رساله کارشناسی ارشد معماری

رساله طراحی پردیس سینمایی با رویکرد اجتماعی

رساله طراحی پردیس سینمایی با رویکرد اجتماعی

کد محصول :T118

مطالعات طراحی پردیس سینمایی با رویکرد اجتماعی بر اساس تئوری فولدینگ  ۱۱۴ صفحه

رساله کارشناسی ارشد رشته معماری با عنوان طراحی پردیس سینمایی با رویکرد اجتماعی که شهر مورد مطالعه شهر تهران میباشد ,  امروزه پردیس های فرهنگی سینمایی به عنوان یکی از مهمترین وسایل ارتباط جمعی در زندگی روزمره افراد، داد و ستدهای اجتماعی، ساختار زندگی انسان ها، چگونگی برقراری ارتباطات درون گروهی و برون گروهی و حتی اندیشه هر فرد برای چگونه زیستن، شناخته می شود. به طوری که می توان ادعا کرد اندیشه ها، عقاید، نگرش ها و در یک مسیر کلی، فلسفه زندگی انسان ها تحت تاثیر این روند تغییر می کند، اصلاح یا تخریب می شود. در موازات این امر باتوجه به ذات مدرن سینما و تمایل فرهنگ ها به ایده های نوین و جذاب و پربازده،رویکرد معماری اجتماعی – فرهنگی را در تحقق ساخت برترین پردیس های سینمایی برمی گزینیم.

پایان نامه ارشد پردیس سینمایی با رویکرد اجتماعی

فضاهای فرهنگی به عنوان یکی از زیر ساخت ها برای شناساندن ویژگیهای فرهنگی و برقراری ارتباط با سایر فرهنگ ها به شمار می روند. با درنظر گرفتن نیاز انسان به برقراری تعامل و ارتباط با انسان ها و فضا، همواره مکانی لازم است که این نیازها را برطرف سازد و فضاهای شهری از مهم ترین خواستگاه های جامعه برای تعاملات است. یکی از این فضاهای شهری سینما می باشد که با تبدیل شدن این کاربردی به پردیس سینمایی و چند عملکردی بودن آن دیگر به آن فراتر از یک تماشا خانه نگاه می شود و متاسفانه تقاضای آن از سوی مردم ایران، به ویژه شهر تهران رو به کاهش است .

رساله ارشد پردیس سینمایی

در تحقیق حاضردر مرحله اول با امکان سنجی پروژه و مکان یابی و مطالعه فضای شهری مطلوب و ویژگی های آن ، مطالعه نمونه ی موردی مطلوب پردیس سینمایی در منطقه عباس آباد تهران و شناسایی عوامل موثر برارتقا کیفی ویژگیهای کالبدی، عملکردی، فضایی پردیس سینمایی با توجه به ویژگی فضای شهری مطلوب و در نظر گرفتن ضوابط و استاندارهای طراحی و شناخت راهکارهای تجربه شده الگویی مناسب و کار آمد در زمینه برنامه ریزی طراحی پردیس سینمایی با رویکرد فضای شهری مطلوب رائه شود .

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه – ۱

 

۱-۲- بیان مسأله – ۲

 

۱-۳- روش تحقیق — ۵

 

۱-۴- ساختار رساله۵

 

فصل دوم : مبانی نظری طراحی

۲-۱- مقدمه – ۶

 

۲-۲-مفهوم سینما ۶

 

۲-۳-تاریخچه ی سینما ۶

 

۲-۳-۱-پیش از سینما ۷

 

۲-۳-۲-تولد سینما در جهان ۷

 

۲-۳-۳-دوران صامت — ۸

 

۲-۴-تاریخچه ی سینما در ایران – ۹

 

۲-۴-۱سینما متروپل ۱۱

 

۲-۵- اصول مبانی نظری — ۱۲

 

۲-۵-۱-مبانی نظری معماری —۱۲

 

۲-۵-۲-مبانی نظری عام معمار یا طراح در یک طرح ۱۳

 

۲-۵-۳-مبانی نظری طراحی معماری ۱۳

 

۲-۵-۴-گذر زمان جبری فرا راه معماری سنتی- ۱۳

 

۲-۶-فضا و زمان ۱۵

 

۲-۶-۱- مفهوم فضا – زمان — ۱۵

 

۲-۶-۲-معماری همگام با زمان- ۱۶

 

۲-۶-۳-انسان فضا معماری ۱۷

 

۲-۷-کانسپت — ۱۸

 

۲-۸-سینما و معماری — ۲۱

 

۲-۸-۱- ارتباط بین سینما و معماری- ۲۲

 

۲-۸-۲-نقد ۲۷

 

۲-۸-۳-صدا، دوربین، معماری – ۲۸

 

۲-۸-۴-فضا در معماری و سینمای امروز متاثر از حق انتخاب تماشاگر است. — ۳۰

 

۲-۹- زمینه های پیداش فلسفه فولدینگ ومعماری آن — ۳۱

 

۲-۹-۱- فولد — ۳۱

 

۲-۱۰- معماری فولدینگ–۳۲

 

۲-۱۰-۱- ویژگی‌های معماری فولدینگ — ۳۳

 

۲-۱۰-۲- اصول معماری فولدینگ — ۳۲

 

۲-۱۱- فلسفه‌ی فولدینگ – ۳۴

 

۲-۱۲- فولدینگ علیه سلسله مراتب – ۳۴

 

۲-۱۳- ادغام در لایه ها — ۳۵

 

۲-۱۴- نظریه نئو فولدینگ ۳۵

 

۲-۱۴-۱- مبانی نظری و فکری سبک نئو فولدینگ – ۳۶

 

۲-۱۵- معماری دیکانستراکشن ۳۷

 

۲-۱۵-۱- کل و جزء – ۳۸

 

۲-۱۵-۲- خصوصی عمومی ۳۸

 

۲-۱۵-۳- ایستایی و پویایی فضا ۳۹

 

۲-۱۵-۴- کمپوزیسیون — ۳۹

 

۲-۱۵-۵- مقیاس و تناسبات — ۴۰

 

۲-۱۵-۶- محصور کردن فضا —۴۰

 

۲-۱۶- شباهت های فولدینگ و دیکانستراکشن ۴۱

 

۲-۱۷- تفاوت های فولدینگ و دیکانستراکشن – ۴۱

 

۲-۱۸- مبانی نگرش فرهنگی – اجتماعی – ۴۲

 

۲-۱۸-۱- تفاوت های و شباهت نگرش فرهنگی -اجتماعی و معنا گرا(سنت گرا) – ۴۲

 

۲-۱۸-۲- ظرف مکانی ،فرهنگ و روابط اجتماعی — ۴۳

 

۲-۱۸-۳- حوزه های مشترک معماری و شهرسازی و علوم اجتماعی ۴۳

 

۲-۱۸-۳-۱ انسان شناسی شهری — ۴۳

 

۲-۱۸-۳-۲- شهر فضا — ۴۴

 

۲-۱۹- تقسیم بندی فضاهای شهری از دیدگاه نگرشهای فرهنگی – اجتماعی ۴۴

 

۲-۲۰- مرزهای فرهنگی – اجتماعی و مرزهای معماری – ۴۵

 

۲-۲۱- پایداری اجتماعی — ۴۵

 

۲-۲۲- ابعاد توسعه پایدار- بعد اجتماعی — ۴۷

 

۲-۲۲-۱- مفهوم توسعه اجتماعی — ۴۷

 

۲-۲۲-۲- شاخصهای توسعه اجتماعی — ۴۷

 

۲-۲۲-۲-۱- شاخصهای آموزش و سوادآموزی – ۴۷

 

۲-۲۲-۲-۲- شاخصهای کار و عدم اشتغال — ۴۸

 

۲-۲۲-۲-۳- شاخصهای مصرف ۴۸

 

۲-۲۳- پردیس سینمایی پارک ملت – ۴۹

 

۲-۲۳-۱-مشخصات پردیس سینمای پارک ملت — ۵۲

 

۲-۲۳-۲- طراحی سینما در نیویورک — ۵۵

 

۲-۲۳-۲-۱- روند طراحی – ۵۸

 

۲-۲۳-۳- سینما آزادی تهران — ۵۹

 

۲-۲۳-۳-۱-تاریخچه ۵۹

 

۲-۲۳-۳-۲-پس از انقلاب ۵۹

 

۲-۲۳-۳-۳- آتش سوزی و ویرانی سینما آزادی — ۶۰

 

۲-۲۳-۳-۴- مسابقه معماری سینما آزادی ۶۰

 

۲-۲۳-۳-۵- مجموعه جدید تجاری فرهنگی سینما آزادی ۶۱

 

۲-۲۳-۴- مرکز سینمایی یو افت ای پالست —۶۲

 

۲-۲۳-۵- مرکز سینمایی بوسان ۶۴

 

فصل سوم : مطالعات اقلیمی

۳-۱- موقعیت جغرافیایی تهران – ۷۱

 

۳-۱-۱- ساختار کالبدی — ۷۲

 

۳-۲- موقعیت جغرافیایی – ۷۲

 

۳-۳- موقعیت طبیعی ۷۳

 

۳-۴- موقعیت اقلیمی ۷۳

 

۳-۵- وضعیت توپوگرافی — ۷۴

 

۳-۶- سیمای طبیعی و کالبدی ۷۴

 

۳-۷- پهنه ی خط زمین لرزه در تهران — ۷۶

 

۳-۸- ویژگی های اقلیمی شهر تهران ۷۶

 

۳-۸-۱- دما و رطوبت — ۷۶

 

۳-۸-۲- بارندگی — ۷۷

 

۳-۸-۳- باد ۷۸

 

۳-۸-۴- تابش – ۷۹

 

فصل چهارم : ضوابط و استانداردها

مقدمه ۸۰

 

۴-۱- بررسی ضوابط و مقررات و نیازمندیهای فضایی طراحی سالن های سینما ۸۰

 

۴-۱-۱-هدف از بررسی — ۸۰

 

۴-۱-۲-سالن انتظار سینما ۸۱

 

۴-۱-۳-ورودی سینما ۸۱

 

۴-۱-۴-گیشه بلیط‌فروشی ۸۲

 

۴-۱-۵-راهروهای سالن نمایش – ۸۲

 

۴-۱-۶-صندلی تماشاگران ۸۳

 

۴-۱-۷-ورودی‌ها و خروجی‌های سالن نمایش سینما ۸۳

 

۴-۱-۸-سرویسهای بهداشتی سینما – ۸۴

 

۴-۱-۹-اتاق پروژکتور و ملحقات آن – ۸۴

 

۴-۱-۱۰-صداگیرها — ۸۴

 

۴ -۱-۱۱-پخش صدا – ۸۵

 

۴-۱-۱۲-پرده نمایش فیلم ۸۵

 

۴-۱-۱۳-فضای پارکینگ – ۸۶

 

۴-۱-۱۴ انواع مختلف پارکینگ ۸۶

 

۴-۲- بررسی ضوابط و مقررات ونیازمندیهای فضایی طراحی گالری های هنری ۸۸

 

۴-۲-۱-ساختار عمومی گالری‌ها — ۸۸

 

۴-۲-۲-ترتیب قرارگیری اشیاء – ۸۶

 

۴-۲-۳-نورپردازی گالری‌ها — ۸۶

 

۴-۲-۴-حرکت و دسترسی گالری‌ها – ۹۰

 

۴-۲-۵- تنظیم شرایط محیطی – ۹۱

 

۴-۲-۶- تهویه مطبوع — ۹۱

 

۴-۲-۷- آکوستیک – ۹۱

 

۴-۲-۸- حریق – ۹۱

 

۴-۳- بررسی ضوابط و مقررات ونیازمندیهای فضایی مرکز خرید محصولات هنری – ۹۲

 

۴-۳-۱-بررسی بخش های مختلف — ۹۲

 

۴-۴-بررسی ضوابط و مقررات ونیازمندیهای فضایی رستوران — ۹۳

 

۴-۴-۱- بار غذای مختصر – ۹۵

 

۴-۴-۲-کافه سرویس ۹۵

 

۴-۴-۳-کافه تریای سلف سرویس — ۹۵

 

۴-۴-۴- سرویس قهوه خانه — ۹۵

 

۴-۴-۵-آشپزخانه و محل شستشو — ۹۵

 

۴-۴-۶-رعایت نکاتی برای بهتر و ایده آل بودن رستوران – ۹۵

 

۴-۴-۷- نکاتی که باید در طراحی رستوران مد نظر باشد – ۹۶

 

۴-۴-۸-محل های ضروری دیگر ۹۸

 

۴-۵-ضوابط و استانداردهای طراحی – ۹۸

 

۴-۵-۱- ضوابط عمومی طراحی سالن های سینما،گالری،مرکزخرید – ۹۸

 

۴-۵-۱-۱-سینما — ۹۸

 

۴-۵-۱-۲-گالری ها – ۹۸

 

۴-۵-۱-۳-مرکز خرید ۹۹

 

۴-۵-۲- مقررات ساختمانی در حوزه ساختمان های فرهنگی – ۹۹

 

۴-۵-۳- تراکم ساختمانی در کاربری های مختلف – ۱۰۰

 

۴-۵-۴-مقررات ساختمانی در تجارت شهری – ۱۰۰

 

۴-۵-۵- احداث بالکن با تراس و پیش آمدگی بر روی معابر — ۱۰۰

 

۴-۵-۶- کنسول در قسمت راه پله – ۱۰۱

 

۴-۵-۷- تراس – ۱۰۱

 

۴-۵-۸-رعایت محدودیت ارتفاع — ۱۰۱

 

۴-۵-۹-مسیرهای دسترسی(گذرگاهها) ۱۰۲

 

۴-۵-۱۰- تخصیص فضا – ۱۰۲

 

۴-۵-۱۱-گذرگاه ها ۱۰۲

 

۴-۵-۱۲-آسانسورها — ۱۰۲

 

۴-۵-۱۳- اتاق های فرعی — ۱۰۳

 

۴-۵-۱۴- سرویس بهداشتی کارمندان – ۱۰۴

 

۴-۵-۱۵-محل های ضروری دیگر – ۱۰۴

 

۴-۵-۱۶- پله برقی – ۱۰۴

 

۴-۵-۱۷- مشخصات فنی پله برقی ۱۰۵

 

۴-۵-۱۸- نقاله مسافرتی – ۱۰۸

 

۴-۵-۱۹سطح شیبدار — ۱۰۹

 

۴-۵-۲۰- مقررات ساختمانی – ۱۰۹

 

۴-۵-۲۱- آتش سوزی — ۱۰۹

 

۴-۵-۲۲- دما وتهویه — ۱۰۹

 

۴-۵-۲۳- ورودی و خروجی ها ۱۰۹

 

۴-۵-۲۴- ورودی ها و گذر گاهها —۱۱۰

 

۴-۵-۲۵- درهای اتوماتیک و درهای برقی — ۱۱۰

 

۴-۵-۲۶-درب‏های خروجی —۱۱۰

 

۴-۵-۲۷- پلکان ها ۱۱۰

 

۴-۵-۲۸ سرما ۱۱۱

 

۴-۶- دیاگرام های پیشنهادی مجموعه سینمایی — ۱۱۱

 

۴-۷-دیاگرام های اصلی مجموعه سینمایی — ۱۱۳

————————————————————————————————————————————————————————————————————

مشخصات محصول:

  • نام محصول: رساله طراحی پردیس سینمایی با رویکرد اجتماعی
  • فرمت فایل:wordواتوکد
  • تعداد صفحات:114
  • حجم فایل:35 مگابایت
قیمت قبل از تخفیف 70000 تومان

نحوه خرید :

 ۱- کلیک روی دکمه خرید و پرداخت ۲- ثبت ایمیل و مشخصات ۳- پرداخت مبلغ با کلیه کارتهای بانکی ۴-  نمایش لینک دانلود فایل  و ارسال یک نسخه به ایمیل شما

دوستان عزیز در صورت هرگونه مشکل در خرید یا دانلود فایل و همچنین سوال در مورد محصول لطفا با شماره ۰۹۱۰۰۸۹۴۹۰۶ از طریق تلفن و تلگرام باما در ارتباط باشید.

تحلیل و بررسی مجتمع تجاری تیراژه و ایرانیان

رساله طراحی پردیس سینمایی با رویکرد اجتماعی ، رساله طراحی پردیس سینمایی ، مطالعات طراحی پردیس سینمایی ، پروژه پردیس سینمایی ، ریزفضاهای پردیس سینمایی ، رساله پردیس سینمایی ، پروژه پردیس سینمایی

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن