رساله کارشناسی ارشد معماری

رساله طراحی خوابگاه دانشجویی ( رساله معماری کارشناسی )

رساله طراحی خوابگاه دانشجویی ( رساله معماری کارشناسی )

کد محصول :T37

رساله خوابگاه دانشجویی به دنبال این بوده که با شناخت کامل و همه جانبه محدودیت ها، نیازها و مشکلات دانشجوی خوابگاهی علی الخصوص دختران و بازتابهای روانی این عوامل در جامعه امروز و فردا، در جهت پاسخگویی به مشکلات و رفع نیازها و استفاده از ظرفیت های موجود حرکت کند. بنابراین در بخش رساله و پایان نامه معماری سایت تاپ معمار , رساله طراحی خوابگاه دانشجویی ( رساله معماری کارشناسی ) در قالب ۲۱۰ صفحه قابل ویرایش جهت ارائه تقدیم همراهان عزیز میگردد .

در اقدام اول باید تدابیری جهت مقابله با کمبود خوابگاه اندیشید که این کار از وظایف مسئولان امر است. تلاش برای تامین امکانات، ایجاد مراکز مشاوره و کتابخانه در خوابگاه های دانشجویی، فضای سبز و رسیدگی به مسائل روحی از مهمترین وظایف مدیران خوابگاه ها به شمار می رود و تنها مدیرانی در انجام این وظایف موفق هستند که از تخصص لازم برخوردار و آموزشهای لازم را نیز فراگرفته باشند و از سوی دیگرنیز باید گفت چنانچه مدیران خوابگاه ها از توان مالی و فردی و نیز حمایت های مسئولین ذیربط برخوردار نشوند هیچ یک از این مشکلات قالب حل نخواهند بود. بعد دیگر قضیه طراحی محیط و فضاهای خوابگاهی مطلوب است که با بهره گیری از توجه به تخصص معماران و شهرسازان محقق می گردد.

پروژه خوابگاه دانشجویی

پژوهش های انجام شده نشان می دهد که دختران زمان بیشتری را نسبت به پسران در خوابگاه سپری می کنند و یا به عبارت دیگر خوابگاه دانشجویی برای دختران محل زندگی است، برعکس پسران که از آن بیشتر برای خواب استفاده می کنند. با توجه به بافت فرهنگی و اجتماعی کشور ما و محدودیت و آسیب پذیری بیشتر دختران نسبت به پسران، هدف پروژه حاضر، تامین شرایط یک محل سکونت و زندگی دسته جمعی مطلوب با توجه به نیازها و خواسته های دختران و خلق فضاهایی است که آنان را فارغ از محدودیت ها و در چهارچوب فرهنگ جامعه، تشویق به حرکت و پویایی نموده و ضمن پرکردن اوقات فراغت و آموزش و پرورش آنان که از اهداف دانشگاه می باشد، از انزوا طلبی آنان که ناشی از دوری از خانواده و غربت است جلوگیری به عمل آورد.

طراحی خوابگاه دانشجویی

برای طرح هر فضا،علاوه بر شناخت اصول فنی و اجرایی و زیبایی شناختی مناسب موضوع، اطلاع از موارد دیگری مانند هدف از ایجاد فضا،عملکرد و کاربرد آن فضا و انتظارات انسانی از آن فضا و رفتارهای فردی و اجتماعی در استفاده از آن فضا ضرورت دارد. رساله طراحی خوابگاه دانشجویی هم در جهت تحقق اهدافی بوده و بنا بر دلائلی مطرح گشته که مهمترین آنها نبود خوابگاهی مخصوص دختران برای در سطح شهر می باشد.در سطح شهر کمتر خوابگاه هایی هستند که به عنوان خوابگاه احداث شده باشند.این رساله به دنبال این بوده که با شناخت کامل و همه جانبه محدودیت ها،نیازها و مشکلات دانشجوی خوابگاهی علی الخصوص دختران و بازتابهای روانی این عوامل در جامعه امروز و فردا،در جهت پاسخگویی به مشکلات و رفع نیازها و استفاده از ظرفیت های موجود حرکت کند.

فهرست و عناوین اصلی رساله طراحی خوابگاه دانشجویی

پیشگفتار  ۱

 

طرح مساله           ۲

 

ضرورت تحقیق     ۳

 

اهداف کلی تحقیق   ۳

 

فصل اول  : دانشجو (جوان)     ۶

 

۱-۱ ویژگی ها و روحیات نسل جوان   ۷

 

فصل دوم : خوابگاه دانشجوی   ۱۳

۲-۱مفهوم خوابگاه دانشجویی ۱۴

 

۲-۲-تاریخچه و سیر تحول خوابگاه های دانشجویی در جهان           ۱۶

 

۲-۳-نحوه شکل گیری اولین خوابگاه های دانشجویی در ایران         ۱۷

 

۲-۳-۱-مدارس علمیه          ۱۷

 

۲-۳-۱-۱-نظام کالبدی         ۱۷

 

۲-۳-۲-تاریخچه کوی دانشگاه تهران    ۱۹

 

۲-۴ضرورت و اهمیت توسعه ی خوابگاه های دانشجویی   ۲۳

 

۲-۴-۱-روند رشد تعداد دانشجویان دانشگاه های کشور       ۲۳

 

۲-۵روند کمی توسعه خوابگاه های دانشجویی به نسبت جمعیت متقاضی         ۲۴

 

۲-۶-ضرورت توسعه خوابکاه های دانشجویی در بخش غیر دولتی    ۲۶

 

۲-۷-مزایای استفاده از خوابگاه دانشجویی          ۲۷

 

۲-۷-۱-اقتصاد      ۲۸

 

۲-۷-۲-امنیت       ۲۸

 

فصل سوم : دانشجو و خوابگاه  ۳۰

۳-۱ جمعیت مخاطب در خوابگاه های دانشجویی  ۳۱

 

۳-۱-۱-مقایسه گستره مخاطبین خوابگاه های دانشجویی در دانشگاه های دولتی و غیردولتی          ۳۱

 

۳-۱-۲-ویژگی های فعالیت های فرهنگی در خوابگاه های دانشجویی ۳۲

 

۳-۲-فراغت         ۳۳

 

۳-۲-۱-کارکردهای فراغت    ۳۳

 

۳-۳-آثار و نتایج اوغات فراغت          ۳۴

 

۳-۳-۱-اوغات فراغت و تأمینسلامت و بهداشت روانی      ۳۴

 

۳-۳-۲-اوقات فراغت و تأمین سلامت جسمانی    ۳۴

 

۳-۳-۳-اوقات فراغت و تعالی شخصیت            ۳۵

 

۳-۳-۴-اوقات فراغت و رشد و توسعه فرهنگی   ۳۶

 

۳-۳-۵-اوقات فراغت و خلاقیت ها      ۳۶

 

۳-۳-۶-اوقات فراغت و توسعه مهارتهای شناختی            ۳۶

 

۳-۳-۷-اوقات فراغت و آسیب پذیریهای اجتماعی ۳۷

 

۳-۴-اوقات فراغت و جنسیت ۳۸

 

۳-۵-لزوم برنامه ریزی برای اوقات فراغت دانشجویان در خوابگاه های دانشجویی         ۳۸

 

۳-۶- نقش فعالیت های جنبی در زندگی اجتماعی دانشجویان خوابگاهی           ۳۹

 

۳-۷-عوامل محیطی            ۴۱

 

۳-۷-۱-تراکم جمعیت و محدودیت فضا ۴۱

 

۳-۷-۱-۱-اثرات اردحام در خوابگاه و تاثیر آن بر ساکنین   ۴۱

 

۳-۷-۲-تراکم جمعیت در اتاقها            ۴۲

 

۳-۷-۳-قوانین و دیسیپلین محیط خوابگاه های دانشجویی    ۴۲

 

۳-۷-۴-فرهنگ بومی مکان قرارگیری خوابگاه     ۴۳

 

۳-۷-۵-عدم هماهنگی میان انتظارات دانشجو از محیط اطراف و وضع موجود ۴۳

 

۳-۸-عوامل داخلی  ۴۳

 

۳-۸-۱ شخصیت درون        ۴۴

 

۳-۸-۲ عدم انعطاف پذیری   ۴۴

 

۳-۸-۳-نارضلیتی دانشجو از رشته تحصیلی       ۴۴

 

۳-۸-۴- حساسیت   ۴۴

 

۳-۹-بررسی ابعاد کمی و کیفی مشکلات دانشجویان در خوابگاه های دانشجویی ۴۵

 

۳-۹-۱ همجواریهای نامناسب ۴۸

 

۳-۹-۲-قدمت ساختمانهای خوابگاهی    ۴۸

 

۳-۹-۳- مشکلات ناشی از پراکندگی خوابگاه ها   ۴۸

 

۳-۹-۴-کمبود فضاها و امکانات فرهنگی           ۴۹

 

۳-۱۰-مشکلات مربوط به امکانات تأسیساتی و بهداشتی     ۵۰

 

۳-۱۰-۱- حمامها و سرویسهای بهداشتی            ۵۰

 

۳-۱۰-۲-آشپزخانه  ۵۱

 

۳-۱۱- بهداشت     ۵۱

 

۳-۱۲-کمبود امکانات رفاهی  ۵۲

 

۳-۱۳- امکانات پزشکی       ۵۲

 

۳-۱۴-عدم تناسب امکانات موجود با رشته تحصیلی دانشجویان        ۵۲

 

۳-۱۵-تراکم گسترده دانشجویان در اتاقها            ۵۳

 

۳-۱۶- امنیت در خوابگاه ها  ۵۳

 

۳-۱۷-نحوه مدیریت و چالشهای موجود            ۵۴

 

۳-۱۸- پذیرش میهمان         ۵۴

 

۳-۱۹-مشکلات موجود در خوابگاه های دختران  ۵۵

 

۳-۲۰مشکالت خوابگاه ها از دیدگاه مسئولین       ۵۵

 

۳-۲۱راهبردها و توصیه های کلی در جهت رفع و یا کاهش معضلات موجود در خوابگاه ها         ۶۶

 

۳-۲۱-۱راهکارهایی جهت به حداق راسندن مدت زمان ناسازکاری دانشجویان در خوابگاه ها         ۶۶

 

۳-۲۱-۱-۱توزیع افرار جدیدالورود بین قدیمی تر ها         ۶۶

 

۳-۲۱-۱-۲بهره مند ساختن دانشجویان از تفریحات سالم      ۶۶

 

۳-۲۲-ویژگیهای خوابگاه دانشجویی مطلوب       ۶۷

 

۳-۲۳- ویژگی های کیفی      ۷۲

 

۳-۲۳-۱-امنیت و ایمنی       ۷۲

 

۳-۲۳-۲-محرمیت  ۷۲

 

۳-۲۳-۳-آرامش     ۷۲

 

۳-۲۳-۴- خلوت    ۷۳

 

۳-۲۳-۵-امکان ارتباط با طبیعت         ۷۳

 

۳-۲۴-برنامه ریزی فضای سبزو تاثیر آن بر افراد            ۷۴

 

۳-۲۵-اختلاف معیارهای طراحی خوابگاه بر اساس جنسیت دانشجویان           ۷۵

 

۳-۲۵-۱-طراحی محیط        ۷۵

 

۳-۲۵-۲-امکانات   ۷۵

 

۳-۲۶-فضاهای عملکردی     ۷۶

 

فصل چهارم : مجتمع های خوابگاهی         ۷۷

۴-۱-انواع خوابگاه های دانشجویی از لحاظ نحوه تصرف و مالکیت   ۷۸

 

۴-۲-ساختار کالبدی مجموعه های خوابگاهی      ۷۹

 

۴-۳-نظام عملکردی            ۸۶

 

۴-۳-۱-انواع اتاقهای دانشجویی و نحوه آرایش آنها           ۸۶

 

۴-۳-۱-۱- استاندارد تاق تکنفره          ۸۶

 

۴-۳-۱-۲-اتاق دو نفره         ۸۶

 

۴-۳-۱-۳-اتاق سهنفره         ۸۷

 

۴-۳-۱-۴-اتاق چهار نفره      ۸۷

 

۴-۳-۱-۵-سوئیت   ۸۸

 

۴-۳-۱-۶-آپارتمان  ۹۰

 

۴-۴تسهیلات و خدمات        ۹۱

 

۴-۴-۱-تعداد آسانسورها       ۹۱

 

۴-۴-۲-راهرو       ۹۱

 

۴-۴-۲-۱-گنجایش راهرو     ۹۲

 

۴-۴-۳-بالکن        ۹۲

 

۴-۴-۴-انتقال زباله ۹۴

 

۴-۴-۵-دستگاه های مکانیکی ۹۵

 

۴-۴-۶-کانال تاسیسات         ۹۵

 

۴-۵-تأثیر شکل کلی ساختمان خوابگاه درفرصت های نظارت          ۱۰۱

 

۴-۵-۱-اهمیت تعداد تقسیمات ساختمان  ۱۰۱

 

۴-۵-۲اهمیت سایت مجموعه ۱۰۲

 

۴-۶ورودی          ۱۰۳

 

۴-۷-روشهای ایجاد محدوده های خصوصی و تعیین منطقه حرکت    ۱۰۴

 

۴-۸-نورپردازی    ۱۰۵

 

۴-۹ اصول حفاظت از مجموعه های خوابگاهی در برابر آتش سوزی            ۱۰۵

 

۴-۹-۱-محصور کردن ٱتش   ۱۰۷

 

۴-۹-۲-دود          ۱۰۷

 

۴-۱۰- راه های فرار از حریق و خروج از بنا     ۱۰۸

 

۴-۱۰-۱-فرار از طبقه همکف            ۱۰۸

 

۴-۱۰-۲-پناهگاهها ۱۰۹

 

۴-۱۰-۳-حداقل تعداد راههای خروج الزامی       ۱۱۰

 

۴-۱۰-۴-بخشهای مختلف راه خروج    ۱۱۰

 

۴-۱۱-اصول حفاظت از ساختمان در برابر زلزله ۱۱۳

 

۴-۱۱-۱-معماری ساختمان    ۱۱۳

 

۴-۱۱-۲-مطالعه جزئیات ساختمانی      ۱۱۷

 

۴-۱۲-اصول حفاظت از ساختمان خوابگاه های دانشجویی  ۱۱۸

 

۴-۱۲-۱- نقاشی ساختمان ها  ۱۱۸

 

۴-۱۲-۲-عایق کاری           ۱۱۹

 

۴-۱۲-۳-یراق آلات در و پنجره          ۱۱۹

 

۴-۱۲-۴-تجهیزات بهداشتی   ۱۱۹

 

۴-۱۲-۵- تجهیزات خوابگاه ها (میز مطالعه، تخت و کمد)  ۱۱۹

 

۴-۱۲-۶-نمای ساختمان        ۱۲۰

 

فصل پنجم : تدقیق برنامه فیزیکی           ۱۲۱

۵-۱-بررسی فضاهای مورد نیاز در مقیاس بلوک های خابگاهی        ۱۲۲

 

۵-۱-۱-اتاق دانشجویان        ۱۲۲

 

۵-۱-۱-۱-ابعاد اتاق            ۱۲۴

 

۵-۱-۱-۲-هندسه اتاق          ۱۲۶

 

۵-۱-۱-۳-روشنایی ۱۲۶

 

۵-۱-۱-۴-آکوستیک            ۱۲۷

 

۵-۱-۱-۵-رنگ     ۱۲۸

 

۵-۱-۱-۶-پوشش کف          ۱۲۸

 

۵-۱-۳-سرویس های بهداشتی            ۱۳۱

 

۵-۱-۴-اتاق غذارخوری       ۱۳۲

 

۵-۱-۵-اتاق نشیمن عمومی   ۱۳۳

 

۵-۱-۶-سالن بازی  ۱۳۴

 

۵-۱-۷-تلفن          ۱۳۵

 

۵-۱-۸-اتاق تلویزیون          ۱۳۵

 

۵-۱-۹-سالن مطالعه            ۱۳۵

 

۵-۱-۱۰-لابی مجلات          ۱۳۶

 

۵-۱-۱۱-اتاق میهمان          ۱۳۷

 

۵-۲-بخش اداری    ۱۳۷

 

۵-۲-۱-اتاق سرپرست         ۱۳۷

 

۵-۲-۲-اتاق مسئول شب       ۱۳۷

 

۵-۲-۳-اتاق استراحت کارکنان           ۱۳۸

 

۵-۲-۴-اتاق کمکهای اولیه    ۱۳۸

 

۵-۲-۵-تلفنخانه     ۱۳۸

 

۵-۲-۶-آبدارخانه و سرویس  ۱۳۸

 

۵-۳-فضاهای خدماتی و تأسیساتی       ۱۳۹

 

۵-۳-۱-رختشویخانه            ۱۳۹

 

۵-۳-۱-۱-اتاق گرم ۱۳۹

 

۵-۳-۱-۲-اتاق اطو کشی      ۱۴۰

 

۵-۳-۲-پارکینگ    ۱۴۰

 

۵-۴-انبارهای مورد نیاز در خوابگاه دانشجویی را می توان به ۲ دسته تقسیم نمود.         ۱۴۰

 

۵-۴-۱-انبار وسایل اضافی دانشجویان  ۱۴۰

 

۵-۴-۲-انبار مبلمان و تجهیزات          ۱۴۱

 

۵-۵-موتورخانه     ۱۴۱

 

۵-۶-فضاهای ارتباطی افقی (راهروها) ۱۴۱

 

۵-۷-فضاهای ارتباط عمودی ۱۴۲

 

۵-۷-۱-پلکانها       ۱۴۲

 

۵-۷-۲-آسانسورها  ۱۴۳

 

۵-۷-۲-۱-فضای انتظار       ۱۴۴

 

۵-۷-۲-۲-آسانسور حمل بار  ۱۴۴

 

۵-۸-بررسی فضاهای مورد نیاز در مقیاس کل مجموعه     ۱۴۴

 

۵-۸-۱-سالن فعالیت های رایانه ای      ۱۴۴

 

۵-۸-۲-کتابخانه     ۱۴۴

 

۵-۸-۳-سالن های ورزشی سرپوشیده    ۱۴۵

 

۵-۸-۳-۱-روشنایی، گرمایش و تهویه  ۱۴۵

 

۵-۸-۳-۲-انبار و تجهیزات   ۱۴۶

 

۵-۸-۳-۳-سالن استراحت و تغذیه        ۱۴۶

 

۵-۸-۳-۴-اتاق کمک های اولیه          ۱۴۶

 

۵-۸-۳-۵-رختکن و دوش     ۱۴۶

 

۵-۹ ضوابط محوطه سازی   ۱۴۶

 

۵-۱۰شیب گذرگاهها           ۱۴۷

 

۵-۱۱-گردش صندلی های چرخدار      ۱۴۸

 

۵-۱۲ سلف سرویس            ۱۴۸

 

۵-۱۳- تریا          ۱۴۹

 

فصل ششم : بررسی نمونه های مشابه      ۱۵۰

۶-۱ بررسی نمونه های داخلی           ۱۵۱

 

۶-۱-۱ خوابگاه دانشگاه فردوسی مشهد ۱۵۱

 

۶-۱-۲ خوابگاه فرزانگان دانشگاه الزهرا           ۱۵۵

 

۶-۱-۳ خوابگاه دانشجویان خواجه نصیر الدین طوسی       ۱۶۰

 

۶-۲ نمونه های خارجی       ۱۶۱

 

۶-۲-۱ ساختمان خوابگاه تایتگن (TIETGEN DORMITORY)         ۱۶۱

 

۶-۲-۲ ساختمان خوابگاه IAK (THE IAK DORMITORY) 166

 

6-2-3 خوابگاه دانشجویی دانشگاه هیفا ۱۶۷

 

۶-۲-۴ خانه بیکر   ۱۷۰

 

۶-۲-۴ خوابگاه دانشگاه هایدلبرگ       ۱۷۲

 

۶-۲-۵ خوابگاه دانشگاه هاروارد         ۱۷۵

 

فصل هفتم :شناخت زمینه        ۱۷۷

۷-۱ مطالعات تاریخی شهر و بررسی اقلیمی        ۱۷۸

 

۷-۱-۱تنوع آب وهوا و اقلیم درا یران          ۱۷۸

 

۷-۲اقلیم معتدل و مرطوب (سواحل دریای خزر)           ۱۷۹

 

۷-۳استان گلستان     ۱۸۱

 

۷-۴جغرافیای انسانی استان گلستان ۱۸۴

 

۷-۵جغرافیای طبیعی استان گلستان            ۱۸۵

 

۷-۶جغرافیای سیاسی استان گلستان            ۱۸۶

 

۷-۷ویژگیهای اقلیمی استان گلستان ۱۸۷

 

۷-۸معرفی شهرستان گرگان      ۱۹۰

 

۷-۹مکان‌های تفریحی و دیدنی     ۱۹۱

 

فصل هشتم : مبانی نظری طرح

۸-۱-شناخت محدوده و سایت ۱۹۵

 

۸-۱-۱-دلایل انتخاب سایت   ۱۹۵

 

منابع      ۱۹۸

 

تکمیلی :

رساله معماری پیش رو که هم اکنون با عنوان رساله طراحی خوابگاه دانشجویی ( رساله معماری مقطع کارشناسی ) در قالب ۲۱۰ صفحه قابل ویرایش برای اولین بار در فروشگاه معماری سایت تاپ معمار جهت ارائه تقدیم همراهان عزیز میگردد . شما میتوانید با خرید و دانلود فوری رساله کامل خوابگاه دانشجویی برای انجام و تدوین پایان نامه خوابگاه دانشجویی خودتان مورد استفاده قرار دهید .

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————

مشخصات محصول:

  • نام محصول:رساله طراحی خوابگاه دانشجویی ( رساله معماری کارشناسی )
  • فرمت فایل:wordواتوکد
  • تعداد صفحات:۲۱۰
  • حجم فایل:35 مگابایت
قیمت قبل از تخفیف 60000 تومان

نحوه خرید :

 ۱- کلیک روی دکمه خرید و پرداخت ۲- ثبت ایمیل و مشخصات ۳- پرداخت مبلغ با کلیه کارتهای بانکی ۴-  نمایش لینک دانلود فایل  و ارسال یک نسخه به ایمیل شما

دوستان عزیز در صورت هرگونه مشکل در خرید یا دانلود فایل و همچنین سوال در مورد محصول لطفا با شماره ۰۹۱۰۰۸۹۴۹۰۶ از طریق تلفن و تلگرام باما در ارتباط باشید.

تحلیل و بررسی مجتمع تجاری تیراژه و ایرانیان

رساله طراحی خوابگاه دانشجویی ( رساله معماری کارشناسی ) ، رساله خوابگاه دانشجویی , پروپوزال خوابگاه دانشجویی ، طراحی خوابگاه دانشجویی , برنامه فیزیکی خوابگاه دانشجویی ,دانلود خوابگاه دانشجویی ، رساله پایان نامه خوابگاه دانشجویی، رساله خوابگاه دانشجویی ،مطالعات خوابگاه دانشجویی ، ضوابط طراحی خوابگاه دانشجویی

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن