رساله کارشناسی ارشد معماری

مطالعات طراحی دانشکده دندانپزشکی با رویکرد معماری پایدار

مطالعات طراحی دانشکده دندانپزشکی با رویکرد معماری پایدار

کد محصول :T123

رساله دانشکده دندانپزشکی با رویکرد معماری پایدار | ۱۷۳ صفحه

با رواج گرفتن معماری سبک پایدار ساختمان ها و بناهای زیادی با استفاده از این سبک ساخته میشوند که این مورد به دانشکده ها و دانشگاه ها و تمامی فضاهای آموزشی نیز اطلاق میگردد از این رو امروزه بیشتر دانشکده ها و فضاهای آموزشی با سبک معماری پایدار ساخته میشوند که در این رابطه در سایت تاپ معمار موارد متعددی در رابطه با سبک معماری پایدار ساختن فضاهای آموزشی مطالعات مختلفی ارائه داده ایم .

پایان نامه طراحی دانشکده دندانپزشکی

در بخش مطالعات و پایان نامه های معماری نمونه دانشکده دندانپزشکی را با این سبک ساخت ارائه میدهیم که در ادامه میتوانید به مشاهده سر فصل های این رساله بپردازید و به محتویات رساله ذکر شده پی ببرید .

فهرست مطالب :

فصل اول : کلیات پژوهش

۱۱ ﻣﻘﺪﻣﻪ

 

۱۲ بیان مسئله

 

۱۳ اهداف تحقیق

 

۱۴ سوالات تحقیق

 

۱۵ فرضیه‌های تحقیق

 

۱۶ تعریف مفاهیم

 

۱۷ روش تحقیق

 

۱۸ ساختار رساله

 

فصل دوم : بررسی اهداف و مفاهیم پروژه ، مبانی نظری و ارایه نمونه های موردی

بخش اول : پایداری و معماری پایدار

 

۲۱ مقدمه

 

۲۲ پایداری از نظر لغوی

 

۲۳ تعریف پایداری

 

۲۴ تعاریفی از معماری پایدار

 

۲۵ معماری پایدار چیست؟

 

۲۶ تاثیر پذیری از شرایط فرهنگی و محیطی و اقلیمی

 

۲۷ هماهنگی و سازگاری با طبیعت و محیط زیست

 

۲۸ صرفه جویی در مصرف انرژی

 

۲۹ پاسخ درست به نیاز های عملکردی

 

۲۱۰ خوانایی و دور از ابهام

 

۲۱۱ الگو برداری از معماری بومی اما به صورت امروزی

 

۲۱۲ استفاده درست از مصالح هم از لحاظ بصری و هم از لحاظ زیست محیطی

 

۲۱۳ الگوهای معماری پایدار

 

۲۱۴ توسعه

 

۲۱۵ توسعه پایدار

 

۲۱۶ اهمیت و ضرورت توسعه پایدار

 

۲۱۷ اهداف توسعه پایدار

 

۲۱۸ توسعه پایدار و معماری

 

۲۱۹ شرح وظایف مدارس پایدار

 

۲۲۰ مولفه های توسعه پایدار

 

۲۲۰۱ انسان

 

۲۲۰۲ محیط زیست

 

۲۲۰۳ فرهنگ

 

۲۲۰۴ آموزش

 

۲۲۱ پیشینه معماری پایدار

 

۲۲۲ مشارکت

 

۲۲۳ نحوه و نوع استفاده از محیط

 

۲۲۴ نظم

 

۲۲۵ معماری و اقلیم

 

۲۲۵۱ تاثیراقلیم بر معماری

 

۲۲۶ دندانپزشکی در تمدن دره سند

 

۲۲۶۱ قدمت باورهای مربوط به کرم خوردگی دندان

 

۲۲۶۲ دندانپزشکی در بین النهرین باستان

 

۲۲۶۳ دندانپزشکی در یونان باستان

 

۲۲۶۴ دندانپزشکی در مصر باستان

 

۲۲۶۵ دندانپزشکی در ایران باستان

 

۲۲۶۷ تحولات در ابزارهای دندانپزشکی

 

۲۲۷ نخستین کتابهای دندانپزشکی

 

۲۲۸ متداول شدن دندانپزشکی به شیوه امروز

 

۲۲۹ وسایل و تجهیزات دندان پزشکی

 

۲۳۰ تاریخچه دندانپزشکی در ایران

 

۲۳۱ تاریخ معاصر دندان پزشکی ایران

 

۲۳۲ نگاهی به گذشته و حال و آینده دندان پزشکی

 

بخش سوم : نمونه تطبیقی

 

۲۳۳ دانشکده دندان پزشکی شهید بهشتی

 

۲۳۳۱درباره دانشکده

 

۲۳۴ دانشکده دندان پزشکی شیراز

 

فصل سوم : مطالعات اقلیمی

۳۱ پیشینه تاریخی خراسان

 

۳۱۱ واژه شناسی خراسان

 

۳۲ پیشینه تاریخی و نحوه شکل گیری بجنورد

 

۳۲۱ وجه تسمیه بجنورد

 

۳۲۲ جغرافیای منطقه

 

۳۲۳ موقعیت جغرافیایی شهرستان بجنورد

 

۲۳۶۴ آب و هوا

 

۲۳۶۵ اقتصاد

 

۲۳۶۶ بهداشت

 

فصل چهارم : مطالعات تکمیلی

۴۱ انتخاب محل و موقعیت

 

۴۱۱ مکانهای ارحج

 

۴۱۲ محوطه، موقعیت

 

۴۱۲۱ توپوگرافی و ابعاد زمین

 

۴۱۲۲ خدمات عمومی

 

۴۱۲۳ حمل و نقل و پارکینگ

 

۴۲ ارتباطات فضاها

 

۴۲۱کلینیک ها

 

۴۲۲ علوم پایه و آزمایشگاههای پاراکلینیکی

 

۴۳ استقرار فیزیکی

 

۴۳۱ طرح سازه

 

۴۴ طراحی آزمایشگاه و قسمتهای اداری

 

۴۵ تاسیسات علوم پایه – نظر اجمالی

 

۴۵۱ تاسیسات اداری

 

۴۶ آزمایشگاهها

 

۴۶۱ تجهیزات آزمایشگاه علوم پایه

 

۴۷ مقررات نیمکت های کوتاه

 

۴۷۱ آزمایشگاه های آموزشی

 

۴۷۲ ترتیب قرار گرفتن نیمکت های آزمایشگاه

 

۴۷۳ محل کار در نیمکت

 

۴۷۴ رویه نیمکت ها

 

۴۸ محلهای کار سرپائی

 

۴۹ دمونستراسیون

 

۴۱۰ وسایل ثابت

 

۴۱۱ تاسیسات فرعی

 

۴۱۲ وسایل مخصوص

 

۴۱۳ مقررات نیمکت های بلند

 

۴۱۳۱ آزمایشگاه آموزشی

 

۴۱۳۲ نیمکت های آزمایشگاه و ترتیب آنها

 

۴۱۳۳ جایگاه جلوی نیمکت

 

۴۱۳۴ رویه نیمکتها

 

۴۱۳۵ فضای کار نشستنی

 

۴۱۳۶ فضای دمونستراسیون

 

۴۱۳۷ وسایل ثابت بهداشتی

 

۴۱۳۸ وسایل متحرک

 

۴۱۳۹ تجهیزات فرعی

 

۴۱۳۱۰ وسایل مخصوص

 

۴۱۴ بخش آناتومی

 

۴۱۴۱ سالن تشریح

 

۴۱۴۲ تجهیزات فرعی

 

۴۱۵ وسایل و تجهیزات پاراکلینیکی

 

۴۱۵۱ آزمایشگاه پاراکلینیکی

 

۴۱۵۲ نشستن

 

۴۱۵۳ تجهیزات فرعی

 

۴۱۵۴ تلویزیون مدار بسته درآزمایشگاه پاراکلینیکی

 

۴۱۶ کلینیک ها (بخشهای درمانی) عملکرد و چرخه امور

 

۴۱۶۱ حرکت بیمار در بخش های درمانی

 

۴۱۶۲ محوطه پذیرش و محوطه محضور

 

۴۱۶۳ محصور کردن

 

۴۱۷ آزمایش تشخیص و درمان

 

۴۱۷۱ طراحی فضا

 

۴۱۷۲ کلینیک تشخیص

 

۴۱۸ کلینیک رادیولوژی

 

۴۱۸۱ محافظت از تشعشات (Shielding)

 

۴۱۸۲ ترتیب کلینیک (اجزا و عناصر)

 

۴۱۸۳ ظهور فیلم

 

۴۱۸۴ تجهیزات فرعی

 

۴۱۹ فضای معالجه

 

۴۱۹۱ کلینیک عمومی

 

۴۱۹۲ کلینیکهای تخصصی

 

۴۱۹۳ نیازهای تخصصی

 

۴۱۹۴ کلینیک جراحی دهان: یک مورد خاص

 

۴۱۹۵ تجهیزات فرعی

 

۴۲۰ تاسیسات پشتیبانی

 

۴۲۰۱ خدمات مرکزی و سرویسهای توزیعی

 

۴۲۰۲ آزمایشگاه های کلینیکی

 

۴۲۱ کلینیک ها: توزیع فضاها و ارتباطات

 

۴۲۱۱ طراحی کلینیکهای اتاقک دار

 

۴۲۱۲ ابعاد اتاقکها

 

۴۲۱۳ تعیین تعداد جایگاههای هر کلینیک

 

۴۲۱۴ تخمین نیازهای فضائی

 

۴۲۲ اتاقهای مشاوره، فضاهای مطالعه و وسایل کتابخانه

 

۴۲۲۱ سمینارها

 

۴۲۲۲ اتاقهای سخنرانی

 

۴۲۲۳ ترتیب

 

۴۲۲۴ مبلمان

 

۴۲۲۵ اوتیوریومها

 

۴۲۳ فضاهای مطالعه، رفرانس و تحقیق

 

۴۲۳۱ فضا

 

۴۲۳۲ تجهیزات کتابخانه

 

۴۲۳۳ مطالعه انفرادی

 

۴۲۳۴ میکروفیلم

 

۴۲۳۵ قفسه های کتاب

 

۴۲۳۶ سایر تسهیلات

 

۴۲۳۷ تلویزیون آموزش و سایر وسایل تصویری

 

۴۲۳۸ دپارتمان سمعی و بصری

 

۴۲۴ فتوگرافی (عکسبرداری)

 

۴۲۵ توزیع و انبار وسایل تصویری

 

۴۲۶ خدمات پشتیبانی برای آزمایشگاهها و کلینیک ها

 

۴۲۷ خدمات لازم برای تجهیزات دپارتمانی و مرکزی

 

۴۲۷۱ کارگاه های فنی

 

۴۲۷۲ تجهیزات هیئت علمی

 

۴۲۷۲۱ تجهیزات اداری

 

۴۲۷۲۲ تجهیزات مدیریت

 

۴۲۷۲۳ دفاتر آموزشی

 

۴۲۷۲۴ امور سرپرستی دانشجویان

 

۴۲۷۲۵ مدیریت پرسنلی و مالی

 

۴۲۸ تسهیلات دانشجوئی

 

۴۲۸۱ استراحتگاه دانشجویان

 

۴۲۸۲ رختکن ها

 

۴۲۹ برنامه فیزیکی دانشکده دندان پزشکی

————————————————————————————————————————————————————————————————————

مشخصات محصول:

  • نام محصول: مطالعات طراحی دانشکده دندانپزشکی با رویکرد معماری پایدار
  • فرمت فایل:wordواتوکد
  • تعداد صفحات:173
  • حجم فایل:35 مگابایت
قیمت قبل از تخفیف 60000 تومان

نحوه خرید :

 ۱- کلیک روی دکمه خرید و پرداخت ۲- ثبت ایمیل و مشخصات ۳- پرداخت مبلغ با کلیه کارتهای بانکی ۴-  نمایش لینک دانلود فایل  و ارسال یک نسخه به ایمیل شما

دوستان عزیز در صورت هرگونه مشکل در خرید یا دانلود فایل و همچنین سوال در مورد محصول لطفا با شماره ۰۹۱۰۰۸۹۴۹۰۶ از طریق تلفن و تلگرام باما در ارتباط باشید.

تحلیل و بررسی مجتمع تجاری تیراژه و ایرانیان

مطالعات طراحی دانشکده دندانپزشکی با رویکرد معماری پایدار ، رساله طراحی دانشکده دندانپزشکی ، مطالعات طراحی دانشکده دندانپزشکی ، پروژه طراحی دانشکده دندانپزشکی ، ریزفضاهای طراحی دانشکده دندانپزشکی ، رساله طراحی دانشکده دندانپزشکی ، پروژه طراحی دانشکده دندانپزشکی

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن