴-۳-۳ جهت گیری ساختمان در رابطه با اقلیم ۸۶

۴-۳-۴ جهت گیری ساختمان با توجه به تابش: ۸۶

۴-۳-۵ جهت گیری ساختمان با توجه به وزش باد: ۸۷

۴-۳-۶ پیشنهادات: ۸۷

 

فصل پنجم:روند طراحی معماری

۵-۱ روند طراحی ۸۸

۵-۱-۱ دیاگرامهای بررسی ارتباط فضاها ۸۸

۵-۱-۲ ایدئوگرام های اولیه ۸۹

۵-۱-۳روند شکل گیری کانسپت اولیه ۸۹

۵-۱-۴ مکان یابی و لکه گذاری در سایت ۹۱

۵-۲- آلترناتیو های طراحی ۹۱

۵-۳ معرفی طرح معماری ۹۲

۵-۳- ۱فضای باز ۹۲

۵-۳-۲ فضاهای بسته ۹۲

۵-۳-۳ سالن جشن: ۹۳

۵-۳-۴ سالن ورزش: ۹۳

۵-۳-۵ اتاق موسیقی: ۹۳

۵-۳-۶ خدماتی ۹۴

۵-۳-۷ اداری ۹۴

۵-۳-۸ تاسیسات ۹۴

۵-۴- نقشه ها (A3) 94

منابع ۹۹

 

فهرست جداول

جدول۱-۱٫ مراحل رشد ماخذ:) پیاژه ۱۳۸۰( ۶

جدول۲-۱: ویژگیهای جسمانی، روانی، عاطفی و اجتماعی کودکان در ۷ سال اول زندگی ۱۵

جدول۳-۱ : فضاهای آموزشی, اداری, خدماتی ۶۲

جدول۳-۲: قد کودکان ۰-۶ ساله ۶۵

جدول۳-۳: ضریب ابعاد بدن کودک در وضعیت ایستاده و نشسته ، نسبت به قدم ایستاده او ۶۵

جدول۳-۴: استاندارد ارتفاع میز و صندلی ۶۷

جدول۳-۵:استاندارد مبلمان کودکان ۶۷

 

فهرست اشکال

تصویر۱-۱: موقعیت سایت در شهر ۹

تصویر۱-۲: موقعیت سایت در محل ۱۰

تصویر ۱-۳: طرح تفصیلی ۱۰

تصویر ۱-۴: ابعاد سایت ۱۰

تصویر ۱-۵: خیابان های اطراف سایت ۱۰

تصویر۲-۱: نقشه هوایی سایت مهدکودک ککج.

تصویر ۲-۲: ایده طرح مهدکودک ککج.

تصویر ۲-۳: سایت پلان مهدکودک ککج.

تصویر ۲-۴: معرفی فضا ی مهدکودک

تصویر ۲-۵ : سیرکولاسیون مهدکودک

تصویر ۲-۶: سازماندهی مهدکودک ککج.

تصویر ۲-۷: تقارن در نما. ماخذ:

تصویر ۲-۸: نما.

تصویر ۲-۹: نما.

تصویر ۲-۱۰: نما.

تصویر ۳-۱ . کلاس موسیقی ۶۲

تصویر ۳-۲ . نمودار رشد کودکان ۶۶

تصویر۳-۳: ارتفاع میز و صندلی مناسب برای کودکان ۶۶

تصویر۳-۴: مبلمان استاندارد برای کودکان ۶۸

تصویر ۳-۵: پله ها باید ابعاد مساوی داشته و پیوسته باشند. ۶۹

تصویر ۳-۶: استفاده از نرده در تمام راه پله ها. ۷۰

تصویر ۳-۷: استفاده از نرده ها با حجم مناسب. ۷۰

تصویر ۳-۸: استفاده از نرده در دو طرف پله ها. ۷۱

تصویر ۳-۹: راه پله استاندارد برای کودکان. ۷۱

تصویر ۳-۱۰: استفاده از کفسازی مناسب و غیر لغزنده. ۷۴

تصویر ۳-۱۱: ضخامت مناسب برای کفسازی جهت جلوگیری از آسیب دیدگی در هنگام افتادن. ۷۴

تصویر ۴-۱: عکس هوایی سایت ۷۹

تصویر ۴-۲: دسترسی های سایت ۷۹

تصویر ۴-۳: دسترسی های سایت ۸۰

تصویر ۴-۴: کاربری های اطراف سایت (طرح تفصیلی) ۸۰

تصویر ۴-۵: جهت تابش خورشید ۸۱

تصویر ۴-۶: جهت باد ۸۱

تصویر ۴-۷: دید و منظر از داخل سایت به بیرون ۸۲

تصویر۴-۸: توپو گرافی سایت ۸۳

تصویر ۴-۹: شیب زمین ۸۳

تصویر ۴-۱۰: جهت گیری ساختمان ۸۶

تصویر۵-۱ دیاگرام بررسی فضا ۸۸

تصویر ۵-۲ ایدئو گرام اولیه ۸۹

تصویر ۵-۳ روند شکل گیری کانسپت ۹۰

تصویر ۵-۴ لکه گذاری سایت ۹۱

تصویر ۵-۵ آلترناتیو های مختلف

————————————————————————————————————————————————————————————————————

مشخصات محصول:

  • نام محصول: پروژه کامل طراحی خانه کودک با رویکرد ارتقا خلاقیت
  • فرمت فایل:wordواتوکد
  • تعداد صفحات:
  • حجم فایل:35 مگابایت
قیمت قبل از تخفیف 200000 تومان

نحوه خرید :

 ۱- کلیک روی دکمه خرید و پرداخت ۲- ثبت ایمیل و مشخصات ۳- پرداخت مبلغ با کلیه کارتهای بانکی ۴-  نمایش لینک دانلود فایل  و ارسال یک نسخه به ایمیل شما

دوستان عزیز در صورت هرگونه مشکل در خرید یا دانلود فایل و همچنین سوال در مورد محصول لطفا با شماره ۰۹۱۰۰۸۹۴۹۰۶ از طریق تلفن و تلگرام باما در ارتباط باشید.

تحلیل و بررسی مجتمع تجاری تیراژه و ایرانیان

پروژه کامل طراحی خانه کودک با رویکرد ارتقا خلاقیت ، مطالعات طراحی خانه کودک ، پروژه طراحی خانه کودک ، ریزفضاهای طراحی خانه کودک ، رساله طراحی خانه کودک ، پروژه طراحی خانه کودک

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن