رساله کارشناسی ارشد معماری

رساله طراحی کتابخانه مرکزی

رساله طراحی کتابخانه مرکزی

کد محصول :T84

رساله طراحی کتابخانه مرکزی 

طراحی کتابخانه یکی دیگر از مقاله هایی است که دانشجویان عزیز معماری در طول دوران تحصیلی برای انجام پایان نامه معماری طراحی کتابخانه مرکزی خود با این پروژه سر کار داشته باشند . بنابراین در این مطلب سایت تاپ معمار برای انجام این پروژه کامل نیاز به رساله کامل طراخی کتابخانه مرکزی در قالب ۱۵۵ صفحه ورد قابل ویرایش که شهر مورد مطالعه شهرستان بردسیر استان کرمان میباشد .

پایان نامه طراحی کتابخانه مرکزی

کتابخانه ها قامتی به بلندای تاریخ دارند. بدین معنا که انسان پس از ابداع خط توانست آنچه را که قبلا از طریق شفاهی و حافظه ی محدود خود و سینه به سینه به نسل های بعدی منتقل می کرد، به صورت مضبوط و مکتوب به آن ها منتقل کند.

از این زمان به عبد انسان توانست با به کارگیری انواع رسانه ها و محمل های اطلاعاتی از قبیل الواح سنگی و گلی، پاپیروس، پوست حیوانات و سرانجام کاغذ، حجم عظیمی از منابع اطلاعاتی را جمع آوری نماید. برای حفافظت و نگهداری از این منابع اطلاعاتی لازم شد تا مکان ها و مراکزی تاسیس شود؛ بدین ترتیب اولین کتابخانه ها و آرشیوها به وجود آمدند.

مطالعات سایت کتابخانه مرکزی

با توجه به ویژگی های فوق الذکر در خصوص مکان یابی کتابخانه، قطعه زمینی مناسب واقع در ضلع شمالی بلوار۲۲ بهمن برای این پروژه در نظر گرفته شده است. یکی از ویژگی های بارز مکان در نظر گرفته شده برای طراحی کتابخانه، امکان دسترسی به این سایت از سه جبهه مختلف می باشد که با توجه به کارکرد فرهنگی طرح و لزوم دسترسی آسان به بنا یک مزیت عمده محسوب می شود. همانگونه که در نقشه زیر مشخص است؛ امکان دسترسی سواره در دو جبهه و پیاده در سه جبهه وجود دارد.

عناوین و فهرست مطالب رساله طراحی کتابخانه مرکزی

فصل اول مطالعه کتابخانه مرکزی

شناخت موضوع طرح ۱

۱-۱- علت وجودی کتابخانه ها ۳

۱-۲- واژه شناسی کتابخانه ۳

۱-۳- انواع کتابخانه و معیارهای تفکیک آن ها : ۵

۱-۴- اهداف ارتباط: ۸

۱-۵- اهداف و وظایف کتابخانه: ۹

۱-۶- وظایف کتابخانه های مرکزی: ۱۰

۱-۷- کارکردها و مسئولیت های اجتماعی کتابخانه ۱۱

۱-۸- شناخت جایگاه کتابخانه: ۱۲

۱-۹- تاریخچه کتابخانه ۱۳

۱-۹-۱- تاریخ نوشتن و پیدایش خط ۱۳

۱-۹-۲- کتابخانه دیروز ۱۴

۱-۹-۳- کتابخانه امروز ۱۷

۱-۹-۴- کتابخانه فردا ۱۹

۱-۹-۵- طرح کتابخانه الکترونیک: ۲۲

۱-۹-۶- نقش کتابدارها ۲۳

 

فصل دوم رساله کتابخانه مرکزی

شناخت بستر طرح ۲۵

۲-۱- مطالعات جغرافیایی ۲۶

۲-۱-۱- موقعیت جغرافیایی کرمان ۲۶

۲-۱-۲- پوشش گیاهی ۲۷

۲-۱-۳- مطالعات زلزله در کرمان ۲۸

۲-۲- مطالعات اقلیم ۲۹

۲-۲-۱- تابش آفتاب ۳۰

۲-۲-۱-۱- نور ۳۲

۲-۲-۱-۲- سایه ۳۷

۲-۲-۱-۳- بررسی راهکارهای سنتی در کرمان در رابطه با مسئله تابش ۳۹

۲-۲-۲- دما (درجه حرارت) ۴۲

۲-۲-۲-۱- مشخصات دما ۴۲

۲-۲-۲-۲- نیازهای حرارتی کرمان براساس جدول بیوکلیماتیک ۴۳

۲-۲-۲-۳- بررسی راهکارهای سنتی در کرمان در رابطه با مسئله دما ۴۵

۲-۲-۳- رطوبت هوا و بارندگی ۴۶

۲-۲-۳-۱- مشخصات رطوبتی ۴۶

۲-۲-۳-۲- راهکارهای سنتی در رابطه با مسئله رطوبت ۴۶

۲-۲-۳-۳- مسئله رطوبت در کتابخانه ۴۷

۲-۲-۴- مشخصات بادها ۴۸

۲-۲-۴-۱- مسئله تهویه ۵۰

۲-۲-۴-۲- راهکارهای سنتی در کرمان در رابطه با مسئله باد ۵۱

۲-۳- مطالعات جمعیتی ۵۲

۲-۳-۱- مطالعات جمعیتی کرمان ۵۲

۲-۴٫ شهرستان بردسیر ۵۴

۲-۴-۱ موقعیت جغرافیایی: ۵۴

۲-۴-۲- جمعیت نیروی انسانی : ۵۴

۲-۴-۳- جغرافیا ۵۴

۲-۴-۴- مساحت و فاصله تا شهرهای مجاور ۵۵

۲-۴-۵- کوه‌های مهم ۵۵

۲-۴-۶- رودخانه‌ها ۵۵

۲-۴-۷- مشاهیر ۵۵

۲-۴-۸- جاذبه‌های گردشگری ۵۵

۲-۴-۹- مذهبی ۵۶

۲-۴-۱۰- دریاچه‌ها ۵۶

۲-۵- مطالب فرهنگی ۵۶

۲-۶- مکان یابی کتابخانه در شهر بردسیر ۵۷

۲-۷- مطالعات سایت ۵۸

۲-۷-۱- موقعیت سایت در شهر بردسیر ۵۸

شکل ۲-۶ موقعیت سایت در شهر ۵۸

۲-۷-۲- شبکه راه های عمده و دسترسی ها ۵۸

۲-۷-۳- بررسی وضعیت زمین ۶۰

۲-۷-۴- کدهای ارتفاعی ۶۱

۲-۷-۵- بررسی جداره ها ۶۱

۲-۷-۶- کاربری های ساختمان های همجوار و بررسی عناصر معماری موجود ۶۱

۲-۷-۷- وضعیت ساختمان های همجوار سایت ۶۱

۲-۷-۸- پر و خالی ۶۲

۲-۷-۹- دید و منظر ۶۲

۲-۷-۱۰- تاسیسات زیربنایی ۶۲

 

فصل سوم رساله کتابخانه

شناخت فضاهای کتابخانه ۶۳

۳-۱- تجهیزات کتابخانه ۶۴

۳-۱-۱-۲- تجهیزات نگهداری سایر منابع ۶۸

۳-۱-۳- تجهیزات ارایه فهرستگان ۷۱

۳-۱-۴- تجهیزات مطالعه ۷۲

۳-۱-۶- تجهیزات مرکز کامپوتر ۷۴

۳-۲- استانداردها ۷۵

۳-۲-۱- استاندارد مکانیابی کتابخانه در شهر ۷۵

۳-۲-۲- استاندارد های مخزن ۷۵

۳-۲-۳- استانداردهای فضای مطالعه ۷۶

۳-۲-۴- استانداردهای برگه دان ۷۶

۳-۲-۵- استانداردهای گروه معلولین ۷۶

۳-۲-۶- استانداردهای کتابخانه کودکان ۷۹

۳-۲-۷- استانداردهای فضای اداری و کارکنان ۷۹

۳-۲-۸- استانداردهای خدمات کارکنان ۷۹

۳-۲-۹- استانداردهای پارکنیگ ۸۰

۳-۳- بررسی نمونه ها ۹۹

۳-۳-۱- نحوه تحلیل نمونه ها ۹۹

۳-۳-۲- نمونه یک؛ کتابخانه جدید اسکندریه (ریچارد اینکروزول ۲۰۰۲) ۱۰۰

۳-۳-۳- نمونه دو؛ کتابخانه عمومی سیاتل (رم کولهاس ۲۰۰۴) ۱۰۳

۳-۳-۴- نمونه سه؛ کتابخانه خانومه فوستر (۲۰۰۵) ۱۰۹

 

فصل چهارم مطالعات کتابخانه مرکزی

برنامه فیزیکی

۴-۱- تعریف فضاها ۱۱۷

۴-۱-۱- واحد یک: فعالیت های همگانی ۱۱۷

۴-۱-۱-۱- نمایشگاه ۱۱۷

۴-۱-۱-۲- کافه تریا و کافی نت ۱۱۷

۴-۱-۱-۳- مطالعه آزاد ۱۱۷

۴-۱-۱-۴- فضای باز چند منظوره ۱۱۸

۴-۱-۲- واحد دو: کتابخانه عمومی ۱۱۸

۴-۱-۲-۱- مخزن ۱۱۸

۴-۱-۲-۲- سالن مطالعه ۱۱۹

۴-۱-۲-۳- خدمات مراجعه کنندگان ۱۱۹

۴-۱-۳- واحد سه: مرکز همایش ۱۲۰

۴-۱-۴- واحد چهار: بخش اداری ۱۲۰

۴-۱-۵- واحد پنج: خدمات پشتیبانی ۱۲۱

۴-۱-۵-۱- پارکینگ مجموعه ۱۲۱

۴-۱-۵-۲- بخش تاسیسات و پشتیبانی ۱۲۱

۴-۲- سازه ها ۱۲۳

۴-۲-۱- سیستم های متداول سازه ۱۲۴

۴-۲-۲- سیستم های سازه انتخابی ۱۲۴

۴-۳- تاسیسات ۱۲۵

۴-۳-۱- تاسیسات مکانیکی ۱۲۵

۴-۳-۲- سیستم های اطفاء حریق ۱۳۷

 

فصل پنجم مطالعات کتابخانه

طراحی

تحلیل سایت ۱۴۳

ایده ها.۱۴۴

معرفی طرح نهایی۱۴۵

نقشه ها۱۴۶

سه بعدی ها۱۴۷

منابع:۱۵۶

————————————————————————————————————————————————————————————————————

مشخصات محصول:

  • نام محصول:رساله طراحی کتابخانه مرکزی
  • فرمت فایل:wordواتوکد
  • تعداد صفحات:۱۵۵
  • حجم فایل:35 مگابایت
قیمت قبل از تخفیف 60000 تومان

نحوه خرید :

 ۱- کلیک روی دکمه خرید و پرداخت ۲- ثبت ایمیل و مشخصات ۳- پرداخت مبلغ با کلیه کارتهای بانکی ۴-  نمایش لینک دانلود فایل  و ارسال یک نسخه به ایمیل شما

دوستان عزیز در صورت هرگونه مشکل در خرید یا دانلود فایل و همچنین سوال در مورد محصول لطفا با شماره ۰۹۱۰۰۸۹۴۹۰۶ از طریق تلفن و تلگرام باما در ارتباط باشید.

تحلیل و بررسی مجتمع تجاری تیراژه و ایرانیان

رساله طراحی کتابخانه مرکزی ، طراحی کتابخانه عمومی , برنامه فیزیکی کتابخانه مرکزی , دانلود طراحی کتابخانه مرکزی، رساله پایان نامه کتابخانه مرکزی، رساله طراحی کتابخانه مرکزی ، مطالعات طراحی کتابخانه مرکزی ، پروژه کتابخانه مرکزی ، ریزفضاهای کتابخانه مرکزی ، رساله کتابخانه مرکزی ، پروژه کتابخانه مرکزی

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن