رساله کارشناسی ارشد معماری

رساله طراحی تالار تئاتر شهر با رویکرد سازگاری با تئاتر مدرن و روائی

رساله طراحی تالار تئاتر شهر با رویکرد سازگاری با تئاتر مدرن و روائی

کد محصول :T42

پروژه طراحی تلار تئاتر شهر یکی دیگر از پروژه های معماری میباشد که بیشتر مورد بحث و بررسی قرار میگیرد . که نیاز به اطلاعات و مطالعات کامل معماری است . بنابراین در بخش رساله معماری سایت تاپ معمار قصد داریم رساله طراحی تالار تئاتر شهر با رویکرد سازگاری با تئاتر مدرن و روائی رساله کارشناسی ارشد و قابل ویرایش میباشد .

نمایش را میتوان کهنترین سنت بشری نامید. زمانی که راهی برای ارتباط با دیگر انسانها وجود نداشت، این نمایش بود کـه انسانها را به هم متصل میکرد. در غرب تئاتر بیشازپیش به حکومتهـا وابسـته مـی شـد و در شـر رویـه ای مردمـی داشـت و از این رو تاریخ ثبت شده ای در شهر برای نمایش وجود ندارد. سپس انقلاب صنعتی پیش آمد، نظام جدید نمایش را در ابـزاری در دست خود قرارداد تا توده ها را جلب کند، سرگرم کند و از هر چه در دنیا میگـررد غافـل کنـد .

تالار تئاتر شهر

در تئـاتر ایـن دوره غـر شـدن تماشاچی در نمایش مهمترین هنر تئاتر بود. هنر جاهل نگاه داشتن پس از دهه ۱۳۱۱ تحولاتی در تئاتر رخ داد که مهمترین آنها را میتوان فلسفه برشت در مورد تئاتر نامید. برشت با دیدن تئاترهای چین و هند پی برد که سنتی که در غرب نهادینـه شـده، بایـد و میتواند عرض شود. وی فاصله گراری را مطرح کرد و تئاتر عصر علم را ملزم به آگاهی دادن کـرد . تئـاتر ایـن عصـر تماشـاگر را مورد پرسش قرار میدهد، نه دچار جهل و رخوت. در ایران نیز گرایشها متفاوت بود، عدهای نمایش سـنتی ایـران را خـرد منش فاصله گراری بود، رد میکردند و تئاتر غربی را میپسندیدند و عدهای فقط نمایشهای سنتی را درست میدانستند و ایـن شـد کـه نهایتاً اکنون به این را داریم و نه آن. در قرن معاصر میتوان گفت تحولی بهسان تحولی که برشت پدید آورد، رخ نداد. همان منطق بسط و گسترش پیدا کرد .

پروژه معماری تالار تئاتر شهر

هنرهای نمایشی، ازجملـه هنرهـایی اسـت کـه در حضـور جمـع بـه اجـرا در مـیآینـد و یـا بـه عبـارت دیگـر بـا گــروه تماشــاگران ســروکار دارنــد و نــه بــا تــک تــک افراد. پروژه معماری تئــاتر شــهر بــه عنــوان یــک فضــای فرهنگی، تفریحـی بـا کنـار هـم قـرار گـرفتن دو واژه تئـاتر و شـهر تشـکیل شـده کـه تـدقیق در هرکـدام از ایـن دو واژه، مفاهیم عمیقی را پیش روی ما نمودار می کنـد. بـا توجـه بـه اینکـه شـهر بـه عنـوان زمینـه شـکل گیـری تئـاتر و تئاتر در هم نشینی با شهر بـر تمـامی معـانی اجتمـاعی، فرهنگـی و هنـری تـأثیر مـیگـذارد، مـی تـوان بـا نگـاهی متفاوت تر آن را به تئاتری برای همه شهر تفسیر کرد.

شهر مورد مطالعه و بررسی

شیراز علاوه بر پیشینه تـاریخی و بـا وجـود آثـار تـاریخی بـا نـام شـعرا و عرفـای بـزرگ ایـران همچـون حـافظ و سعدی همراه است. همچنین با توجه بـه احیـای مسـیر جـاده ابریشـم- شـیراز مـی توانـد هـر سـاله پـذیرای بازدیـد کننــده گانی از سراســر ایــران و حتــی جهــان باشــد. بنــابراین بــا توجــه بــه نکــات فــوق لــزوم ایجــاد مجموعــه هــای فرهنگی، هنری، آموزشی و تفریحی در این شهر اجتناب ناپذیر خواهد بود. فضاهای عمومی میتوانند بـه گونـهای طراحـی شـوند کـه مـردم و فعالیـتهـا را از محـیط خصوصـی بـه محـیط عمومی فرا خواننـد یـا بـرعکس بـه صـورتی باشـند کـه وارد شـدن بـه آنهـا از نظـر فیزیکـی و روانـی دشـوار باشـد.  عناصــر و کالبــد محــیط بــر انســان تــاثیر دارد و فضــا(فضــای شــهری، فضــای معمــاری) بایــد مناســب بــا نیازهــای استفاده کنندگان طراحی شود و برای آنان جذاب، زیبا، صمیمی، به یادماندنی و خاطره انگیز باشد .

فهرست و عناوین اصلی رساله پایان نامه رساله طراحی تالار تئاتر شهر با رویکرد سازگاری با تئاتر مدرن و روائی

فصل اول: مقدمه ( کلیات تحقیق )

مقدمه. ۱

 

طرح مسئله. ۲

 

اهمیت موضوع و ضرورت مطالعه. ۳

 

اهداف تحقیق.. ۴

 

پرسش‌ها و فرضیات تحقیق.. ۴

 

فصل دوم: ادبیات پژوهش

– مقدمه. ۵

 

چارچوب نظری.. ۵

 

تاریخچه معماری تئاتر. ۷

 

معماری تئاتر در یونان باستان. ۷

 

معمار تئاتر هلنی.. ۹

 

معماری تئاتر در روم باستان. ۱۰

 

تئاترقرون وسطی.. ۱۳

 

معماری تئاتر در دوره رنسانس… ۱۵

 

مفاهیم و پیشینه تئاتر. ۱۷

 

تئائر روایی.. ۱۸

 

معرفی برتولت برشت.. ۲۲

 

شاخص‌های معماری فضاهای نمایشی.. ۲۴

 

هنر نمادین.. ۲۴

 

بناهای تئائر در معماری معاصر. ۲۶

 

تیپولـوژی بناهـای تئائر بر اساس نوع صحنه. ۲۸

 

صحنه میدانی (تئاتر گرد)۲۹

 

صحنه هلالی (سه سویه)۳۲

 

صحنه قاب عکسی.. ۳۳

 

صحنۀ فضایی.. ۳۶

 

معماری و طراحی صحنه تئاتر. ۳۹

 

انواع نمایش از نظر وسعت اجرا۴۲

 

بررسی نمونه‌های مشابه. ۴۶

 

خانه نمایش و اپرای Casa da Mu’sica – پورتو، پرتغال. ۴۶

 

خانه اپرای اسلو، نروژ۵۱

 

تالار سمفونیک سیمون بولیوار کاراکاس… ۵۶

 

مرکز اقتدار برای هنرهای نمایشی، دانشگاه میشیگان. ۶۱

 

جمع‌بندی نمونه‌های مشابه. ۶۳

 

جمع‌بندی.. ۶۴

 

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

مقدمه. ۶۶

 

طرح کلیات تحقیق.. ۶۶

 

روش تحقیق.. ۶۹

 

مطالعات اسنادی.. ۶۹

 

تحلیل محتوا۷۰

 

ابزار تحقیق.. ۷۱

 

ابزار مشاهده۷۱

 

ابزار مصاحبه. ۷۱

 

ابزار پرسش‌نامه. ۷۱

 

روش شناسایی متغیرها۷۲

 

پرسشنامه عمومی.. ۷۳

 

روش‌ ارزیابی و تحلیل داده‌ها۷۵

 

روش تحلیل داده‌ها۷۵

 

ساختار سلسله مراتبیAHP. 76

 

مراحل استفاده از روش AHP. 77

 

انتخاب معیارها و زیرمعیارها۷۷

 

میانگین نظر خبرگان و طراحی پرسشنامه خبره۷۷

 

ساخت سلسله مراتبی.. ۷۸

 

مقایسه زوجی.. ۷۹

 

محاسبه وزن نسبی.. ۷۹

 

وزن نهایی گزینه‌ها۷۹

 

پرسشنامه کارشناسان. ۸۰

 

جامعه آماری.. ۸۳

 

فصل چهارم: یافته‌ها

مقدمه. ۸۵

 

استاندارها و ضوابط طراحی معماری.. ۸۵

 

ضوابط طراحی عرصه نمایش… ۸۶

 

سالن تماشا– سقف‌ها۸۶

 

ضوابط طراحی عرصه اداری و آموزشی.. ۸۸

 

کتابخانه. ۹۱

 

فضای کار۹۲

 

ضوابط طراحی عرصه پشتیبانی.. ۹۳

 

پــارکینگ ها۹۵

 

استودیوی ضبط.. ۹۶

 

ضوابط طراحی فضاهای عمومی.. ۹۶

 

عناصر مشترک.. ۹۶

 

برنامه فیزیکی.. ۹۸

 

فضاهای بخش نمایش… ۹۹

 

فضاهای اداری، آموزشی.. ۱۰۲

 

فضاهای فنی و پشتیبانی.. ۱۰۳

 

فضاهای عمومی.. ۱۰۴

 

روند تحلیل نتایج. ۱۰۶

 

تحلیل پرسشنامه عمومی.. ۱۰۶

 

پایایی یا قابلیت اعتماد ابزار اندازه‌گیری۱۰۷

 

اعتبار یا روایی ابزار اندازه گیری ۱۰۷

 

توصیف اطلاعات دموگرافیک… ۱۰۸

 

فراوانی پاسخ متغیرها۱۱۰

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

مقدمه. ۱۱۵

 

نتایج نظری.. ۱۱۵

 

تحلیل نظرکارشناسان. ۱۱۷

 

مقایسه زوجی گزینه‌ها۱۱۷

 

وزن مولفه‌ها۱۱۹

 

بررسی فرضیات.. ۱۱۹

 

ایده و روند طراحی.. ۱۲۰

 

استخراج الگوهای کالبدی.. ۱۲۰

 

روند شکل‌گیری طرح معماری.. ۱۲۲

 

اسناد معماری.. ۱۲۴

 

منابع

 

تکمیلی :

رساله معماری پیش رو که هم اکنون با عنوان رساله طراحی تالار تئاتر شهر با رویکرد سازگاری با تئاتر مدرن و روائی , رساله معماری کارشناسی ارشد در ۱۲۷ صفحه قابل ویرایش برای اولین بار در فروشگاه معماری سایت تاپ معمار جهت ارائه تقدیم همراهان عزیز میگردد . شما میتوانید با خرید و دانلود فوری این رساله کامل برای انجام و تدوین پایان نامه تالار تئاتر شهر خودتان مورد استفاده قرار دهید .

————————————————————————————————————————————————————————————————————

مشخصات محصول:

  • نام محصول:رساله طراحی تالار تئاتر شهر با رویکرد سازگاری با تئاتر مدرن و روائی
  • فرمت فایل:wordواتوکد
  • تعداد صفحات:
  • حجم فایل:35 مگابایت
قیمت قبل از تخفیف 100000 تومان

نحوه خرید :

 ۱- کلیک روی دکمه خرید و پرداخت ۲- ثبت ایمیل و مشخصات ۳- پرداخت مبلغ با کلیه کارتهای بانکی ۴-  نمایش لینک دانلود فایل  و ارسال یک نسخه به ایمیل شما

دوستان عزیز در صورت هرگونه مشکل در خرید یا دانلود فایل و همچنین سوال در مورد محصول لطفا با شماره ۰۹۱۰۰۸۹۴۹۰۶ از طریق تلفن و تلگرام باما در ارتباط باشید.

تحلیل و بررسی مجتمع تجاری تیراژه و ایرانیان

رساله طراحی تالار تئاتر شهر با رویکرد سازگاری با تئاتر مدرن و روائی ، رساله تالار تئاتر شهر , پروپوزال تالار تئاتر شهر ، طراحی تالار تئاتر شهر , برنامه فیزیکی تالار تئاتر شهر , دانلود تالار تئاتر شهر ، رساله پایان نامه تالار تئاتر شهر ، رساله تالار تئاتر شهر ،مطالعات تالار تئاتر شهر ، ضوابط طراحی تالار تئاتر شهر

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن