رساله کارشناسی ارشد معماری

رساله خانه مد (طراحی خانه لباس)

مطالعات و پایان نامه مجموعه گردشگری به همراه نقشه های اتوکدی

کد محصول :T171

مطالعات موزه لباس _ مد

چرا که لباس امروز خاص مردمان امروز است، مردمانی که زمان در زندگیشان عنصری تعیین کننده می باشد. بسیاری از مردم باور دارند که پوشاک بیرون انعکاس فلسفه ی درون زندگی ماست. اما نمی توان پوشاک مدرن امروزی را بدون در نظر گرفتن جامه­ی سنتی که نمایانگر هویت ملی و فرهنگی یک جامعه می باشد فراهم کرد.پس پوشاک امروز باید تلفیقی مناسب از هویت تاریخی و نمادهای ملی یک جامعه با نیازهای کنونی پوشاک آن جامعه باشد. این نکته نیاز به طراحی پوشاکاقشار مختلف جامعه توسط طراحان هنرمند را مطرح می سازد.

فهرست و عناوین اصلی رساله پایان نامه خانه مد :

بخش اول (شناخت)

فصل اول (پیشگفتار)

۱-۱ مقدمه. ۳

 

۱-۲ علت انتخاب موضوع. ۵

 

۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام پروژه ۶

 

۱-۴ روش گردآوری اطلاعات.. ۷

 

فصل دوم (شناخت پیشینه ی موضوع پوشاک)

۲-۱ مقدمه. ۹

 

۲-۲ پوشاک و تاریخ تمدن.. ۱۰

 

۲-۳ بررسی اجمالی تاریخ پوشاک مردم باستان.. ۱۴

 

۲-۳-۱ دنیای باستان.. ۱۵

 

۲-۳-۲ بین النهرین… ۱۵

 

۲-۳-۳ بابل… ۱۶

 

۲-۳-۴ آشور. ۱۸

 

۲-۴ بررسی اجمالی تاریخ پوشاک مردم ایران زمین.. ۱۸

 

۲-۵ بررسی اجمالی تاریخ پارچه. ۲۵

 

۲-۵-۲ ایران زمین… ۲۷

 

۲-۵-۳ تاریخچه رنگرزی… ۳۰

 

۲-۶ تاریخ مد. ۳۳

 

فصل سوم (شناخت موضوع و مفاهیم وابسته)

۳-۱ مقدمه. ۳۶

 

۳-۲ شناخت موضوع. ۳۶

 

۳-۲-۱پوشاک و مدرنیته. ۳۶

 

۳-۲-۲ نگاهی اجمالی بر مهم ترین کارکردهای لباس….. ۳۷

 

۳-۲-۳ فرهنگ طراحی لباس و اهداف آموزش دانشگاهی آن در ایران.. ۳۸

 

۳-۲-۴ عوامل موثر در تغییر و تحول فرم پوشاک…. ۴۰

 

۳-۲-۴-۱ عوامل اجتماعی و اقتصادی… ۴۰

 

۳-۲-۴-۲ عوامل فرهنگی… ۴۱

 

۳-۲-۴-۳ عوامل اقلیمی… ۴۳

 

۳-۲-۵ طراحی پارچه. ۴۴

 

۳-۳ شناخت مفاهیم وابسته به موضوع. ۴۶

 

۳-۳-۱ باستان شناسی… ۴۶

 

۳-۳-۲ سیاست و قدرت… ۴۶

 

۳-۳-۳ جامعه شناسی… ۴۷

 

۳-۳-۴روان شناسی… ۴۸

 

۳-۳-۴-۱ تعاریف به کار رفته در روان شناسی از فضای معماری… ۴۹

 

۳-۳-۴-۱-۱ ادراک محیطی… ۴۹

 

۳-۳-۴-۱-۲ تاثیر ویژگی های محیط پیرامون.. ۵۰

 

۳-۳-۴-۱-۳٫مفهوم بار محیطی… ۵۰

 

۳-۳-۴-۱-۴ فشار روانی محیط… ۵۱

 

۳-۳-۴-۱-۵ فضای شخصی… ۵۲

 

۳-۳-۴-۱-۶ قلمرو گرایی… ۵۲

 

۳-۳-۴-۱-۷ قلمروگرایی و خلوت گزینی… ۵۳

 

۳-۳-۴-۱-۸ ازدحام. ۵۳

 

فصل چهارم (معماری و طراحی لباس)

۴-۱ مقدمه. ۵۶

 

۴-۲ معماری و طراحی لباس… ۵۶

 

۴-۳ خصوصیات فضا ۵۷

 

۴-۳-۱ رویکرد روان شناسی… ۵۷

 

۴-۳-۲ رهیابی در فضا ۵۷

 

۴-۳-۳ محیط پیرامون.. ۵۸

 

۴-۳-۴ فضای شخصی و ضوابط آن.. ۵۹

 

۴-۳-۵ متغیرهایی که بر فضای شخصی اثر می‌گذارند.. ۶۰

 

۴-۳-۶ ویژگی های خاص محیط اطراف… ۶۰

 

۴-۳-۷ ویژگی های فضایی خلوت گزینی… ۶۱

 

۴-۳-۸ آیا مردان و زنان به شکلی متفاوت به ازدحام واکنش نشان می‌دهند؟. ۶۱

 

۴-۳-۹ تعدیل کننده های اثرات تراکم.. ۶۲

 

۴-۳-۱۰ گذار مختصری بر فشار روانی و عوارض آن.. ۶۲

 

۴-۳-۱۱ محیط کار و ارتباط در سازمانهای کاری… ۶۲

 

۴-۳-۱۲ سروصدا ۶۳

 

۴-۳-۱۳ محیط طبیعی… ۶۴

 

۴-۳-۱۴ نور. ۶۵

 

۴-۳-۱۵ رنگ….. ۶۶

 

۴-۳-۱۶ گذار مختصری بر فشار روانی و عوارض آن.. ۶۷

 

۴-۴ عناصر و اجزا ۶۷

 

۴-۴-۱ ورودی… ۶۷

 

۴-۴-۲ بازشو ها ۶۹

 

۴-۴-۳ نمای ساختمان.. ۶۹

 

۴-۴-۴ فضا های همگانی… ۷۰

 

۴-۴-۵ اتاق ها ۷۰

 

۴-۴-۶ دفاتر مقامات… ۷۰

 

۴-۴-۷ فضا های استراحت…. ۷۱

 

۴-۴-۸ مکان هایی به عنوان انبار وسایل… ۷۱

 

۴-۴-۹ پلکان و آسانسور. ۷۱

 

۴-۴-۱۰ مبلمان.. ۷۲

 

۴-۵ ویژگی معماری برای مجموعه ی طراحی لباس (نتیجه) ۷۳

 

فصل پنجم (معرفی نمونه موردی)

۵-۱ مقدمه. ۷۶

 

۵-۲ سالن طراحی لباس در بلگراد. ۷۷

 

۵-۳ پاویلیون هنر سیار شانل.. ۸۱

 

۵-۴ مرکز رسانهای و طراحی لباس واکو. ۹۱

 

فصل ششم ( شناخت بستر و عوامل محیطی)

۶-۱ تهران.. ۱۰۲

 

پایانه‌های مسافربری : ۱۰۴

 

راه‌آهن: ۱۰۴

 

متروی تهران : ۱۰۵

 

۶-۲ تاریخچه. ۱۰۶

 

۶-۲-۱ تهران قدیم.. ۱۰۶

 

۶-۲-۳ دروازه‌ها و محلات تهران.. ۱۰۷

 

۶-۲-۳ تهران پس از انقلاب… ۱۱۰

 

۶-۳ جغرافیا ۱۱۱

 

۶-۳-۱ بررسی موقعیت جغرافیایی تهران.. ۱۱۱

 

۶-۳-۲ کلیات تحول کالبدی تهران.. ۱۱۲

 

۶-۳-۳ بررسی وضعیت طبیعی تهران.. ۱۱۲

 

۶-۳-۴ زمین شناسی و مقاومت خاک…. ۱۱۳

 

۶-۳-۵ جهت قبله. ۱۱۴

 

۶-۳-۶ گسلهای اصلی و لرزه زا در تهران (‌با طول بیشتر از ۱۰ کیلومتر ) ۱۱۴

 

۶-۴ اقلیم. ۱۱۹

 

۶-۴-۱ درجه حرارت… ۱۲۳

 

۶-۴-۲ جهت و سرعت باد. ۱۲۳

 

۶-۴-۳ بارندگی و رطوبت…. ۱۲۶

 

۶-۴-۴ تابش خورشید.. ۱۲۶

 

بخش دوم (طراحی)

فصل اول مبانی نظری

۱-۱ مقدمه. ۱۳۰

 

۱-۲ مبانی نظری.. ۱۳۰

 

۱-۲-۱ مبانی طراحی بر اساس تفاوت های فردی در شکل دهی نقشه شناختی ورهیابی… ۱۳۰

 

۱-۲-۲ محیط پیرامون.. ۱۳۰

 

۱-۲-۳ جنسیت و روابط در تراکم بالا.. ۱۳۱

 

۱-۲-۴ نحوه ی برخورد با تراکم.. ۱۳۳

 

۱-۲-۵ سروصدا ۱۳۳

 

۱-۲-۶ نور. ۱۳۴

 

۱-۲-۷ رنگ….. ۱۳۵

 

۱-۲-۸ طراحی برای افزایش رضایتمندی شغلی… ۱۳۶

 

۱-۲-۹ طبیعت…. ۱۳۷

 

فصل دوم (برنامه ریزی فیزیکی)

۲-۱ مقدمه. ۱۳۹

 

۲-۲ برنامه ریزی فیزیکی.. ۱۳۹

 

فصل سوم (ضوابط و تاسیسات)

۳-۱ مقدمه. ۱۴۴

 

۳-۲ ضوابط و استاندارد های طراحی.. ۱۴۴

 

۳-۲-۱ سالن طراحی… ۱۴۴

 

۳-۲-۲ سالن دوخت…. ۱۴۷

 

۳-۲-۳ عکاسی… ۱۴۸

 

۳-۲-۴ سالن انتظار یا لابی… ۱۴۹

 

۳-۲-۵ کافه تریا ۱۵۰

 

۳-۲-۶ سالن نمایش….. ۱۵۱

 

۳-۲-۷ بخش اداری… ۱۵۹

 

۳-۲-۸ انبار. ۱۶۲

 

۳-۲-۹ پارکینگ….. ۱۶۲

 

۳-۳ سازه و تاسیسات.. ۱۶۴

 

۳-۳-۱ مزایای سازه بتنی… ۱۶۴

 

۳-۳-۲ معرفی و شناسایی انواع سیستمهای تهویه مطبوع.. ۱۶۵

 

۳-۳-۳ سیستم تهویه مطبوع در نظر گرفته شده برای مجموعه. ۱۶۶

 

۳-۳-۳-۱ دستگاه شستشو دهنده هوا ۱۶۶

 

۳-۳-۳-۲ محاسن و معایب دستگاه شستشو دهنده هوا ۱۶۷

 

بخش سوم ( طرح)

فصل اول (بستر پروژه)

۱-۱ محل و نقشه ی سایت… ۱۷۰

 

۱-۲ تحلیل سایت… ۱۷۲

 

فصل دوم (روند طراحی)

۲-۱ روند طراحی.. ۱۷۵

 

فصل سوم (نقشه ها)

۳-۱ نقشه ها ۱۸۴

 

منابع و ماخذ………………..۱۸۸

————————————————————————————————————————————————————————————————————

مشخصات محصول:

  • نام محصول:رساله خانه مد (طراحی خانه لباس)
  • فرمت فایل:wordواتوکد
  • تعداد صفحات:190
  • حجم فایل:35 مگابایت
قیمت قبل از تخفیف 40000 تومان

نحوه خرید :

 ۱- کلیک روی دکمه خرید و پرداخت ۲- ثبت ایمیل و مشخصات ۳- پرداخت مبلغ با کلیه کارتهای بانکی ۴-  نمایش لینک دانلود فایل  و ارسال یک نسخه به ایمیل شما

دوستان عزیز در صورت هرگونه مشکل در خرید یا دانلود فایل و همچنین سوال در مورد محصول لطفا با شماره ۰۹۱۰۰۸۹۴۹۰۶ از طریق تلفن و تلگرام باما در ارتباط باشید.

تحلیل و بررسی مجتمع تجاری تیراژه و ایرانیان

رساله خانه مد (طراحی خانه لباس) ، پروژه خانه مد ، رساله طراحی خانه مد ، پروژه طراحی خانه مد

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن