رساله کارشناسی ارشد معماری

رساله طراحی هنرستان موسیقی با هدف سازگاری معماری و موسیقی

رساله طراحی هنرستان موسیقی با هدف سازگاری معماری و موسیقی

کد محصول :T36

موسیقی بیانگر پیوند جسم و روح انسان با محیط اطراف وی و نیز نمایانگر هماهنگی و هارمونی بین اجزای مختلـف طبیعت است . معماری و موسیقی به عنوان تجلی بخشهایی از روحِ آدمی، دارای جلوههای مشابهی هستند. هر چند موسیقی با شنوایی و معماری با بینایی بیشتر نمود مییابد ولی هر دو هنر از وجوه مشابه فراوانی بهره برده اند. در بخش رساله و پایان نامه معماری سایت تاپ معمار رساله طراحی هنرستان موسیقی با هدف سازگاری معماری و موسیقی در قالب فایل ورد ۱۵۵ صفحه قابل ویرایش جهت ارائه تقدیم همراهان عزیز میگردد .

معماری و موسیقی

در مسیر طراحی مرکز آموزش موسیقی گام اول شناخت کلی از موضوع پروژه “موسیقی” است و به ترتیب درباره جنبه های مشترک موجود میان معماری و موسـیقی و نحـوه تاثیرشان بر نوع طراحی بحث باید شود، سپس پیرامون موسیقی ایرانی، پیشینه وصـفات منحصـر بفـرد آن و همچنـین، مختصـری درباره مفاهیم بنیادی معماری سنتی ایران گفتگو شود .

پروژه طراحی هنرستان موسیقی

در دهه های اخیر نیز میان آثار برجسته نظری و فلسفی معماری، اشارات فراوانی به موسیقی برای تفســیر بهتر معماری دیده میشــود. ازجمله آنتونیادس ، در کتاب ” بوطیقای معماری” فصــلی را به معماری و موسیقی اختصاص داده است. وی در کتاب «بوطیقای معماری»، به غنا بخشیدن خلاقیت تـوجـه دارد و بــا رویکـردی فرمـی بـه رابطـه ی مـعمـاری و مـوسیقی می نـگرد. وی مـعتقد اســــت خلاقیت اصیل را می توان با تلاش در دیگر زمینه های هنری از قبیل نقاشی، عکاسی، طراحی صحنه، رقص، تئاتر، سینما و مهمتر از همه موسیقی غنا بخشید. این نیاز تمامی هنرمندان است، خـواه مـعمار و خواه غیر معمار. ارتباط، درگـیـری عـلمی و رابطه ای کاری با دیگر هنرمندان باید بخشی از تدابیر ارتقاء خلاقیت هر معمار بـاشد .

فهرست و عناوین اصلی رساله طراحی هنرستان موسیقی با هدف سازگاری معماری و موسیقی

فصل یک: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه ۱

 

۱-۲- بیان مساله ۲

 

۱-۳- اهمیت موضوع۴

 

۱-۴- پرسش اصلی تحقیق ۵

 

۱-۵- پیشینه پژوهش۵

 

۱-۶- اهداف تحقیق ۱۲

 

۱-۷- فرضیه ۱۳

 

۱-۸- واژگان تحقیق ۱۳

 

۱-۹- روش تحقیق ۱۵

 

۱-۹-۱- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۱۶

 

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق

۲-۱- مقدمه ۱۷

 

۲-۲- مبانی و مفاهیم در موسیقی ۱۷

 

۲-۲-۱- تاریخچه اجمالی موسیقی ۱۹

 

۲-۲-۱- پیشینه موسیقی در ایران ۲۰

 

۲-۳- موسیقی آیینی ۲۴

 

۲-۳-۱- پیشینه موسیقی آیینی۲۴

 

۲-۳-۲- موسیقی آیینی معاصر ۲۵

 

۲-۳-۳- انواع موسیقی مذهبی و آیینی۲۶

 

۲-۳-۴- جمع‌بندی موسیقی آیینی ۲۷

 

۲-۴- ارتباط محیط کالبدی و موسیقی۲۹

 

۲-۴-۱- تشابه معماری و موسیقی ۳۰

 

۲-۴-۲- اجزا و مفاهیم مشترک ۳۲

 

۲-۴-۳- فرآیند خلق اثر در معماری و موسیقی۳۴

 

۲-۴-۴- مقایسه و تحلیل ساختار فضاهای مـعماری و سـاختار فضاهای موسیقی ۳۷

 

۲-۵- موسیقی درمانی ۴۳

 

۲-۵-۲- کاربرد موسیقی درمانی ۴۶

 

۲-۵-۲- ارتباط موسیقی آیینی و موسیقی درمانی ۴۸

 

۲-۶- جمع بندی ۴۹

 

فصل سوم : روش پژوهش

۳-۱- مقدمه ۵۱

 

۳-۲- طرح کلیات تحقیق ۵۱

 

۳-۳- روش تحقیق ۵۲

 

۳-۶- ابزار تحقیق ۵۲

 

۳-۶-۱- ابزار مشاهده۵۲

 

۳-۶-۳- ابزار پرسش‌نامه ۵۳

 

۳-۷- روش شناسایی متغیرها۵۳

 

۳-۸- جامعه آماری ۵۴

 

۳-۹- پرسشنامه ۵۵

 

۳-۱۰- روش‌ ارزیابی و تحلیل داده‌ها۵۶

 

۳-۹-۱- روش تحلیل داده‌ها (آزمون فرضیه) ۵۶

 

۳-۹-۲- روش تحلیل داده‌ها (اولویت بندی معیارها) ۵۸

 

فصل چهارم : نمونه‌های مشابه، استانداردها و یافته‌های تحقیق

۴-۱- مقدمه ۶۰

 

۴-۲- بررسی نمونه‌های مشابه۶۱

 

۴-۲-۱- مدرسه موسیقی ایگل راک ۶۱

 

۴-۲-۲- دبیرستان کلکماس ۶۶

 

۴-۲-۳- مدرسه بازرگانی بکسلی، لندن ۷۰

 

۴-۲-۴- هنرستان خلعتبری تهران ۷۵

 

۴-۲-۶- جمع‌بندی نمونه‌های مشابه ۷۹

 

۴-۳- استاندارها و ضوابط طراحی معماری ۸۴

 

۴-۳-۱- فضاهای نمایشی ۸۴

 

۴-۲-۲-۱- سالن تماشا سقف‌ها ۸۴

 

۴-۳-۲- فضاهای اداری ۸۷

 

۴-۳-۳- ضوابط فضاهای آموزشی ۸۹

 

۴-۳-۳-۱- نور در فضاهای آموزشی ۹۰

 

۴-۳-۳-۲- آکوستیک۹۱

 

۴-۳-۳-۳- تالارهای سخنرانی ۹۲

 

۴-۳-۴- ضوابط طراحی فضای سبز و محوطه ۹۲

 

۴-۳-۵- پله برقی و شیب‌راه‌ها ۹۴

 

۴-۳-۶- ضوابط معلولین ۹۶

 

۴-۳-۲-۱- کتابخانه ۹۹

 

۴-۳-۳- ضوابط طراحی عرصه پشتیبانی ۱۰۱

 

۴-۳-۴- ضوابط طراحی فضاهای عمومی ۱۰۳

 

۴-۴- برنامه فیزیکی ۱۰۳

 

۴-۴-۱- فضاهای بخش اجرای موسیقی ۱۰۳

 

۴-۴-۲- فضاهای اداری، آموزشی ۱۰۴

 

۴-۴-۳- فضاهای فنی و پشتیبانی ۱۰۶

 

۴-۵- شناخت بستر طرح ۱۰۷

 

۴-۵-۱- ویژگیهای اقلیمی تهران ۱۰۷

 

۴-۵-۱-۱- درجه حرارت ۱۰۸

 

۴-۵-۱-۲- رطوبت و بارندگی ۱۰۹

 

۴-۵-۱-۳- باد ۱۱۰

 

۴-۵-۱-۴- پوشش گیاهی ۱۱۰

 

۴-۵-۲- تحلیل منطقه (نیاوران) ۱۱۱

 

۴-۵-۳- معرفی سایت پروژه۱۱۱

 

۴-۵-۳-۱- کاربری‌های موثر بر سایت۱۱۳

 

۴-۵-۳-۲- تحلیل دسترسی ۱۱۳

 

۴-۵-۳-۲- تحلیل کالبدی و بصری ۱۱۴

 

۴-۶- روند تحلیل نتایج ۱۱۵

 

۴-۶-۱- تحلیل پرسشنامه تخصصی ۱۱۶

 

۴-۶-۲- پایایی یا قابلیت اعتماد ابزار اندازهگیری ۱۱۶

 

۴-۶-۳- اعتبار یا روایی ابزار اندازه گیری ۱۱۷

 

۴-۶-۴- توصیف اطلاعات دموگرافیک ۱۱۷

 

۴-۷- آزمون فرضیه ۱۱۹

 

۴-۷-۱- فرضیه ۱-۱۱۲۰

 

۴-۷-۱- فرضیه ۱-۲۱۲۰

 

۴-۸- بررسی اولویت‌ها ۱۲۱

 

فصـل پنجم: رونـد طراحـی

۵-۱- مقدمه ۱۲۶

 

۵-۲- فرآیند طراحی۱۲۶

 

منابع ۱۳۰

 

تکمیلی :

رساله معماری پیش رو که هم اکنون با عنوان رساله طراحی هنرستان موسیقی با هدف سازگاری معماری و موسیقی در قالب ۱۵۵ صفحه قابل ویرایش رساله کارشناسی ارشد رشته معماری , برای اولین بار در فروشگاه معماری سایت تاپ معمار جهت ارائه تقدیم همراهان عزیز میگردد . شما میتوانید با خرید و دانلود فوری این رساله کامل برای تدوین و انجام پایان نامه طراحی هنرستان موسیقی خودتان مورد بررسی قرار دهید .

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————

مشخصات محصول:

  • نام محصول:رساله طراحی هنرستان موسیقی با هدف سازگاری معماری و موسیقی
  • فرمت فایل:wordواتوکد
  • تعداد صفحات:۱۵۵
  • حجم فایل:35 مگابایت
قیمت قبل از تخفیف 100000 تومان

نحوه خرید :

 ۱- کلیک روی دکمه خرید و پرداخت ۲- ثبت ایمیل و مشخصات ۳- پرداخت مبلغ با کلیه کارتهای بانکی ۴-  نمایش لینک دانلود فایل  و ارسال یک نسخه به ایمیل شما

دوستان عزیز در صورت هرگونه مشکل در خرید یا دانلود فایل و همچنین سوال در مورد محصول لطفا با شماره ۰۹۱۰۰۸۹۴۹۰۶ از طریق تلفن و تلگرام باما در ارتباط باشید.

تحلیل و بررسی مجتمع تجاری تیراژه و ایرانیان

رساله طراحی هنرستان موسیقی با هدف سازگاری معماری و موسیقی ، رساله هنرستان موسیقی , پروپوزال هنرستان موسیقی ، طراحی هنرستان موسیقی , برنامه فیزیکی هنرستان موسیقی ,دانلود هنرستان موسیقی ، رساله پایان نامه هنرستان موسیقی، رساله هنرستان موسیقی ،مطالعات هنرستان موسیقی ، ضوابط طراحی هنرستان موسیقی

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن