رساله کارشناسی ارشد معماری

پروژه کامل تالار شهر ( سیتی هال ) به همراه رساله

پروژه کامل تالار شهر ( سیتی هال ) به همراه رساله

کد محصول :T132

پروژه طراحی سیتی هال ( رساله + اتوکد )

طراحی فضا های مناسب برای پرورش حرکتهای قانونمند اجتماعی – سیاسی – فرهنگی از مواردی است که تحت عنوان کاربریهای متنوع ، موضوع پایان نامه های زیادی بوده است و معماران زیادی کمر همت در خلق چنین فضا هایی بسته اند. طراحی فضا هایی تلفیقی با کاربری همزمان اجتماعی سیاسی از یکطرف و فرهنگی از طرف دیگر، مورد نظر طراح است که در قالب تالار شهر گنجانیده شده است، فضایی که وجود و حضور آن یکی از بنیادهای اساسی جوامع پیشرفته می باشد.

در ادامه با ما همراه شوید با آرشیو کامل رساله معماری که برای راحتی کار همراهان عزیز سایت تاپ معمار آماده و جمع بندی کرده ایم .

رساله تالار شهر یا سیتی هال

بدیهی است که کشورهایی که در مسیر بهبود روند مشارکت مدنی مردم گام بر می دارند نیاز مبرم به وجود فضاهای این چنین خواهند داشت. معنای کلمه به کلمه سیتی هال که تالار شهر است همواره باعث اشتباه اذهان نسبت به مفهوم آن خواهد شد و ممکن است فضایی برای تجمع افراد جهت فعالیت های فرهنگی مانند (تالار وحدت تهران) تلقی شود.

فهرست مطالب

پش گفتار ۱

 

مقدمه ۳

 

فصل اول : شناخت و تعریف موضوع

مقدمه فصل اول ۴

 

بررسی فلسفه وجودی شوراها ۵

 

۱-۱ سازمان سیاسی جامعه ۵

 

۲-۱ حدود آزادی ۶

 

۱-۳-۱ انواع شوراها: ۷

 

۱-۳-۲ کار کرد شوراها ۷

 

۱-۳- ۳جرای مقطعی شوراهای محلی ۸

 

۱-۳-۴ مقرارات مربوط به شوراها در قانون اساسی ۹

 

اصول ضوابط حاکم بر انحلال شوراها ۹

 

۱-۴ طرح موضوع و اهمیت آن ۱۰

 

۱-۴-۱ تجزیه و تحلیل کلی پراکنـدگی ادارات، سازمانهای دولتی و عمومی در شهر اردبیل ۱۱

 

۱-۴-۲ هدف از طرح مسئله و نحوه برخورد با آن ۱۱

 

۱-۴-۳ سوابق انجام موضوع در قالب زمان و مکان ۱۲

 

۱-۴-۴ ضرورت انجام موضوع ۱۲

 

۱-۴-۵ اهداف اجرایی موضوع: ۱۳

 

۱-۵ تاریخچـه و منطق تمرکز تجهیـزات خدماتی در شهر ۱۳

 

۱- ۶ تعریف تالار شهر ۱۴

 

۱-۷ تالار شهر در ایران و جهان ۱۴

 

۱-۸ انواع گردهم آیی و تعاریف آن ۱۶

 

۱-۸-۱ کنفـرانس Conference ۱۶

 

۱-۸-۲ کنوانسیـون ۱۷

 

۱-۸-۳ سمینار Seminar ۱۷

 

۱-۸-۴ سمپوزیوم (Symposium) ۱۸

 

۱-۸-۵ میـزگرد (Round Table) ۱۸

 

۱-۸-۶ فوروم (Forum) ۱۸

 

۱-۸-۷ مجمع (Assembly) ۱۹

 

-۸-۸ کارگاه آمـوزشی ۱۹

 

۱-۸-۹ سخنـرانی (Lecture) ۱۹

 

۱-۸-۰۱ کمیسیـون (Commission) ۱۹

 

۱-۸-۱۱ کمیتـه (Committee) ۲۰

 

۱-۸-۲ ۱ مناظـره ۲۰

 

۱-۸-۳۱ انستیتـو (Institute) ۲۰

 

۱-۸-۱۴ جلسـه ۲۱

 

فصل دوم : شناخت بستر طرح

مقدمه فصل دوم ۲۳

 

۲-۱ تاریخچه ۲۴

 

۲-۱-۱ وجه تسمیه آذربایجان ۲۴

 

۲-۱-۲ وجه تسمیه اردبیل ۲۴

 

۲-۱-۳ لقب‌ها ۲۵

 

۲-۱-۴ پیشینه ۲۵

۲-۲ حدود اردبیل ۲۶

 

۲-۲-۱ موقعیت جغرافیایی ۲۶

 

۲-۲-۲ تقسیمات سیاسی اردبیل ۲۷

 

۲-۲-۳مشخصات جمعیتی ۲۸

 

۲-۲-۴ ترکیب جمعیتی ۳۰

 

۲-۳عوارض وعناصر طبیعی ۳۱

 

۲-۳-۱خاک ۳۱

 

۲-۳-۲ آب ۳۱

 

۲-۳-۳ پوشش گیاهی ۳۲

 

۲-۳-۴ ارتفاعات ۳۲

 

۲-۴ بررسی ویژگیهای اجتماعی-اقتصادی استان اردبیل ۳۲

 

۲-۴-۱ اقتصاد ۳۲

 

۲-۴-۲صنعت ۳۳

 

۲-۵ فرهنگ استان اردبیل ۳۴

 

۲-۶ شناخت کالبدی شهر اردبیل ۳۶

 

۲-۶-۱ گروه بندی بافتهای مختلف شهر ۳۷

 

۲-۷ مروری بر هویت ساختاری شهر اردبیل ۳۷

 

۲-۷-۱ بافت قدیم ۳۷

 

۲-۷-۲ بافت میانی ۳۸

 

۲-۷-۳ بافت جدید ۳۸

 

۲-۷-۴ عوامل شکل گیری محلات شش گانه ۳۸

 

۲-۸ دریاچه شورابیل ۳۹

 

نتیجه گیری: ۳۹

 

فصل سوم : تجزیه و تحلیل سایت

عوامل موثر در مکانیابی سایت

 

۳-۱ از دیدگاه عملکردی و کارایی ۴۰

 

۳-۱-۱همجواری: ۴۰

 

۳-۱-۲ جوابگویی به نیازهای گروه های ذینفع ۴۰

 

۳-۱-۳ مساحت ۴۱

 

۳-۱-۴ مقیاس دانه بنـدی ۴۱

 

۳-۲مناسب مکانی ۴۱

 

۳-۲-۱انطباق با کاربری اراضی شهـری ۴۱

 

۳-۲-۲ دسترسی به شبکه معابـر ۴۱

 

۳-۲-۳هماهنگی با جهت توسعه شهـر ۴۲

 

۳-۲-۴ خوانایی سایت ۴۲

 

۳-۳ تو صیه هایی جهت مکان یابی مناسب برای سایت پروژه ۴۳

 

۳-۴ موقعیت سایت از نظر دسترسی ۴۴

 

۳-۵ موقعیت شهری سایت ۴۴

 

۳-۶ اندازه ها ، مساحت و اکس ها ۴۴

 

۳-۷ بررسی دسترسی شهری و اقلیم سایت ۴۵

 

۳-۷-۱ ورودی سایت ۴۵

 

۳-۷-۲ دید های سایت ۴۵

 

۸-۳بررسی اقلیم و بادهای موجود در منطقه قرار گیری سایت ۴۶

 

۹-۳ تحلیل جهت گیری های مختلف ساختمان ۴۶

 

نتیجه گیری ۴۷

 

فصل چهارم : اقلیم ومعماری منطقه

مسائل اقلیمی بستر طرح ۴۸

 

ضرورت و اهمیت شناخت اقلیم در معماری و شهرسازی ۴۸

 

۴-۱ عوامل اقلیمی استان اردبیل ۴۹

 

۴-۱-۱ نقش ارتفاعات براقلیم استان ۵۰

 

۴-۱-۲ تاثیرعرض جغرافیائی ۵۰

 

۴-۱-۳ نقش پوشش گیاهی وکشاورزی دراقلیم استان ۵۱

 

۴-۱-۴ تاثیرتوده های هوا و سیستم های هواشناسی ۵۱

 

۴-۱-۵ منابع اصلی شکل گیری توده های هوا ۵۱

 

۴-۱-۶ دسته بندی توده های هوا ۵۱

 

۴-۲ ویژگی های جوی و اقلیمی ۵۲

 

۴-۲-۱ دمای هوا ۵۲

 

۴-۲-۲ روزهای یخبندان ۵۲

 

۴-۲-۳ بارندگی ۵۳

 

۴-۲-۴ رطوبت نسبی ۵۳

 

۴-۲-۵ یخبندان ۵۳

 

۴-۲-۶ تابش ۵۴

 

۴-۲-۷ باد ۵۴

 

۴-۳ ویژگی های معماری منطقه ۵۵

۴-۳-۱ روشهای دستیابی به اهداف اقلیمی ۵۵

 

جدول ماهونی ۵۶

 

۴-۳-۲ جهت استقرار ساختمان ۵۷

 

۴-۳-۳ بررسی فرم پنجره‌ها ۵۸

 

۴-۳-۴ الگوی اشغال زمین ۵۹

 

۴-۳-۵ انتخاب مصالح ساختمانی ۵۹

 

فصل پنجم: مبانی نظری معماری

مقدمه ای درباره مبانی نظری

 

۵-۱ مبانی نظری چیست ؟ ۶۰

 

ویژگی های مبانی نظری۲-۵

 

۳-۵ رابطه فرهنگ و معماری ۶۱

 

۴-۵ تاثیر عوامل فرهنگی بر فرم معمار: ۶۲

 

۵-۵ مبانی فرهنگ ایران و تاثیر آن بر معماری ۶۳

 

۶-۵ مفهوم سیر از ظاهر به باطن در معماری اسلامی ایران ۶۳

 

۷-۵ عوامل بنیادی معماری در ایران ۶۳

 

۸-۵اصل ساماندهی اهداف کارکردی ، سازه ای و کالبدی ۶۴

 

۹-۵مبانی نظری طرح ۶۴

 

۶۴ فرم اصلی ۱-۹-۵

 

۶۵محل قرار گیری جرم ۲-۹-۵

 

۶۵ شیب دهی به خط آسمان ۳-۹-۵

 

۶۵ ایجاد پیچیدگی و انفجار در فرم ۴-۹-۵

 

۵-۹-۵ حجم ۶۵

 

۶-۹-۵ خط و خطوط ۶۵

 

۷-۹-۵نور ۶۶

 

۸-۹-۵ترکیب ۶۶

 

۹-۹-۵تناسب، تعادل، حرکت و ریتم ۶۶

 

۱۰-۵ هندسه : ۶۶

 

۱۱-۵ اصل درون گرایی در عین برونگرایی ۶۷

 

۱۲-۵تقارن : ۶۸

 

۱۳-۵ مرکزیت ۶۸

 

۱۴-۵سیالیت ( گسترش پهنه دید ) ۶۹

 

۱۵-۵تباین یا نا همگونی ۶۹

 

۱۶-۵تعادل و توازن ۶۹

 

۱۷-۵سلسله مراتب، تداوم (سلسله مراتب دسترسی) (اصل رده‌بندی فضایی): ۶۹

 

۱۸-۵اصل مقیاس و تناسب ۷۰

 

۱۹-۵اصل فضاهای متباین ۷۰

 

گزینه های طراحی ۷۱

 

نتیجه گیری ۷۲

 

فصل ششم: بررسی نمونه

مقدمه ۷۴

 

سیتی هال لندن ۷۴

 

ساختمان شهرداری لندن ۷۵

 

ساختمان جدید مجلس شورای اسلامی ( مجموعه بهارستان ) ۷۷

 

تحلیل مبانی نظری ۷۸

 

تحلیل حجمی طرح ۷۸

 

تحلیل پلان مجموعه ۷۸

 

بررسی کلی طرح ۷۸

 

نتیجه گیری ۸۰

 

فصل هفتم: ضوابط و معیارهای طراحی

۱-۷ برنامه ریزی فیزیکی/اندازه ها/استانداردها ۸۱

 

۷-۱-۱ تقسیم بندی فضاهای عملکردی ۸۱

 

۷-۱-۲ فضا های مدیریت شهری ۸۲

 

۷-۱-۳ فضا های فعالیت های فرهنگی ۸۳

 

۷-۱-۴ فضاهای فعالیت های سیاسی ۸۳

 

۷-۱-۵ فضا های عملکرد های اجتماعی ۸۳

 

۷-۱-۶ فضاهای فعالیت های رسانه ای ۸۳

 

۷-۲ شرح و توصیف فضاهای تالار شهر ۸۴

 

۷-۲-۱ سالنهای سخنـرانی ۸۴

 

۷-۲-۲ تالار ۸۴

 

۸۴ ۷-۲-۳ سالن گردهمایی شهـری

 

۷-۲-۴ سالن با ظرفیت اندک ۸۵

 

۷-۲-۵ کتابخانـه مرکز ۸۵

 

۷-۳ حوزه مربوط به ارگانهای غیـردولتی ۸۶

 

۷-۴ فضای مربوط به احزاب سیاسی ۸۶

 

۷-۵ فضای پاسخگـویی مسئولان ۸۷

 

۷-۶ حـوزه اداری مرکز ۸۷

 

۷-۷ مدیـریت مرکز «بخش روابط عمومی» ۸۷

 

۷-۸ حـوزه معاونت امور اداری و مالی ۸۸

 

۷-۹ حـوزه معاونت فنی ۸۸

 

۷-۱۰ بخش خدمات ۸۹

 

جدول مساحت فضاها ۹۱

 

فصل هشتم: نقشه های طراحی

منابع و ماخذ

————————————————————————————————————————————————————————————————————

مشخصات محصول:

  • نام محصول: پروژه کامل تالار شهر ( سیتی هال ) به همراه رساله
  • فرمت فایل:wordواتوکد
  • تعداد صفحات:
  • حجم فایل:35 مگابایت
قیمت قبل از تخفیف 100000 تومان

نحوه خرید :

 ۱- کلیک روی دکمه خرید و پرداخت ۲- ثبت ایمیل و مشخصات ۳- پرداخت مبلغ با کلیه کارتهای بانکی ۴-  نمایش لینک دانلود فایل  و ارسال یک نسخه به ایمیل شما

دوستان عزیز در صورت هرگونه مشکل در خرید یا دانلود فایل و همچنین سوال در مورد محصول لطفا با شماره ۰۹۱۰۰۸۹۴۹۰۶ از طریق تلفن و تلگرام باما در ارتباط باشید.

تحلیل و بررسی مجتمع تجاری تیراژه و ایرانیان

پروژه کامل تالار شهر ( سیتی هال ) به همراه رساله ، پروژه طراحی تالار شهر ، ریزفضاهای طراحی تالار شهر ، رساله طراحی تالار شهر ، پروژه طراحی تالار شهر

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن