رساله کارشناسی ارشد معماری

پروژه معماری کانون پرورش خلاقیت معماران ( دانشکده معماری ) به همراه رساله معماری

پروژه معماری کانون پرورش خلاقیت معماران ( دانشکده معماری ) به همراه رساله معماری

کد محصول :T38

شاید به ندرت هنری یافت که به اندازه معماری با زندگی مردم پیوند داشته باشد . هنر معماری از بارزترین جلوه های فرهنگ هر قوم و هر دوره تاریخی و نمایشگر گویای فضای زیست آدمی است. طراحی دانشکده معماری یکی دیگر از پروژه های میباشد که بیشتر مورد توجه اساتید رشته معماری میباشد . بنابراین در بخش پروژه معماری سایت تاپ معمار پروژه معماری کانون پرورش خلاقیت معماران ( دانشکده معماری ) جهت ارائه تقدیم همراهان عزیز میگردد .

هنر معماری در گذشته تابع اصول و ضوابط کما بیش و معین و شناخته شده ای بود و پیوندی استوار و نا گسستنی با فرهنگ جامعه و الگوهای رفتاری داشت به همین سبب سبک معماری هر دوره انعکاسی از فرهنگ و هنر آن دوره محسوب می شد دگرگونیهایی که در سایر عرصه های زندگی و هنر به وقوع بذر این منوال بین سبک های گوناگون معماری رابطه ای چنان استوار وجود دارد که مرز بندی بین آنها دشوار به نظر می رسد.

تحوالتی که ازآغاز قرن حاضر شروع شد موجب گسیخته شدن رشته های استوار بین برخی از مظاهر و جلوه های زندگی بافرهنگ جامعه شد و در نتیجه روندی که از مظاهر تمدن و فرهنگ غرب اقتباس شده بود و روز به روز گسترده تر می شد ، معماری سنتی نیز از حرکت باز ایستاد و در بسیاری از عرصه ها ، پیش از آنکه فرصت و امکان انطباق با تکنولوژی و شرایط جدید را بیابد ، مورد بی توجهی قرار گرفت و به سبب آنکه اطالعات و نظریه های مربوط به معماری ، سینه به سینه انتقال می بافت به تدریج با از میان رفتن نسلی از هنرمندان معمار و کسانی که با این عرصه آشنا بودند ، بسیاری از اطالعات و نظریه های مربوط به هنر معماری ایران از میان رفت.

در معماری چنانچه قابل اثبات است ابتدا ماهیت و مفهوم وجود دارد، بعد ماده خلق می شود یعنی آنچه که تصور نامیده می شود شکل وجود به خود می گیرد و سرانجام تصویر این تصور به بیرون ذهن منتقل می شود. ذهن ما از یک جهت مانند یک تخته سیاه در آتلیه معماری دانشکده مان می باشد که ابتدا روی آن خطی ترسیم نشده است اما به تدریج و مرحله به مرحله با گذراندن واحدهای ترکیب و مقدمات و هندسه و دیدن مجله ها و فضاهای متفاوت، نمادهایی را بر روی این تخته خالی از هر گونه خط و هندسه ترسیم می نماییم.

در این پروژه معماری بر آنیم که با بررسی فضاهای تشکیل دهنده یک دانشکده معماری، آموزش معماری، دانشجوی معماری و ارتباط آنها با فضا و پیرامون خود به ضوابط و معیارهایی دست پیدا کنیم که طراح را دریافتن راه حل نهایی یاری رساند. نظر به اینکه اکثر پژوهش های موجود درباره کیفیت فضاهای آموزشی در برخی زمینه های خاص مانند دانشکده ها و یا دانشکده معماری بسیار ناچیز و کمرنگ می باشد، اجرای این پژوهش ضروری به نظر میرسد. یافته های این تحقیق و پژوهش میتواند ما را در ایجاد فضای انسان ساخته بهینه تر، دانشکده های کاراتر و نیز به بیان نظریه های جدیدتر یاری دهد.

ضرورت توجه به این مطلب با دانستن اینکه، در ایران دانشکده های معماری به طور خاص برای این موضوع طراحی نشده اند یا در هنگام طراحی به این موضوع توجه نشده است بیشتر مشخص می شود و نهاتاًی سعی می شود به مشخص شدن فاکتورهای مؤثر راهکارهای الزم برای طراحی بهینه دانشکده معماری با تأکید بر کیفیت فضاهای آموزشی ارائه گردد.

دغدغه اصلی نیز در این تحقیق نبود فضای آموزشی چه به لحاظ کیفی و چه به لحاظ کمی برای دانشجویان رشته معماری در دانشگاه ها بوده و سعی در آن است که مکانی مناسب و پاسخگو از هر حیث برای بهره وران آن طرح شود .

مدارک و مستندات موجود در داخل پروژه معماری کانون پرورش خلاقیت معماران

نقشه های اتوکدی قابل ویرایش (DWG)

سایت پلان طرح

رساله دانشکده معماری ( کانون پرورش خلاقیت معماران )

۱۹ عدد رندر داخلی خارجی با کیفیت عالی

فهرست و عناوین اصلی رساله پایان نامه کانون پرورش خلاقیت معماران ( دانشکده معماری )

مقدمه     ۱

 

پیشگفتار  ۲

 

بخش اول : شناخت

 

فصل اول : پروپوزال

۱-۱ بیان مسئله     ۶.

 

۲-۱ هدف تحقیق    ۷…

 

۳-۱ اهمیت موضوع           ۸……

 

۴-۱ سابقه پژوهشهای انجامشده در زمینه موضوع پروژه و جنبه نوآوری پروژه           ۹

 

۵-۱       روش تحقیق و چگونگی انجام آن        ۱۱

 

۶-۱ محل سایت و اهمیت انتخاب آن    ۱۲

 

۷-۱       زمانبندی انجام پروژه          ۱۵

 

۸-۱       نقشه ۱۰۲۱۱۱سایت مورد نظر          ۱۴

 

فصل دوم : (مبانی نظری موضوعی و مفهومی)

بخش اول:اهداف

 

۱-۲-۱هدف انتخاب موضوع : ۱۷

 

بخش دوم: تعاریف ومفاهیم

 

۲ -۱- ۱ تعریف دانشکده      ۱۸

 

۲-۱-۲ اهداف دانشکده         ۱۸

 

۲-۱-۳تعریف گروه آموزشی ۱۸

 

۲-۱-۴ تاریخچه دانشگاه و دانشکده در جهان       ۲۱

 

۲-۱-۵تعریف معماری         ۲۲

 

۲-۱-۶معمار و هنر            ۲۴

 

۲-۱-۷ آموزش معماری در جهان        ۲۵

 

۲-۱-۸ رشته معماری          ۲۵

 

۲-۱-۹ خاصترین ویژگیهای رشته معماری۱`     ۲۵

 

۲-۱-۱۱ تعریف هنر           ۲۷

 

۲-۱-۱۱شناخت هنر            ۲۷

 

۲-۱-۱۲ حس زیبایی در معماری        ۲۷

 

۲-۱-۱۳ تعریف زیبایی        ۲۷

 

۲-۱-۱۴ تمایز هنر و زیبایی  ۲۸

 

۲-۱-۱۵ مفهوم هنر،هنرمند و اثر هنری           ۲۸

 

۲-۱-۱۶ اثر هنری و مخاطب            ۳۱

 

۲-۱-۱۷ دسته بندی هنر..     ۳۱

 

۲-۱-۱۸نتیجه گیری           ۳۱

 

۲-۱-۱۹ فضا در معماری     ۳۱

 

۲-۱-۲۱ انسان و فضای معماری        ۳۱

 

۲-۱-۲۱ عناصر در فضا..    ۳۱

 

بخش سوم:مبانی نظری موضوعی)عملکردی(

 

۲-۲-۱ تاریخچه اولین دانشگاه جهان ۳۲

 

۲-۲-۲ پیشینه دانشگاه تهران ۳۳

 

۲ -۲-۳یادگیری در دانشگاه ۳۵

 

۲ -۲- ۴روانشناسی محیط و فضای آموزشی      ۳۵

 

۲-۲-۵ مبانی نظری این طرح            ۳۶

 

۲-۲-۶ نتیجه گیری روند طراحی دانشکده در جهان          ۳۹

 

۲-۲-۷ استاندارد های طراحی دانشکده. ۳۹

 

۲-۲-۸معماری سنتی و تاثیر در گذر زمان         ..          ۳۷

 

فصل سوم: نمونه های موردی مرتبط باطرح

۳-۱ دانشگاه هنر سنگاپور    ۴۱

 

۳-۲ مدرسه معماری باوهاوس            ۴۷

 

۳-۳دانشگاه هنر آمریکا        ۵۷

 

۳-۴ دانشگاه هنر و معماری لندن        ۶۵

 

۳-۵دانشگاه هنر و معماری ییل          ۶۸

 

۳ -۶دانشگاه هنر و معماری قزوین      ۷۳

 

۳-۷دانشگاه هنر شهید بهشتی ۷۴

 

۳-۸ نتیجه گیری.   ۷۷

 

فصل چهارم: استانداردها وبرنامه فیزیکی طرح

۱ -۴-۱اصول و ضوابط طراحی دانشکده          ۷۹

 

۱-۴-۲    معرفی فضاهای آموزشی و عملکرد آن ها          ۷۹

 

۱-۴-۳ مصالح کالس ها        ۸۹

 

۱-۴-۴    رنگ کالس ها       ۸۹

 

۱ -۴-۵فرم کالس های درس   ۸۹

 

۱-۴-۶پارکینگ     ۹۱

 

۱-۴-۷    برنامه فیزیکی       ۹۱

 

فصل پنجم: تحلیل سایت

۱-۹بخش اول-مطالعات بسترطرح

 

۵-۱-۱    معرفی تهران        ۹۳

 

۵-۱-۲    بررسی اقلیمی       ۹۴

 

۵-۱-۹ موقیعیت جغرافیایی شهر تهران:            ۹۳

 

۵-۱-۱۱ شناخت اولیه زمین  ۹۵

 

۵-۱-۱۱ عکس هوایی از سایت:         ۹۶

 

۵-۱-۱۲درباره ی منطقه ۹۷ :۳

 

۵-۱-۱۳بررسی دسترسی ها به سایت: ۹۷

 

۵-۱-۱۴ حمل و نقل عمومی ۹۷

 

۵-۱-۱۵ تحلیل سایت          ۱۱۱

 

۵-۱-۱۶ همسایگی ها          ۱۱۱

 

۵-۱-۱۷دید و منظر از داخل به بیرون ۱۱۲

 

۵-۱-۱۷ عکس های بافت کاربری های اطراف سایت        ۱۱۳

 

۱-۹-۹۹ خیابان های اطراف سایت      ۱۱۵

 

۵-۳-۱۹ بررسی سایت از نقطه نظر دسترسی توسط وسایل نقلیه عمومی        ۱۱۵

 

۵-۱-۲۱ دالیل انتخاب این سایت         ۱۱۵

 

۵-۱-۲۱ جمع بندی ..          ۱۱۶

 

فصل ششم : روند طراحی

۶-۱-۱کانسپت       ۱۱۸

 

۶-۲-۲اتود های ماکت و فرم پالن        ۱۱۹

 

۶-۳-۳جمع بندی ایده های طراحی       ۱۱۱

 

فصل هفتم: ویژگی های طرح،سازه وساختار،تاسیسات وگرمایش،مصالح شناسی

بخش اول) سازه وساختار(

 

۷-۱-۱تاریخچه      ۱۱۲

 

۷ -۱- ۲ مزایای اجرایی سقف یوبوت   ۱۱۶

 

۷-۱-۳ مزایای فنی .۱۱۶

 

۷-۱-۴مزایای اقتصادی ۱۱۷

 

۷-۱-۵ نکات اجرایی ۱۱۷

 

۷-۱-۶ مقایسه سیستم مجوف دال یبوت با سیستم بتنی        ۱۱۸

 

۷-۱-۷ مقایسه سیستم مجوف دال یبوت با سیستم فوالدی     ۱۱۸

 

بخش دوم)تاسیسات وگرمایش(

 

۷-۲-۱ سیستمی تراکمی )چیلر( ۱۲۲

 

۷-۲-۲ معرفی و شناسایی انواع سیستمهای تهویه مطبوع   ۱۲۴

 

۷-۲-۳ اسامی سیستمهای تهویه مطبوع ۱۲۴

 

۷-۲-۴ معرفی سیستم تهویه مطبوع     ۱۲۵

 

۷-۲-۵ معرفی و شناسایی انواع سیستمهای اعالم و اطفاء حریق        ..          ۱۲۹

 

۷-۲-۶ معرفی و شناسایی انواع سیستمهای آکوستیک        ۱۳۱

 

۷-۲-۷ معرفی و شناسایی انواع سیستمهای نورپردازی      ۱۳۲

 

فصل هشتم: مدارک طرح

۸-۱-۱ بزرگنمایی یک فض با دیتیل اجرایی ۱۳۴

 

۸-۱-۲ رندر داخلی ها طرح  ۱۳۵

 

۸-۱-۳ رندر های خارجی طرح          ۱۳۶

 

۸-۱-۴نماهای طرح ۱۳۸

 

منابع وماخذ          ۱۴۱

 

تکمیلی :

پروژه معماری پیش رو که هم تکنون با عنوان پروژه معماری کانون پرورش خلاقیت معماران ( دانشکده معماری ) شامل مدارک فایل اتوکدی قابل ویرایش , رساله معماری , رندر برای اولین بار در فروشگاه معماری سایت تاپ معمار جهت ارائه تقدیم همراهان عزیز می گردد . شما میتوانید با خرید و دانلود فوری این پروژه کامل برای انجام و تدوین پایان نامه دانشکده معماری خودتان مورد استفاده قرار دهید .

————————————————————————————————————————————————————————————————————

مشخصات محصول:

  • نام محصول:پروژه معماری کانون پرورش خلاقیت معماران ( دانشکده معماری ) به همراه رساله معماری
  • فرمت فایل:wordواتوکد
  • تعداد صفحات:
  • حجم فایل:35 مگابایت
قیمت قبل از تخفیف 80000 تومان

نحوه خرید :

 ۱- کلیک روی دکمه خرید و پرداخت ۲- ثبت ایمیل و مشخصات ۳- پرداخت مبلغ با کلیه کارتهای بانکی ۴-  نمایش لینک دانلود فایل  و ارسال یک نسخه به ایمیل شما

دوستان عزیز در صورت هرگونه مشکل در خرید یا دانلود فایل و همچنین سوال در مورد محصول لطفا با شماره ۰۹۱۰۰۸۹۴۹۰۶ از طریق تلفن و تلگرام باما در ارتباط باشید.

تحلیل و بررسی مجتمع تجاری تیراژه و ایرانیان

پروژه معماری کانون پرورش خلاقیت معماران ( دانشکده معماری ) به همراه رساله معماری، رساله دانشکده معماری , پروپوزال دانشکده معماری ، طراحی دانشکده معماری , برنامه فیزیکی دانشکده معماری ,دانلود دانشکده معماری ، رساله پایان نامه دانشکده معماری ، رساله دانشکده معماری ،مطالعات دانشکده معماری ، ضوابط طراحی دانشکده معماری

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن