رساله کارشناسی ارشد معماری

رساله طراحی فرهنگسرای جوان ( رساله پایان نامه خانه جوان )

رساله طراحی فرهنگسرای جوان ( رساله پایان نامه خانه جوان )

کد محصول :T66

پرورش استعدادهای جوانان یکی از هداف مهم اجتماعی و فرهنگی است که نتیجه مستقیم آن در ساختار آینده جامعه مشهود است. لذا، هدایت با راهنمایی افراد در سنین جوانی که به حساسترین دوران زندگی، یعنی دوران شکل گیری شخصیت است، امری بسیار ضروری است. و در دستیابی به موقعیتهای اجتماعی از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین در بخش رساله معماری سایت تاپ معمار قصد داریم رساله طراحی فرهنگسرای جوان ( رساله پایان نامه طراحی خانه جوان ) در قالب فایل ورد ۱۸۰ صفحه قابل ویرایش جهت ارائه تقدیم همراهان عزیز کنیم .

معماری فرهنگسرای جوان

مقصود از پژوهش حاضر ارائه رهنمودها و معیاری های طراحی  معماری خانه ی جوان است که به منظور محیطی امن و آرام برای جوانان جهت پرورش استعداد و شکوفایی خلاقیت آنها مورد استفاده قرار می گیرد. برای انجام مطالعات با بررسی نمونه ی موجود و آگاهی از نیازهای کمی و کیفی  از طریق مشاهده و مصاحبه پروژه مربوطه تشریح گردیده است. از مقایسه و نتایج بدست آمده  ضوابط و اصول طراحی معماری خانه های جوان مناسب شامل ابعاد ،فضاهای مناسب و فضاء های جزء ، مقررات چیدمان داخلی  ، دسترسی های مناسب ،تهیه گردیده است. در نهایت از نتیجه گیری اطلاعات به دست آمده طراحی حاضر ارائه گردید.

پروژه طراحی خانه جوان

پرورش استعدادهای جوانان یکی از هداف مهم اجتماعی و فرهنگی است که نتیجه مستقیم آن در ساختار آینده جامعه مشهود است. لذا، هدایت با راهنمایی افراد در سنین جوانی که به حساسترین دوران زندگی، یعنی دوران شکل گیری شخصیت است، امری بسیار ضروری است. و در دستیابی به موقعیتهای اجتماعی از اهمیت خاصی برخوردار است.

تحقق این امر تنها در تنظیم و اجرای برنامه های فرهنگی گسترده و ژرف تر میسر خواهد بود تا جوانان بتوانند با امکاناتی که فراهم می گردد، علاوه بر بارگیری مطالبی که سیستم آموزش رسمی امکان توجه به آنها را ندارند. به گذراندن اوقات فراغت خود در مسیری سازنده، پویا و پیشرو بپردازند. انجام این خواسته در محیطی گرم، دوستانه و آموزنده بنام مجموعه فرهنگی جوانان عمل می گردد. جایی که در آن نوجوانان و جوانان برحسب آمادگیها و تواناییهای سنی بتوانند استعدادهای خود را شکوفا نمایند.

فهرست و عناوین اصلی رساله طراحی فرهنگسرای جوان ( رساله پایان نامه خانه جوان )

چکیده

 

مقدمه

 

فصل اول: تعریف موضوع و ضرورت ایجاد

۱-۱ بخش اول۲

 

۱ـ۱ـ۱) اهداف تأسیس مجموعه فرهنگی جوانان   ۲

 

۱ـ۱ـ۲) طرح صورت مسئله  .  ۴

 

۱-۱-۳ ) فعالیت های گروه۴

 

۱ـ۱ـ۴ )رویکرد فرایند مطالعه از طرح مسئله تا فضاهای کالبدی       .  ۵

 

۱ـ۱ـ۵) تشخیص و بازیابی داده ها ـ خواسته ها و اهداف       ۱۰

 

۱ـ۱ـ۵ـ۱) بازیابی سناریو تحت استخوانبندی اهداف             ۱۰

 

۱ـ۱ـ۵ـ۲)  از خواسته ها تا عملکردها     ۱۱

 

۱ـ۱ـ۵ـ۲ـ۱) خواسته ها          ۱۱

 

۱ـ۱ـ۵ـ۲ـ۲) برخی نیازهای جنبی دیگر جوانان      ۱۱

 

۱ـ۱ـ۵ـ۲ـ۳) رفتارها              ۱۱

 

۱ـ۱ـ۵ـ۲ـ۴) انتخاب فعالیت ها و فضاها   ۱۲

 

۱ـ۱ـ۵ـ۲ـ۵) فعالیتها   ۱۲

 

۱ـ۱ـ۵ـ۲ـ۶ )عملکرده     ۱۲

 

۱ـ۱ـ۶) معرفی زونهای موجود در مرکز جوان:     ۱۳

 

۱ـ۱ـ۶ ـ۱) ناحیه (زون) پرورش استعدادها و خلاقیت از طریق خودشناسی (نیمه خصوصی) ۱۳

 

۱ـ۱ـ ۶ ـ۲) ناحیه زون عمومی مجموعه    ۱۳

 

۱ـ۲) بخش دوم  ۱۴

 

۱ـ۲ـ۱) تعاریف اولیه و اصطلاحات  ۱۴

 

۱ـ۲ـ۲) فرهنگ    ۱۴

 

۱ـ۲ـ۳) فرهنگ و تمدن       ۱۵

 

۱ـ۲ـ۴) تقسیم بندی تعاریف فرهنگ       ۱۵

 

۱ـ۲ـ ۵) نظریات مختلف درباره فرهنگ              ۱۶

 

۱ـ۳) بخش سوم       ۱۸

 

۱ـ۳ـ۱) بسط مفاهیم پایه در معماری       ۱۸

 

۱ـ۳ـ۱ـ۱) مفهوم ارتباط در محیط معماری یک مجموعه فرهنگی        ۱۸

 

۱-۳-۱-۱-۱) روابط افراد جامعه با یکدیگر۱۸

 

۱-۳-۱-۱-۲) ارتباط افراد با محیط۱۹

 

۱ـ۳ـ۲) لزوم توجه به سیستمهای اجتماعی ـ فرهنگی (عناصر تشکیل دهنده فرهنگ بومی) و بسطآن در محیط معماری مجموعه فرهنگی       ۲۰

 

فصل دوم بوم شناسی و موقعیت جغرافیایی

۲-۱) بخش اول۲۳

 

۲-۱-۱) بوم شناخت لرستان و خرم آباد۲۳

 

۲-۱-۱-۱) بوم شناخت لرستان ۲۳

 

۲-۱-۱-۲) بوم شناخت خرم آباد۲۴

 

۲-۱-۲) محدوده جغرافیایی۲۶

 

۲-۱-۲-۱) محدوده جغرافیایی لرستان۲۶

 

۲-۱-۲-۲) محدوده جغرافیایی خرم آباد۲۶

 

۲-۱-۳) خصوصیات اقلیمی۲۷

 

۲-۱-۳-۱) خصوصیات اقلیمی لرستان۲۷

 

۲-۱-۳-۲) خصوصیات اقلیمی خرم آباد۲۸

 

۲-۱-۴) مسائل هواشناسی۲۸

 

۲-۱-۴-۱) بررسی وضعیت دما۲۸

 

۲-۱-۴-۲) بارش۲۹

 

۲-۱-۴-۳) باد۳۰

 

۲-۱-۴-۴) ریزش های جوی۳۲

 

۲-۱-۴-۵) رطوبت نسبی۳۲

 

۲-۱-۴-۶) ساعات آفتابی ۳۲

 

۲-۲) بخش دوم۳۳

 

۲-۲-۱) عوامل جغرافیایی محدود کننده خرم آباد۳۳

 

۲-۲-۲) ناهمواریها…  ۳۴

 

۲-۲-۲-۱) نواحی کوهستانی..  ۳۴

 

۲-۲-۲-۲) آب های سطحی ۳۵

 

۲-۲-۲-۳) جنگل ها و مراتع استان ۳۷

 

۲-۲-۳) واحد هیدرولوژیک ۴۰

 

۲-۲-۴) زمین شناسی خرم آباد ۴۱

 

۲-۳) بخش سوم ۴۲

 

۲-۳-۱) روند توسعه کالبدی شهری ۴۲

 

۲-۳-۲) خصوصیات جمعیتی شهر خرم آباد ۴۳

 

۲-۳-۳) تاثیرات محیط جغرافیایی شهر خرم آباد بر شکل و بافت وسعت آن۴۴

 

۲-۳-۳-۱) تاثیر محیط جغرافیایی بر شکل شهر۴۴

 

۲-۳-۳-۲) تاثیر محیط جغرافیایی بر بافت شهر. ۴۵

 

۲-۳-۳-۳) تاثیر محیط جغرافیایی بر تعیین سمت توسعه شهر ۴۵

 

۲-۳-۴) روند گسترش شهر خرم آباد در ده های اخیر۴۶

 

۲-۴)بخش چهارم۴۸

 

۲-۴-۱)مردم شناسی ۴۸

 

۲-۴-۱-۱) ایلات و طوایف۴۸

 

۲-۴-۱-۲) زبان و گویش ۴۸

 

۲-۴-۱-۳) معیشت ۵۰

 

۲-۴-۱-۴) صنعت ۵۱

 

فصل سوم: تجزیه و تحلیل موضوع طرح

۳ـ۱) بخش اول: شناسایی و گردآوری اطلاعات مورد نیاز مجموعه‌های فرهنگی ۵۳

 

۳ـ۱ـ۱) مبانی و اصول طراحی مجموعه های فرهنگی ۵۳

 

۳ـ۱ـ۱ـ۱) دیدگاههای موجود و مبانی نظری طراحی مجموعه های فرهنگی ۵۳

 

۳-۱-۱-۱-۱) وجود هویت عمل کردی و فرهنگی در طرح یک مجموعه فرهنگی۵۴

 

۳-۱-۱-۱-۲) طرح مورد نظر مجموعه فرهنگی میتواند نمادگرا(SIMBOLIC)یا یادمان گرا MONUMENTAL  باشد۵۵

 

۳-۱-۱-۱-۳) با توجه به اندیشه ها و عقاید جامعه اسلامی ایران، وحدت اجزاء پراکنده (وحدت در عین کثرت) یکی از اصول معماری مجموعه های فرهنگی می باشد۵۵

 

۳-۱-۱-۱-۴) فرم معماری مجموعه فرهنگی باید ارتباط مناسبی بین طرح، جامعه و اعتقادات آنه پدید آورد۵۶

 

۳-۱-۱-۱-۵) فرم کلی مجموعه فرهنگی باید ساده و قابل درک باشد، اگر چه پیچیدگیهائی که بتواند ماهیت مجموعه را مشخص نماید، نیز امری ضروری است. (سادگی در عین پیچیدگی)..۵۶

 

۳-۱-۱-۱-۶) معماری یک مجموعه فرهنگی باید مستقل از زمان باشد۵۷

 

۳-۱-۱-۱-۷) پاسخ به عملکرد نباید باعث کاهش کیفیات فرم در ارتباط و انتقال اندیشه ها و پیام اصلی مجموعه به مخاطب باشد۵۸

 

۳ـ۱ـ۱ـ۲) اهداف مورد نظر در طراحی مجموعه فرهنگی ۵۸

 

۳-۱-۱-۲-۱) ارتباط مناسب بین افراد، جامعه، محیط طبیعی و موضوع جهت ایجاد وحدت، یکپارچگی و یگانگی۵۹

 

۳-۱-۱-۲-۲) انتقال پیام و اندیشه جامعه به نسلهای حاضر و آتی۵۹

 

۳-۱-۱-۲-۳) احیاء و حفظ ارزشها، سنن و اعتقادات جامعه۵۹

 

۳-۱-۱-۲-۴) اطلاع رسانی و آگاهی بخشی نسبت به گذشته، حال، آینده۵۹

 

۳-۱-۱-۲-۵) مرتفع نمودن مشکلات و معضلات فرهنگی موجود در جامعه۶۰

 

۳-۱-۱-۲-۶) ایجاد جاذبه های مناسب جهت ایجاد ارتباط اولیه افراد جامعه با محیط مجموعه فرهنگی۶۰

 

۳-۱-۱-۲-۷) پاسخگویی به نیازهای عملکردی ـ فرهنگی جامعه و تأمین کمبودهای کلی عملکردهای فرهنگی۶۰

 

۳-۱-۱-۲-۸) رعایت عدالت اجتماعی۶۱

 

۳ـ۱ـ۱ـ۳) تعیین کیفیات فرم و مبانی طراحی مجموعه های فرهنگی ۶۱

 

۳-۱-۱-۳-۱) متمایز بودن و روشنی فرم ها در زمینه شهری۶۲

 

۳-۱-۱-۳-۲) سادگی فرم ۶۲

 

۳-۱-۱-۳-۳) استقرار فرم ها۶۲

 

۳-۱-۱-۳-۴) تسلط و غلبه داشتن مجموعه ۶۲

 

۳-۱-۱-۳-۵) روشنی نقاط تقاطع(مفاصل۶۳

 

۳-۱-۱-۳-۶) تعیین عرصه ها و دامنه های دید۶۳

 

۳-۱-۱-۳-۷) آگاهی بر حرکت در محیط مجموعه۶۳

 

۳ـ۱ـ۲) شناسایی فعالیتهای مورد نیاز در مجموعه فرهنگی و تعیین فضاهای لازم ۶۴

 

۳ـ۱ـ۲ـ۱) بررسی پیشینه ایجاد مجموعه فرهنگی و بررسی نمونه های موجود  ۶۵

 

۳ـ۱ـ۲ـ۲) بررسی استانداردهای کمی و کیفی  ۶۵

 

۳ـ۱ـ۲ـ۳)  تعیین فعالیتها و فضاهای مورد نیاز با توجه به اهداف کلی مجموعه ۶۶

 

۳-۱-۲-۳-۱) مذهب زیربنای جامعه اسلامی موجود می باشد۶۶

 

۳-۱-۲-۳-۲) تنوع فرهنگهای موجود می تواند باعث ارتباطات مناسب بین فرهنگهای مختلف گردد۶۶

 

۳-۱-۲-۳-۳) تنوع فرهنگ ممکن است باعث تضاد و ایجاد بحرانهای هویت گردد۶۶

 

۳-۱-۲-۳-۴) نهادهای اجتماعی ـ فرهنگی می توانند با برنامه ریزی مناسب، امکان استفاده از استعدادهای بالقوه را فراهم نمایند۶۷

 

۳-۱-۲-۳-۵) آشنایی با هر موضوع باعث رشد و پیشرفت سریع جامعه خواهد شد۶۷

 

۳-۱-۲-۳-۶) احیا و حفظ ارزشها و اعتقادات و سنن موجود، یکی از رسالتهای یک مجموعه فرهنگی است۶۷

 

۳-۱-۲-۳-۷) در صورت وجود جاذبه های مناسب جهت ایجاد ارتباط اولیه با محیط، پویایی مجموعه بیشتر خواهد بود ۶۷

 

۳-۱-۳) خلاصه و نتیجه گیری۶۸

 

۳ـ۲) بخش دوم: بررسی مصادیق۷۰

 

۳ـ۲ـ۱) مجموعه های طراحی شده در ایران۷۰

 

۳-۲-۲) نمونه مجموعه طراحی شده خارج از ایران۷۸

 

فصل چهارم: مکان‌یابی و شناخت عرصه طرح

۴-۱) موقعیت بستر طرح در مقیاس زمین ۸۴

 

۴-۲) شکل و وسعت ۸۴

 

۴-۳) توپوگرافی ۸۴

 

۴-۴) همجواریها ۸۴

 

۴-۵) دسترسی ها ۸۴

 

فصل پنجم: سازه و تأسیسات

۵-۱)بخش اول۸۶

 

۵-۱-۱) طرح تاسیسات ساختمان مجموعه فرهنگی جوانان۸۶

 

۵-۱-۲) سیستم های تهویه ۸۶

 

۵-۱-۳) تهویه مطبوع ساختمان ۸۶

 

۵-۱-۳-۱) مزایای تهویه مطبوع ۸۷

 

۵-۱-۳-۲) سیستم های تهویه مطبوع۸۷

 

۵-۱-۴) احکام طراحی تاسیسات۸۷

 

۵-۲) بخش دوم۸۹

 

۵-۲-۱) انتخاب سیستم سازه مناسب۸۹

 

۵-۲-۲) مشخصات پانل های پیش ساخته پوما۸۹

 

۵-۲-۳) کاربرد پوما در ساختمان۹۰

 

۵-۲-۴) مزایای استفاده از پانل پوما۹۰

 

فصل ششم: بررسی استانداردها و ضوابط

۶-۱) فضاهای مورد نیاز در آمفی تئاتر۹۶

 

۶-۱-۱) فضاهای اصلی ۹۶

 

۶-۱-۱-۱)فضاهای عمومی۹۶

 

۶-۱-۱-۲) فضاهای اختصاصی۱۰۶

 

۶-۱-۲) کتابخانه۱۲۴

 

۶-۱-۳) آسانسور ۱۳۹

 

۶-۱-۴) کلاس ها۱۴۲

 

۶-۱-۴-۱) کلاس های تئوری۱۴۲

 

۶-۱-۴-۲) کلاس تمرین تئاتر۱۴۳

 

۶-۱-۴-۳) کلاس نقاشی ۱۴۳

 

۶-۱-۴-۴) آتلیه مجسمه سازی۱۴۴

 

۶-۱-۴-۵) کلاس موسیقی۱۴۴

 

۶-۱-۵) استاندارد کافی شاپ و رستوران۱۴۷

 

۶-۱-۶)استاندارد پارکینگ طبق ضوابط شهرداری۱۴۸

 

فصل هفتم: ضمائم

منابع و مآخذ     ۱۵۱

 

تکمیلی :

رساله ای که هم اکنون با عنوان رساله طراحی فرهنگسرای جوان برای اولین با در فروشگاه معماری سایت تاپ معمار با هدف معیاری های طراحی  معماری خانه ی جوان است که به منظور محیطی امن و آرام برای جوانان جهت پرورش استعداد و شکوفایی خلاقیت آنها مورد استفاده قرار می گیرد. که در قالب فایل ورد قابل ویرایش جهت ارائه تقدیم شما سروران عزیز میگردد. برای انجام مطالعات با بررسی نمونه ی موجود و آگاهی از نیازهای کمی و کیفی از طریق مشاهده و مصاحبه پروژه مربوطه تشریح گردیده است.

————————————————————————————————————————————————————————————————————

مشخصات محصول:

  • نام محصول:رساله طراحی فرهنگسرای جوان ( رساله پایان نامه خانه جوان )
  • فرمت فایل:wordواتوکد
  • تعداد صفحات:۱۸۰
  • حجم فایل:35 مگابایت
قیمت قبل از تخفیف 80000 تومان

نحوه خرید :

 ۱- کلیک روی دکمه خرید و پرداخت ۲- ثبت ایمیل و مشخصات ۳- پرداخت مبلغ با کلیه کارتهای بانکی ۴-  نمایش لینک دانلود فایل  و ارسال یک نسخه به ایمیل شما

دوستان عزیز در صورت هرگونه مشکل در خرید یا دانلود فایل و همچنین سوال در مورد محصول لطفا با شماره ۰۹۱۰۰۸۹۴۹۰۶ از طریق تلفن و تلگرام باما در ارتباط باشید.

تحلیل و بررسی مجتمع تجاری تیراژه و ایرانیان

رساله طراحی فرهنگسرای جوان ( رساله پایان نامه خانه جوان ) , پروپوزال طراحی فرهنگسرای جوان ، طراحی فرهنگسرای جوان , برنامه فیزیکی طراحی فرهنگسرای جوان , دانلود طراحی فرهنگسرای جوان ، رساله پایان نامه طراحی فرهنگسرای جوان ، رساله طراحی فرهنگسرای جوان ، مطالعات طراحی فرهنگسرای جوان ، پروژه فرهنگسرای جوان ، ریزفضاهای فرهنگسرای جوان ، رساله فرهنگسرای جوان ، پروژه فرهنگسرای جوان

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن